dizertační práce

Constitutive Modelling of Composites with Elastomer Matrix and Fibres with Significant Bending Stiffness

Text práce 3.44 MB Teze 1.45 MB

Autor práce: Svitlana Fedorova, Ph.D.

Ak. rok: 2018/2019

Vedoucí: prof. Ing. Jiří Burša, Ph.D.

Oponenti: prof. RNDr. Michal Kotoul, DrSc., prof. Andreas Menzel

Abstrakt:

Klíčová slova:

Materiály zesílené vlákny, ohybová tuhost vlákna, hyperelasticita, konstitutivní modelování, polární pružnost

Termín obhajoby

23.11.2018

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaPznamka

Průběh obhajoby

Práce přinesla podstatné rozšíření poznatků v oboru v oblasti modelování a simulací. Konkrétně modifikovala předchozí model tak, aby jeho konstanty měly jasnější fyzikální interpretaci a mohly být určeny experimentálně. Také realizovala řadu verifikačních výpočtů, porovnávajících výsledky MKP s analytickým řešením. Nebyl plně využit publikační potenciál práce.

Jazyk práce

angličtina

Fakulta

Ústav

Studijní program

Aplikované vědy v inženýrství (D4A-K)

Studijní obor

Inženýrská mechanika (D-IME)

Složení komise

prof. RNDr. Petr Dub, CSc. (předseda)
prof. RNDr. Michal Kotoul, DrSc. (člen)
prof. Dr. Ing. Eduard Rohan, DSc. (člen)
prof. Ing. Jindřich Petruška, CSc. (člen)
doc. Ing. Lukáš Horný, Ph.D. (člen)

viz. posudek v pdf.
Soubor vložený vedoucím Velikost
Posudek vedoucího práce [.pdf] 39.63 kB

viz. posudek v pdf.
Soubor vložený oponentem Velikost
Posudek oponenta [.pdf] 136.01 kB

Posudek oponenta
prof. Andreas Menzel

viz. posudek v pdf.
Soubor vložený oponentem Velikost
Posudek oponenta [.pdf] 120.72 kB