bakalářská práce

Přenos televizního signálu optickým vláknem

Text práce 5.38 MB

Autor práce: Farhad Abbasi

Ak. rok: 2018/2019

Vedoucí: Ing. Petr Münster, Ph.D.

Oponent: Ing. Josef Vojtěch, Ph.D.

Abstrakt:

Hlavním cílem této práce je teoretická analýza přenosového DVB TV signálu prostřednictvím
optických vláken, analýza sítě CATV a modulační techniky pro její přenos. První částí této práce je
zavedení šíření signálů v optických vláknech a pasivních součástech optických sítí, následované
obecnými informacemi o digitálním rozhlasovém vysílání, sítí CATV a modulačním formátu pro
jejich přenos. V druhé části, která se nazývá praktická část, vysvětluje výsledek měření, který se
skládá ze srovnání různých měřicích parametrů, jako jsou "Power SIGNAL", "C / N", "Kanálový
výkon" pro rozdílné délky optických vláken.

Klíčová slova:

Optická vlákna DVB, DVB T2, QAM, HFC, CATV

Termín obhajoby

12.6.2019

Výsledek obhajoby

neobhájeno (práce nebyla úspěšně obhájena)

znakmkaFznamka

Klasifikace

F

Průběh obhajoby

Student prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Student neobhájil bakalářskou práci. Student neprokázal základní znalosti problematiky tématu bakalářské práce. Student neznal základní rovnici výpočtu poměru nosná/šum. Otázky: V závěru 2.3 uvádíte nevýhodu vláknové optiky oproti koaxiálnímu kabelu útlum a disperzi. Prosím proveďte srovnání útlumu 1km standardního koaxiálního kabelu pro frekvenci 860 MHz a jednovidového vlákna pro optickou nosnou 193 THz. Znáte vzorec pro výpočet poměru signál/šum? Jaká je praktická využitelnost měřeného systému ve vaší práci v porovnáním s přenosem dat přes IP sítě? Uveďte jaké výsledky vaší práce se týkají televizního signálu.

Jazyk práce

angličtina

Fakulta

Ústav

Specializace

bez specializace (---)

Složení komise

doc. Ing. Kamil Říha, Ph.D. (předseda)
Ing. Petr Münster, Ph.D. (místopředseda)
Ing. Václav Uher, Ph.D. (člen)
Ing. David Kubánek, Ph.D. (člen)
Ing. Jakub Frolka (člen)
Ing. Radek Zezula, Ph.D. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Petr Münster, Ph.D.

Cílem práce studenta byl teoretický rozbor problematiky přenosu televizního signálu přes optické vlákno. V rámci praktické práce měl student realizovat zapojení přenosu digitálního pozemního vysílání přes optickou trasu dlouhou několik kilometrů a vyhodnotit kvalitu přenosu. Teoretická část je sice rozsáhlá a popisuje nezbytné kapitoly související s řešenou problematikou, nicméně kvalita formální zpracování obsahuje řadu nedostatků – špatné řazení literatury, nedostačující práce s literaturou, velké množství gramatických a typografické chyb, či použití nevhodné terminologie. I přes obsáhlou teoretickou rešerši a přes řadu konzultací bohužel není možné říci, že by student dané problematice dostatečně porozuměl. To se bohužel projevilo i na kvalitě zpracování praktické práce. Student sice realizoval měření, mnohdy ale ani nevěděl, jak má vůbec realizovat zapojení, jaké parametry vyhodnocovat, detaily standardů DVB-T/DVB-T2, apod. Přestože měl student dostupné manuály a technické specifikace k jednotlivým zařízení, buď je většinou ani nečetl, nebo jim neporozuměl. O tom svědčí i to, že na měřicím přístroji Televes bezdůvodně nastavil napájení antény napětím 24 V, přestože žádný prvek připojený k měřáku dané napětí nevyžaduje.

Z výše uvedených důvodů hodnotím práci známkou D, 60 bodů.

Známka navržená vedoucím: D

Cílem práce studenta byl v teoretické části rozbor problematiky přenosu kabelové televize (CATV) po optickém vlákně, v praktické pak sestavení přenosu DVB signálu pomocí optického vlákna na vzdálenost několika kilometrů a vyhodnocení kvality přenosu.

Teoretická část je zbytečně rozsáhlá, student se také zbytečně soustředil na obecnou problematiku optických přenosů s převládajícím využitím jediné reference.

V praktické části student provedl jen to nejzákladnější měření, které by bylo možné shrnout na malém prostoru.

Po formální stránce práce potřebuje zásadní jazykovou korekturu a také definici zkratek při prvním využití.

Vzhledem k povrchnímu pochopení problematiky a zpracování tématu včetně výše uvedeného navrhuji hodnocení D, 62 bodů.

Známka navržená oponentem: D