diplomová práce

Pokročilé metody vyhodnocování topografie povrchu pro dokončovací obrábění

Text práce 4.37 MB Příloha 2.74 MB

Autor práce: Bc. Petr Adamus

Ak. rok: 2019/2020

Vedoucí: prof. Ing. Miroslav Píška, CSc.

Oponent: Ing. Petra Sliwková, Ph.D.

Abstrakt:

Tato práce se zabývá vyhodnocováním topografie povrchu. Teoretická část přibližuje základní metody vyhodnocování topografie povrchu a popisuje profilové a plošné topografické parametry. V praktické části je za pomocí přístroje Alicona IF G5 zkoumán vliv změny řezných podmínek u vysokoposuvového čelního frézování na topografii povrchu vzorku z hliníkové slitiny 7475-T7351. Poslední část diplomové práce je věnována ekonomickému vlivu řezných podmínek na proces čelního frézování.

Klíčová slova:

textura povrchu, drsnost, profilové parametry, plošné parametry, vysokoposuvové čelní frézování

Termín obhajoby

20.7.2020

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Průběh obhajoby

Diplomant seznámil komisi s obsahem a výsledky své diplomové práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1. Jak se hodnotí trvanlivost v případě frézování a použití VBD? zodpovězeno 2. Co představuje pojem balotinování? zodpovězeno 3. Je hodnota ´Ra´ vypovídající pro použití s ohledem na trvanlivost součásti? zodpovězeno 4. Jakou pevnost má použitá slitina? zodpovězeno Otázky členů komise byly zodpovězeny.

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní program

Strojní inženýrství (M2I-P)

Studijní obor

Strojírenská technologie a průmyslový management (M-STM)

Složení komise

prof. Ing. Miroslav Píška, CSc. (předseda)
doc. Ing. Anton Humár, CSc. (místopředseda)
Ing. Martin Petrenec, Ph.D. (člen)
Ing. Jiří Bejtkovský, Ph.D. (člen)
Ing. Janka Vydrová, Ph.D. (člen)
Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen)

Diplomová práce se zabývá významnou oblastí strojírenské technologie – hodnocením kvality obrobené plochy moderní technologií obrábění a moderní bezdotykovou metodou měření. Její řešení se soustřeďuje na analýzu dílčích amplitudových i plošných charakteristik povrchů s detailním rozborem dílčích parametrů, které tyto moderní matematické metody nabízí. Zadání je charakteristické svou interdisciplinaritou problému, zasahující základní technické oblasti, materiálové inženýrství a moderní přístupy k hodnocení integrity povrchu. K tomuto náročnému problému přistupoval autor velmi zodpovědně a dokázal se velmi dobře orientovat ve všech dílčích oblastech. Dílčí části práce pravidelně konzultoval s řadou technických pracovníků i specialistů v průmyslu. Experimentální část byla částečně ovlivněna pandemií COVID-19, což mu znemožnilo rozsáhlejší statistické opakování naměřených výsledků a pokračovat na studii vzhledem k únavě materiálů. Autor se mimo jiné velmi dobře orientuje v odborné literatuře.  Práci plně doporučuji k obhajobě a vybrané části doporučuji publikovat v odborné literatuře.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A

Studentem předložená diplomová práce se zabývá vyhodnocováním topografie povrchu a popisuje profilové i plošné topografické parametry. Pomocí přístroje Alicona IF G5 je zkoumán vliv změny řezných podmínek u vysokoposuvového čelního frézování na topografii povrchu vzorku z hliníkové slitiny 7475-T7351.
V práci není uvedena elektronická bibliografická citace. Na listu 58 je chyba v popisu, obr. 33 je dvakrát uvedeno b). Uvedené zdroje v seznamu plně nerespektují normu Bibliografické odkazy a citace dokumentů dle ČSN ISO 690 (01 0197) platné od 1. dubna 2011. Zdroj 29 není uveden.
Práce je zpracována v souladu se zadáním a splňuje náležitosti dané příslušnými předpisy pro vysokoškolské kvalifikační práce.
Doporučuji diplomovou práci k obhajobě.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B

Známka navržená oponentem: A