dizertační práce

Metody numerické inverzní Laplaceovy transformace pro elektrotechniku a jejich použití

Hlavní dokument 30.53 MB Příloha 45.56 kB Teze 21.4 MB

FEKTdizertační práceStudent: Nawfal Al-Zubaidi R-Smith, MScAk. rok: 2018/2019

Vedoucí: prof. Ing. Lubomír Brančík, CSc.

Oponenti: prof. José Tenreiro Machado, Ph.D., prof. Ing. Dalibor Biolek, CSc.

Numerické metody inverzní Laplaceovy transformace (NILT) se staly důležitou částí numerické sady nástrojů praktikujících a výzkumných pracovníků v mnoha vědeckých a inženýrských oborech, zejména v aplikované elektrotechnice. Techniky NILT zejména pomáhají při získávání výsledků simulací v časové oblasti v různých aplikacích. Příkladem jsou řešení obyčejných diferenciálních rovnic, které se objevují např. při analýze obvodů se soustředěnými parametry, nebo řešení parciálních diferenciálních rovnic objevujících se v systémech s rozprostřenými parametry, např. při zkoumání problematiky integrity signálů. Obecně platí, že většina dostupných 1D NILT metod je velmi specifická, tj. funguje dobře na několika typech funkcí a tudíž na omezeném počtu aplikací; Cílem této práce je podrobně se věnovat těmto numerickým metodám, vývoji univerzálních metod NILT a jejich rozšíření na multidimenzionální NILT, které mohou pokrývat širokou oblast aplikací a mohly by poskytnout praktický mechanism pro efektivnější způsob analýzy a simulace v časové oblasti. Myšlenky výzkumu jsou prezentovány v rámci diskusí nad širokou škálou případových studií a aplikací; Například metody NILT se používají při řešení přenosových vedení, včetně vícevodičových, a dokonce i při řešení slabě nelinárních obvodů při použití NILT více proměnných. Pomocí metody NILT mohou být s výhodou uvažovány parametry prvků závislé na kmitočtu a prvky necelistvých řádů v jejich příslušných modelech mohou být zahrnuty velmi přesným a jednoduchým způsobem.

Jazyk

angličtina

Stav

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

Hodnocení známka

P

Fakulta

Ústav

Obor studia

Electronics and Communications (PKA-EST)

See PDF file.Soubor vložený vedoucím Velikost
Posudek vedoucího práce [.pdf] 35.43 kB

Hodnocení oponenta
prof. José Tenreiro Machado, Ph.D.

viz příloha pdfSoubor vložený oponentem Velikost
Posudek oponenta [.pdf] 616.68 kB

viz příloha pdfSoubor vložený oponentem Velikost
Posudek oponenta [.pdf] 138.23 kB

Klíčová slova

Numerická inverzní Laplaceova transformace, analýza přechodných dějů, urychlení konvergence sumace, numerická přesnost a účinnost, modelování přenosového vedení, vícevodičové přenosové vedení, počet necelistvého řádu, analýza ve frekvenční oblasti, frekvenční závislost, telegrafní rovnice necelistvého řádu, program Matlab