diplomová práce

Návrh mobilního robotu s uživatelským rozhraním využívajícím rozšířenou realitu

Text práce 9.36 MB Příloha 1.42 MB

Autor práce: Ing. Roman Adámek

Ak. rok: 2018/2019

Vedoucí: Ing. Michal Bastl

Oponent: doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D.

Abstrakt:

Práce se zabývá návrhem a konstrukcí čtyřkolového mobilního robotu určeného pro interaktivní exponát a výukové účely. Tento robot disponuje možností bezdrátového přenosu obrazu a manipulací s objekty.
Dále je v práci řešena realizace nabíjecí stanice robotu a uživatelské rozhraní sloužící k jeho ovládání, které obsahuje prvky rozšířené reality a minihry.

Klíčová slova:

Mobilní robot, rozšířená realita, AR, nabíjecí stanice, uživatelské rozhraní, UI, grafické uživatelské rozhraní, GUI, HAT

Termín obhajoby

17.6.2019

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Průběh obhajoby

Student v prezentaci DP představil řešené téma návrhu mobilního robotu. Po ukončení prezentace a přečtení posudků oponenta a vedoucího práce odpovídal student na otázky položené oponentem v posudku. Dále odpovídal na dotazy zkušební komise, směřující např. na způsoby lokalizace mobilního robotu ve vnějším prostředí. Odborná komise se také dotazovala na konkrétní otázky ohledně praktického využití práce. Komise hodnotila jeho DP jako velice zdařilou s praktickým výstupem.

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Mechatronika (M-MET)

Složení komise

doc. RNDr. Vladimír Opluštil (předseda)
doc. Ing. Robert Grepl, Ph.D. (místopředseda)
prof. RNDr. Ing. Tomáš Březina, CSc. (člen)
Ing. Dalibor Červinka, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Jiří Krejsa, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Peter Kriššák, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Čestmír Ondrůšek, CSc. (člen)
Ing. Bohumil Král, CSc. (člen)
Ing. Josef Ferda (člen)
mjr. Ing. Václav Křivánek, Ph.D. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Michal Bastl

Pan Roman Adámek měl za úkol kompletní návrh výukového demonstračního robotu s prvky rozšířené reality. Zadání práce považuji za poměrně náročné a komplexní. Student pracoval velmi iniciativně a řešení věnoval mnoho času. Na výsledcích jeho práce je to znát. S prací jsem jako vedoucí velmi spokojen. Výsledky praktické části jsou na výborné úrovni. Student zde prokázal značné znalosti především v návrhu softwaru. Navržená rozšiřující DPS na raspberry PI také působí profesionálním dojmem. Písemná podoba práce je vypracována velmi pečlivě. Proto uděluji hodnocení Výborně/A
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A

Předložená práce se zabývá návrhem robotického podvozku pro výukové aplikace s využitím rozšířené reality.

Navržené řešení obsahuje mikrokontrolér na bázi Arduina, který je zopovědný za zprostředkování informací ze senzorů umístěných na mobilní platformě. Jako hlavní řídicí modul je použit jednodeskový mikropočítač Raspberry PI s frameworkem ROS který zprostředkovává nadřazenou funkcionalitu jako např. komunikaci v rámci lokální sítě.

Práce je zpracována přehledně a je logicky členěna, nicméně motivace k některým volbám použitých technologií je někdy nedostatečně zdůvodněna, např. volba typu podvozku, či zvolené připojení RPi kamery V2 namísto použití standardní USB kamery.

Práci hodnotím známkou A.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B

Známka navržená oponentem: A