diplomová práce

Zdanění stálé provozovny v České republice

Text práce 1.19 MB

Autor práce: Ing. Eva Abrahamová

Ak. rok: 2018/2019

Vedoucí: doc. Ing. Mgr. Karel Brychta, Ph.D.

Oponent: Ing. et Ing. Marek Koumal

Abstrakt:

Diplomová práce se zabývá problematikou zdanění stálé provozovny vniklé rezidentu smluvního státu v České republice z důvodu staveniště.  Práce obsahuje analýzu relevantních článků smlouvy o zamezení dvojího zdanění se Slovenskou republikou a příslušných právních předpisů České republiky, na základě kterých je navržena metodika stanovení základu daně stálé provozovny v České republice.

Klíčová slova:

Stálá provozovna, mezinárodní zdanění, smlouvy o zamezení dvojího zdanění, daň z příjmů

Termín obhajoby

12.6.2019

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaBznamka

Klasifikace

B

Průběh obhajoby

Otázky vedoucího práce: Zodpovězeno. Otázky oponenta: Zodpovězeno. Otázky dalších členů komise: nejsou.

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Účetnictví a finanční řízení podniku (MGR-UFRP)

Složení komise

prof. Ing. Miloš Tumpach, Ph.D. (předseda)
doc. Ing. Mgr. Karel Brychta, Ph.D. (místopředseda)
doc. Ing. Ondřej Žižlavský, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Robert Jahoda, Ph.D. (člen)
Ing. Michaela Beranová, Ph.D. (člen)

Cílem diplomové práce bylo systematizovat pravidla týkající se stanovení základu daně stálé provozovny v České republice, navrhnout metodiku jeho stanovení a tu aplikovat (a verifikovat) na modelovém příkladě.

Studentkou zpracované téma se řadí mezi témata náročnější. Na vině je částečně i absence příslušných literárních zdrojů řešících komplexně a ve všech žádoucích souvislostech danou problematiku. Zpracování tématu si tak na straně studentky vyžádalo vyšší míru samostudia. Vlastní text diplomové práce je čtivý a uspořádaný do logických celků; místy se nicméně nabízí i jiný (snad vhodnější) způsob uspořádání. Jinak dobrý dojem z textu diplomové práce trochu kazí nevhodně užité formulace a obraty.

Úhrnem lze konstatovat, že stanovené cíle byly splněny. Kladně hodnotím zejména fakt, že diplomová práce obsahuje prakticky použitelný metodický návod pro řešení skutkově obdobných případů.


Otázky k obhajobě:
1. Jaké aspekty považujete při stanovení správného základu daně stálé provozovny za klíčové?
2. Jaké změny vyvolal BEPS ve vztahu ke stálé provozovně? Považujete je za adekvátní? Svoje stanovisko zdůvodněte.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací B

Známka navržená vedoucím: B

Posudek oponenta
Ing. et Ing. Marek Koumal

Diplomová práce uceleně zpracovává problematiku zdanění stále provozovny zahraničního subjektu z EU na území ČR. Diplomantka postupovala dle stanovených cílů, v teoretické části přesně specifikovala zákonné požadavky na zdanění stále provozovny na území ČR. Následně v praktické části na jednotlivých případech stanovila výpočet základu daně z přijmu. Z této teoretické části si myslím, že měly být interpretované jednotlivé výsledky a popsány praktické možnosti, bohužel nešlo v rozsahu diplomové práce propojit zdanění stálé provozovny s daní z přidané hodnoty. Navržené způsoby výpočtu daně z přijmu, lze aplikovat v praxi.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji A

Známka navržená oponentem: B