bakalářská práce

Tepelné zpracování slitin hliníku

Text práce 1.67 MB

Autor práce: Bc. Martin Adami

Ak. rok: 2018/2019

Vedoucí: Ing. Karel Němec, Ph.D.

Oponent: Mgr. Jan Čupera

Abstrakt:

Tato bakalářská práce se zabývá popisem jednotlivých hliníkových slitin, využíváním ve strojírenství a jejich tepelným zpracováním. V první části se zaměřuje na technicky čistý hliník, ve které popisuje jeho výrobu. Dále se zaměřuje na rozdělení hliníkových slitin dle schopností precipitačního vytvrzování

Klíčová slova:

hliník, hliníkové slitina, tepelné zpracování, žíhání

Termín obhajoby

12.6.2019

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaCznamka

Klasifikace

C

Průběh obhajoby

Na obrázku struktury v odpovědi na otázku oponenta je Cu, jak to poznáte? Vysvětlete, proč jsou ke slévání vhodné slitiny blízké eutektickému složení. Proč má hliník dobrou korozní odolnost? Jakého typu je tuhý roztok alfa?

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Základy strojního inženýrství (B-STI)

Složení komise

doc. Ing. Vít Jan, Ph.D. (předseda)
doc. Ing. Bohumil Pacal, CSc. (místopředseda)
doc. Ing. David Salamon, Ph.D. (člen)
Ing. Lenka Klakurková, Ph.D. (člen)
Ing. Libor Válka, CSc. (člen)
prof. Ing. Tomáš Podrábský, CSc. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Karel Němec, Ph.D.

Předložená práce je zpracována v rozsahu 31 stran, s průběžně řazenými obrázky a tabulkami. Z metodického hlediska autor vycházel z doporučených zásad pro zpracování bakalářské práce a o tématu pojednal celkem v devíti logicky navazujících kapitolách, k čemuž využil celkem 26 zdrojů. Zdůraznit je třeba také to, že student po celou dobu pracoval velmi iniciativně a samostaně. Celkově práci hodnotím známkou „velmi dobře“ a doporučuji ji k obhajobě.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: B

Posudek oponenta
Mgr. Jan Čupera

Předložená rešeršní bakalářská práce „Tepelné zpracování slitin hliníku“ je vypracovaná v rozsahu 39 stran. Práce má přehledné řazení kapitol a po grafické stránce je pečlivě upravena. Množství literárních zdrojů odpovídá rozsahu práce. Jsou zahrnuty monografie českých i zahraničních autorů, ale jako zdroje byly použity také internetové odkazy a bakalářské práce. V textu se objevuje menší množství překlepů a chyby plynoucí z nedodržení základních typografických pravidel.
Práci by šlo vytknout menší množství ukázkových snímků různých slitin hliníku (například struktury po stárnutí). Jednotlivé kapitoly obsahují informace o mechanických vlastnostech a tvrdosti jednotlivých slitin hliníku, ale postrádám zde jednoduché grafické porovnání vlastností jednotlivých slitin a srovnání s jinými konstrukčními materiály.
Práce jako celek je vypracovaná dobře. Ze stylizace je patrná pečlivost při zpracování tématu a schopnost orientovat se v literatuře. Práce je v některých ohledech stručná a tepelnému zpracování se věnuje menší část práce.
Celkově práci hodnotím jako velmi dobrou a vhodnou k obhajobě.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B

Známka navržená oponentem: B