bakalářská práce

Caravan Club

Text práce 7.25 MB

Autor práce: BcA. Barbora Fišerová

Ak. rok: 2018/2019

Vedoucí: BcA. Lukáš Kijonka

Oponent: Mgr. Zuzana Kubíková

Abstrakt:

Bakalářská práce přibližuje vývoj a proměny fenoménu organizovaného karavaningu na našem území od jeho počátků a rozmachu až po současnost. Z důvodu šíře zvoleného tématu v sledovaném období, od cca 70. let 20. století do roku 2019, se zaměřuji především na západní Čechy, konkrétně na Caravan Club Plzeň, jehož je má rodina dlouholetými členy. Součástí knihy jsou autobiograficky sepsané paměti Jana Valenty, který psal klubovou „Kroniku“ přibližně od roku 1980 do roku 2011, archivní fotografie a autorský text a výpisky narativních rozhovorů. Biografie karavanistů umožňují nahlédnout jednak na specifika tohoto fenoménu a podoby turistiky, ale také na fungování české společnosti v období tzv. normalizace i v následujících letech. Vlastní bádání jakožto „insidera-karavanisty“ a editace dostupného materiálu resultovalo v tištěnou knihu, která mapuje historický vývoj a proměny CC Plzeň z osobní perspektivy.

Klíčová slova:

cestovní ruch, motoristé, caravan club, orální historie, biografie, kultura, grafický design, knižní design, kniha

Termín obhajoby

12.6.2019

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaBznamka

Klasifikace

B

Průběh obhajoby

Studentka přestavila na úvod bakalářský projekt – knihu o caravaningu v Čechách (k tématu má i osobní vztah). Po přečtení posudků vedoucího a oponentky padnul dotaz, co bude s knihou dál. I na základě posudků a komentářů chce studentka knihu dopracovat a pokusit se ji vydat. Jako sporné se jeví použití retro estetiky. Kombinace profesí autorky a grafické designérky studentce vyhovoval. Po diskuzi byla obhajoba ukončena.

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní program

Výtvarná umění

Studijní obor

Design (AGD1)

Složení komise

doc. MgA. Mikuláš Macháček (předseda)
MgA. Tereza Hejmová (člen)
Mgr. Tomáš Javůrek, DiS. (člen)
MgA. Jan Brož (člen)
MgA. Petr Štěpán (člen)
MgA. Ivars Gravlejs (člen)

Posudek vedoucího
BcA. Lukáš Kijonka

Známka navržená vedoucím: A

Soubor vložený vedoucím Velikost
Posudek vedoucího práce [.pdf] 128.17 kB

Posudek oponenta
Mgr. Zuzana Kubíková

Známka navržená oponentem: A

Soubor vložený oponentem Velikost
Posudek oponenta [.pdf] 143.14 kB