diplomová práce

Zvládání rizik při implementaci změn

Text práce 1.12 MB

Autor práce: Bc. Marek Anca

Ak. rok: 2019/2020

Vedoucí: PhDr. Ing. Jiří Kruliš

Oponent: Ing. Michal Urbánek

Abstrakt:

Tato diplomová práce se zabývá zvládáním rizik při implementaci změn v konkrétní firmě se zaměřením na lidského činitele. Literární rešerše se věnuje odbornému popisu témat, která souvisí s tématem diplomové práce. Následující část práce popisuje metody, které byly použity k dosažení cíle diplomové práce. Další část se věnuje analýze současného stavu firmy, návrhu opatření, které by minimalizovaly nejrizikovější faktory a procesy firmy. V poslední části je představen projekt, na který se identifikuje rizika a navrhnou se možná opatření, která zvýší pravděpodobnost úspěchu.

Klíčová slova:

Řízení rizik, změnový management, lidský faktor, projekt, metoda RIPRAN

Termín obhajoby

29.6.2020

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaDznamka

Klasifikace

D

Průběh obhajoby

Diplomant seznámil státní zkušební komisi se svou diplomovou prací na téma Zvládání rizik při implementaci změn. Diplomant na otázky oponenta odpověděl. Komise položila otázky: Jak navržené změny podporují celkovou strategii? (doc. Doskočil) Proč byla časová analýza řešena metodou PERT? (doc. Doskočil) Jak byla prováděna analýza? Jak byla získávána data? (dr. Šimůnek) Diplomant na otázky komise odpověděl. Diplomant závěrečnou práci obhájil.

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Odbor inženýrství rizik

Specializace

Řízení rizik ekonomických systémů (RRES)

Složení komise

prof. Ing. Petr Dostál, CSc. (předseda)
prof. Ing. Vladimír Adamec, CSc. (místopředseda)
doc. Ing. Robert Kledus, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (člen)
Ing. Petr Šimůnek, Ph.D. (člen)
RNDr. Pavel Popela, Ph.D. (člen)

Posudek vedoucího
PhDr. Ing. Jiří Kruliš

DP je dobrým východiskem pro zlepšování změnového managementu při zavadění marketingové kampaně ve vybraném podniku. Problematika zvládání rizik při implementaci změn by vyžadovala podrobnější rozbor změnových rizik a úplnější identifikaci rizik a jejich příčin. Pozitivně lze ohodnotit např. provedenou časovou analýzu a určení kritické cesty projektu. A také analýzu rizik změnového projektu metodou RIPRAN.
V části věnované návrhům opatření, jejichž cílem je prevence změnových rizik, by bylo užitečné rozšířit zejména problematiku faktorů snižujících spolehlivost lidských zdrojů ( leadership, zapojování lidí do změn, motivace atd.).
Kritérium hodnocení Známka
Splnění cíle a rozsahu zadání B
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem B
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody B
Odborná úroveň diplomové práce B
Přínos pro praktické i teoretické využití A
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 A
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B

Známka navržená vedoucím: B

Posudek oponenta
Ing. Michal Urbánek

Student ve své práci popisuje problematiku zvládání rizik při implementaci ve firmě. V první části je literární rešerše základních pojmů rizikologie a managementu. Dle mého názoru až příliš rozsáhlá (cca 20 stran), zatímco vlastní definici systému je věnovaná velice malá část práce. Některé použité metody jsou popsány v kap. 2, další použité metody jsou popsány v kap. 4. Ve vlastním řešení student představuje vybranou společnost, analyzuje současný stav, provádí analýzu rizik a navrhuje opatření. Analýze rizik změnového projektu předcházela časová analýza projektu, kde chybí popis použitých veličin a vzorců pro výpočet pravděpodobností. Pro identifikaci rizik použil student brainstorming, ačkoliv struktura a postup odpovídá spíše metodě What-If. Analýzu rizik student provedl pomocí metody RIPRAN, při které zhodnotil rizika a navrhl opatření.
Dle mého názoru se student zaměřil na úzkou část změnového managementu na konkrétní firmě a mohl více zobecnit možné přístupy, které by měli větší přínos pro praktické využití do budoucna. 
Ačkoliv se v práci objevuje velké množství gramatických a grafických chyb, student splnil zadání práce a proto práci doporučuji k obhajobě.
Kritérium hodnocení Známka
Úplnost vypracování C
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce C
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody D
Obtížnost a správnost řešení C
Přínos pro praktické i teoretické využití D
Odborná jazyková úroveň C
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky D

Známka navržená oponentem: D