diplomová práce

Návrh využití konceptu celkové odměny v odměňování zaměstnanců ve vybrané společnosti

Text práce 1.15 MB

Autor práce: Ing. Anna Žižková

Ak. rok: 2018/2019

Vedoucí: Ing. Markéta Kruntorádová, Ph.D.

Oponent: Ing. Andrea Masařová

Abstrakt:

Diplomová práce se zaměřuje na návrh využití konceptu celkové odměny v odměňování zaměstnanců ve vybrané společnosti. Práce je členěna na tři části, teoretická část práce zahrnuje faktografickou rešerši pro jednodušší pochopení problematiky. Praktická část analyzuje současný stav odměňování zaměstnanců ve společnosti a třetí část je návrh řešení a jeho ekonomické zhodnocení.

Klíčová slova:

odměňování pracovníků, celková odměna, transakční odměny, relační odměny

Termín obhajoby

7.6.2019

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaBznamka

Klasifikace

B

Průběh obhajoby

Otázka oponenta: Na stranách 78 a 79 máte vypsané jednotlivé dotační programy. Jaký program byste společnosti doporučila a jaké jsou podmínky pro získání vybrané dotace? - Odpovězeno Doc. Meluzín: Preference návrhu, jejich hierarchie. - Odpovězeno. Uvažuje společnost o zavedení zkrácených úvazků? - Odpovězeno. Ing. Luňáček: Vysvětlete kalkulaci navrhovaných změn. - Odpovězeno. Doc. Koutský: Metoda výpočtu příspěvku na dopravy - způsob výběru zaměstnance. - Odpovězeno.

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Podnikové finance a obchod (MGR-PFO)

Složení komise

doc. Ing. Tomáš Meluzín, Ph.D. (předseda)
doc. RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D. (místopředseda)
Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen)
Ing. David Schüller, Ph.D. (člen)
Ing. Lenka Smolíková, Ph.D. (člen)

Závěrečná práce je zpracována vyčerpávajícím způsobem a finančně nevyčíslené přínosy práce neovlivňují její výsledek.
Kritérium hodnocení Slovní hodnocení Známka
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod Přínosy navrhovaných změn jsou popsány a modelovány pouze slovně. C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň Přepis v tabulce č. 27 na str. 88 v peněžní odměnách měl být uveden příspěvek na dopravu. B
Práce s informačními zdroji, včetně citací B

Známka navržená vedoucím: B

Posudek oponenta
Ing. Andrea Masařová

Diplomová práce splňuje veškeré potřebné náležitosti, cíl práce byl naplněn. Doporučení jsou vhodně zvolená pro vybranou společnost.
Kritérium hodnocení Slovní hodnocení Známka
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji B

Známka navržená oponentem: B