bakalářská práce

Podnikatelský záměr

Text práce 1.32 MB

Autor práce: Bc. Lenka Alánová

Ak. rok: 2018/2019

Vedoucí: Ing. Helena Hanušová, CSc.

Oponent: Ing. Kristýna Hlaváčová

Abstrakt:

Tato práce je zaměřená na podnikatelský záměr rozšíření Akademie bojových umění ve městě Vyškov. Hlavním cílem je tedy vytvořit plně realizovatelný plán. Práce je rozdělena do dvou částí. První z nich tvoří teoretická východiska. Tato část se zabývá zejména charakteristikou nejdůležitějších pojmů potřebných k pochopení problematiky. Ve druhé části se pak prakticky aplikují poznatky získané zpracováním části teoretické. Jsou provedeny potřebné analýzy, vyhodnoceny jejich výsledky a nastíněny možné postupy k jejich využití.

Klíčová slova:

Podnikatelský záměr, Akademie bojových umění, živnost, společnost, finanční plán, analýza prostředí

Termín obhajoby

13.6.2019

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaDznamka

Klasifikace

D

Průběh obhajoby

otázka vedoucí - odpovězeno Ing. Poláček - Zahrnula jste do SWOT analýzy hrozbu v podobě substitutů dané služby. Jaká je konkurence v oblasti, kde se podnik vyskytuje? - odpovězeno doc. Bartoš -Ve Vaší práci jste se zaměřeila na bojová umění pro ženy. Sledovala jste konkurenci také v oblasti jogy a dalších sportovních aktivit pro ženy? Bylo by možné zahrnout tyto sporty do portfolia společnosti tak, aby se zvýšila využitelnost tělovičny? Prosím o vysvětlení vytíženosti na měsíční náklady. - odpovězeno

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Ekonomika podniku (BAK-EP)

Složení komise

doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. (předseda)
doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D. (místopředseda)
Mgr. Štěpán Konečný, Ph.D. (člen)
Ing. Helena Hanušová, CSc. (člen)
Ing. Tomáš Poláček, Ph.D. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Helena Hanušová, CSc.

Práce má drobné formální nedostatky.
Postup zpracování je správný, slabší úroveň má vypracování SLEPT analýzy (v oblasti P, E, L). Poznatky z analýz autorka využila k sestavení podnikatelského plánu, který je  realizovatelný a je zpracován variantně.
Práci doporučuji k obhajobě.

Při obhajobě doporučuji zodpovědět následující otázku:
Jaká jsou, dle vašeho názoru, rizika realizace navrženého podnikatelského  plánu
Kritérium hodnocení Slovní hodnocení Známka
Splnění stanovených cílů Cíl práce byl splněn, ačkoli v autorka zpracovala podnikatelský plán a nikoli podnikatelský záměr. Cíl práce ze zdání je v kap. 1.1. rozveden do dvou dílčích cílů. C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod Zvolený postup je standardní. B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň Odborná jazyková úroveň je slabší, jazyková korektura nebyla optimální - viz str. 16, pojmy jsou někdy nepřesné ( str.20). C
Práce s informačními zdroji, včetně citací U citace zákonů je třeba vždy uvádět zákon ve znění " posledních úprav" nebo "v platném znění". C

Známka navržená vedoucím: C

Posudek oponenta
Ing. Kristýna Hlaváčová

Bakalářská práce splňuje požadavky kladené na daný druh práce v oboru a je na odpovídající odborné úrovni. Studentka si vybrala velmi zajímavé téma ke zpracování bakalářské práce. Konzultace se studentkou byly časté a naplňovaly obsah práce. Práce je správně logicky členěna a studentka prokázala potřebné praktické dovednosti. Výsledky práce lze doporučit k dalšímu rozvoji daného podniku. Nemám námitek.
Kritérium hodnocení Slovní hodnocení Známka
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A

Známka navržená oponentem: A