dizertační práce

Nanofotonika

Text práce 14.51 MB Teze 3.22 MB

Autor práce: Ing. Petr Dvořák, Ph.D.

Ak. rok: 2018/2019

Vedoucí: prof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc.

Oponenti: doc. RNDr. Bohuslav Rezek, Ph.D., Jakub Dostálek, PhD

Abstrakt:

Tato disertační práce se zabývá experimentálním výzkumem interference povrchových plazmonových polaritonů (SPP) pomocí rastrovací optické mikroskopie v blízkém poli (SNOM). V první kapitole je vytvořen teoretický základ pro fyzikální popis většiny fyzikálních dějů a souvisejících závislostí, které jsou studovány. Mezi tyto závislosti patří: závislosti výsledného interferenčního obrazce SPP na homogenitě, polarizaci, vlnové
délce a fázi budicího osvětlení, na geometrii interferenčních budicích struktur a na náklonu vzorku vůči budicímu osvětlení. Dále je zde navržena nová experimentální metoda, která umožňuje pomocí numerických simulací nebo pomocí SNOM měření odhalovat citlivost SNOM sondy na detekci jednotlivých komponent elektrické intenzity blízkého pole. Nakonec je zde prezentována nová mikroskopická technika, která umožňuje 3D kvantitativní zobrazení rozložení fáze nad plazmonovými metapovrchy.

Klíčová slova:

SNOM, interference SPP, interferenční struktury, holografie, optická spektroskopie.

Termín obhajoby

15.10.2018

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaPznamka

Průběh obhajoby

viz. spis

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Fyzikální a materiálové inženýrství (D-FMI)

Složení komise

prof. RNDr. Radim Chmelík, Ph.D. (předseda)
doc. RNDr. Bohuslav Rezek, Ph.D. (člen)
Jakub Dostálek, PhD (člen)
prof. RNDr. Eduard Schmidt, CSc. (člen)
doc. Ing. Miroslav Kolíbal, Ph.D. (člen)

viz. posudek v pdf.
Soubor vložený vedoucím Velikost
Posudek vedoucího práce [.pdf] 38.88 kB

viz. posudek v pdf.
Soubor vložený oponentem Velikost
Posudek oponenta [.pdf] 803.23 kB

Posudek oponenta
Jakub Dostálek, PhD

viz. posudek v pdf.
Soubor vložený oponentem Velikost
Posudek oponenta [.pdf] 304.7 kB