dizertační práce

Analýza ztrát v elektrických strojích při nestandardních podmínkách

Text práce 6.87 MB Teze 1.31 MB

Autor práce: Ing. Tomáš Bulín

Ak. rok: 2019/2020

Vedoucí: doc. Ing. Čestmír Ondrůšek, CSc.

Oponenti: prof. Ing. Pavol Rafajdus, Ph.D., doc. Ing. Bohumil Skala, Ph.D.

Abstrakt:

Tato práce se zabývá analýzou magnetických ztrát v elektrických strojích a možnostmi jejich měření. Magneticky měkké i tvrdé materiály jsou velmi náchylné na změnu magnetických vlastností. Lze je měnit pouhou změnou teploty materiálu nebo indukováním různého pnutí uvnitř materiálu a díky tomu dosáhnout rozdílných výsledků. Tyto změny je důležité mít na paměti při návrhu elektrického stroje. Původní parametry v ovlivněných matriálech lze obnovit opětovným vystavením magnetickému poli, žíháním nebo broušením. Zmíněné metody uvolňují indukované pnutí uvnitř materiálu. Kromě analyzování těchto vlivů je důležité znát i způsob měření magnetických parametrů. Každý způsob má svá specifika a zanáší do měření určitou chybu. Při konstrukci stroje pro vyšší účinnosti, vyšší otáčky nebo vyšší teploty je vhodné vědět, jak se magnetické vlastnosti změní. Tato práce pojednává o vlastnostech různých materiálů, jejich měření, a nakonec i aplikaci zjištěných výsledků na zvoleném elektrickém stroji.

Klíčová slova:

Magnetismus; magnetické ztráty; hysterezní křivka; magnetické měření; toroidní vzorek; Epsteinův rám; synchronní reluktanční motor s permanentními magnety.

Termín obhajoby

31.10.2019

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaPznamka

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika (PK-SEE)

Složení komise

prof. RNDr. Vladimír Aubrecht, CSc. (předseda)
doc. Ing. Ondřej Vítek, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Jiří Drápela, Ph.D. (člen)
prof. Ing. Pavel Fiala, Ph.D. (člen)
Ing. Oldřich Schneeweiss, DrSc. (člen)
Ing. Jiří Kurfűrst, Ph.D. (člen)
Ing. Jiří Dušek, Ph.D. (člen)
prof. Ing. Pavol Rafajdus, PhD. - oponent (člen)
doc. Ing. Bohumil Skala, Ph.D. - oponent (člen)

viz příloha PDF
Soubor vložený vedoucím Velikost
Posudek vedoucího práce [.pdf] 596.47 kB

viz příloha pdf
Soubor vložený oponentem Velikost
Posudek oponenta [.pdf] 1.71 MB

viz posudek pdf
Soubor vložený oponentem Velikost
Posudek oponenta [.pdf] 1.93 MB