diplomová práce

Využití metod laserového svařování pro fixaci svazků elektrotechnických plechů

Text práce 7.45 MB

Autor práce: Bc. Tomáš Adam

Ak. rok: 2019/2020

Vedoucí: doc. RNDr. Libor Mrňa, Ph.D.

Oponent: Ing. Jaroslav Kubíček

Abstrakt:

Práce se zabývá jednotlivými technologiemi paketovaní statorových plechů a jejich využití v praxi. Největší důraz je kladen na technologie svařování, především na rozdíly mezi jednotlivými metodami. Experimentální část práce je zaměřena na nalezení vhodných parametrů pro svařování statorového paketu pomocí laseru se speciální rozmítací hlavou.  Získané vzorky byly vyhodnoceny z hlediska hloubky průvaru, množství vzniklých vad, především pórů a zhrubnutí zrna.

Klíčová slova:

laser, rozmítání svazku, stator, svarový spoj, svařování

Termín obhajoby

15.7.2020

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Průběh obhajoby

Student představil komisi svoji diplomovou práci, její výstupy a závěry a zodpověděl otázky oponenta. Dále byly studentovi položeny následující dotazy: 1. Navrhoval jste WPS? (Položenou otázku student zodpověděl) 2. Jak jste hodnotil velikost zrna? (Položenou otázku student zodpověděl) 3. Kdy se, dle velikosti zrna, ocel považuje za jemnozrnnou? (Položenou otázku student zodpověděl) 4. Co je průvar u svarů? (Položenou otázku student zodpověděl)

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní program

Strojní inženýrství (M2I-P)

Studijní obor

Strojírenská technologie (M-STG)

Složení komise

doc. Ing. Ladislav Daněk, CSc. (předseda)
prof. Ing. Jaroslav Purmenský, DrSc. (místopředseda)
doc. Ing. Heinz Neumann, CSc. (člen)
doc. RNDr. Libor Mrňa, Ph.D. (člen)
Ing. Mgr. Hana Šebestová, Ph.D. (člen)
Ing. Vladimír Kudělka, Ph.D. (člen)

Předložená práce s názvem „Využití metod laserového svařování pro fixaci svazků elektrotechnických plechů“ se zabývá problematikou svařování statorů elektromotorů pomocí laserového svazku s oscilací.  Cílem této práce je najít vhodnou geometrii primitivní křivky oscilace a s tím související parametry pro svar nevykazující nadměrné množství vad (plechy ve svazku jsou odděleny izolačním lakem způsobujícím při svařování pórování svaru)  Práce je rozdělena do 3 kapitol. Po úvodním rozboru a nástinu variant řešení následuje teoretická rešerše řešené problematiky. Následuje experimentální část obsahující popis experimentální aparatury,  průběh několika stupňového experimentu vedoucího nakonec k vyhovující podobě svarové housenky. Je uvedeno makroskopické vyhodnocení vzorků a vyskytujících se vad, dále také vyhodnocení zhrubnutí zrna ve svaru. Práce končí stručným závěrem s výrokem doporučujícím nejvhodnější svařovací režim s odůvodněním.
Konstatuji, že stanovené cíle práce lze považovat za splněné. Student aktivně vyhledal téma již během svého 4. ročníku a pracoval na něm přes rok. Práce je vypracována velmi solidně a s nadhledem.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A

Posudek oponenta
Ing. Jaroslav Kubíček

Předložená diplomová práce Bc.Adama  Tomáše s názvem  Využití metod laserového svařování pro fixaci svazků elektrotechnických plechů obsahuje 48 stran textu s obrázky a 1 přílohu.
Diplomová práce je zaměřena na aktuální problém řešený v často v praxi – ekonomické spojování transformátorových lakovaných plechů. Úvodní části práce dostatečně  definují řešenou problematiku a cíle práce.  Je proveden rozboru  možných  způsobu spojování mechanického i svařováním MAG a TIG.
Navazující část je rešeršní a je zaměřena na metodu svařování laserem s podrobným popisem nových možností laserové techniky.  V experimentální části jsou provedeny dostatečně rozsáhlé zkoušky různých režimů svařovaní laserem včetně tzv. woblingu. Právě využití rozkmitu laserového paprsku  – woblingu umožnilo dosáhnout uspokojivých výsledků. Vlivem izolačního nátěru se u běžných technologií vyskytuje výrazná pórovitost, což správně navržený proces výrazně snížil.   Experimentální část navazuje důsledným hodnocením povrchu jednotlivých svarů  a makro i mikrostruktury.
Závěr jen stručně uvádí celkové hodnocení laserového svařování lakovaných plechů a praktické možnosti práce.

Připomínky:
Vzhledem k velkému množství dat a měření procesů postrádám kapitolu - diskuse výsledků  jako přehledné porovnání  dosažených cílů s nejlepšími parametry laserového svařování. V závěru jsou jen velmi obecné.
Str.34  Na obr. 32 je trhlina za studena a ne za tepla.
Str.39  Uvedené normy jsou již neplatné - např. ČSN EN 895 je nahrazena ČSN EN ISO 4136,  ČSN EN 910 nahrazena   ČSN EN ISO 5173  atd.
Diplomní práce splnila zadání v celém rozsahu, je graficky na velmi dobré úrovni s minimem překlepů. Diplomat prokázal schopnost samostatné tvůrčí práce a proto doporučuji diplomovou práci k obhajobě před státní závěrečnou komisí.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A

Známka navržená oponentem: A