bakalářská práce

Krajina těžby

Text práce 575.01 kB

Autor práce: BcA. Miloslav Frič

Ak. rok: 2018/2019

Vedoucí: MgA. Vojtěch Vaněk

Oponent: MgA. Pavel Ryška, Ph.D.

Abstrakt:

Krajina těžby je vizuální hra, která čerpá/vytěžuje velkoformátovou kresbu krajiny na plátně.  Práce zkoumá limity závěsného obrazu pomoci videoprojekce a videokamery. Divák není limitován jasným myšlenkovým rámcem, ale vybízím jej k vizuálnímu zážitku teď a tady.

Klíčová slova:

krajina, deformace, těžba, architektura, měřítko, nerostné suroviny, lidé, udržitelnost, životnost, globalizace, antropocén

Termín obhajoby

11.6.2019

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaBznamka

Klasifikace

B

Průběh obhajoby

Na úvod obhajoby představil student svou diplomovou práci – videoinstalaci. Po prezentace práce byly přečteny posudky vedoucího a oponenta. Na otázky, které zazněly v posudcích student věcně odpověděl. V rozpravě byla věnována pozornost otázce dočasnosti, respektive interpretaci ústředního konceptu práce – těžby. Z formálního hlediska byla diskuze věnována volbě prostředků – kresby uhlem na plátně a projekce – padl např. dotaz, proč nebyla kresba realizována přímo na stěnu. Po zodpovědění dotazů byla diskuze ukončena.

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní program

Výtvarná umění

Studijní obor

Intermediální a digitální tvorba (AMU)

Složení komise

doc. MgA. Filip Cenek (předseda)
MgA. Vojtěch Vaněk (člen)
prof. akad. soch. Tomáš Ruller (člen)
Mgr. Martin Mazanec, Ph.D. (člen)
doc. Mgr.A Lenka Klodová, Ph.D. (člen)
doc. MgA. Barbora Klímová, ArtD. (člen)
MgA. Pavel Sterec, Ph.D. (člen)
Mgr. et MgA. Barbora Lungová (člen)
doc. Mgr. Richard Fajnor (člen)
doc. Mgr. Václav Magid (člen)
MgA. Matěj Smetana, Ph.D. (člen)
Mgr. Lenka Dolanová (člen)
Mgr. Anna Remešová (člen)

Posudek vedoucího
MgA. Vojtěch Vaněk

Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě s návrhem hodnocení A.

Známka navržená vedoucím: A

Soubor vložený vedoucím Velikost
Posudek vedoucího práce [.pdf] 240.16 kB

Posudek oponenta
MgA. Pavel Ryška, Ph.D.

Známka navržená oponentem: B

Soubor vložený oponentem Velikost
Posudek oponenta [.pdf] 213.76 kB