dizertační práce

Metody numerické inverzní Laplaceovy transformace pro elektrotechniku a jejich použití

Text práce 30.53 MB Příloha 45.56 kB Teze 21.4 MB

Autor práce: Nawfal Al-Zubaidi R-Smith, MSc

Ak. rok: 2018/2019

Vedoucí: prof. Ing. Lubomír Brančík, CSc.

Oponenti: prof. José Tenreiro Machado, Ph.D., prof. Ing. Dalibor Biolek, CSc.

Abstrakt:

Numerické metody inverzní Laplaceovy transformace (NILT) se staly důležitou částí numerické sady nástrojů praktikujících a výzkumných pracovníků v mnoha vědeckých a inženýrských oborech, zejména v aplikované elektrotechnice. Techniky NILT zejména pomáhají při získávání výsledků simulací v časové oblasti v různých aplikacích. Příkladem jsou řešení obyčejných diferenciálních rovnic, které se objevují např. při analýze obvodů se soustředěnými parametry, nebo řešení parciálních diferenciálních rovnic objevujících se v systémech s rozprostřenými parametry, např. při zkoumání problematiky integrity signálů. Obecně platí, že většina dostupných 1D NILT metod je velmi specifická, tj. funguje dobře na několika typech funkcí a tudíž na omezeném počtu aplikací; Cílem této práce je podrobně se věnovat těmto numerickým metodám, vývoji univerzálních metod NILT a jejich rozšíření na multidimenzionální NILT, které mohou pokrývat širokou oblast aplikací a mohly by poskytnout praktický mechanism pro efektivnější způsob analýzy a simulace v časové oblasti. Myšlenky výzkumu jsou prezentovány v rámci diskusí nad širokou škálou případových studií a aplikací; Například metody NILT se používají při řešení přenosových vedení, včetně vícevodičových, a dokonce i při řešení slabě nelinárních obvodů při použití NILT více proměnných. Pomocí metody NILT mohou být s výhodou uvažovány parametry prvků závislé na kmitočtu a prvky necelistvých řádů v jejich příslušných modelech mohou být zahrnuty velmi přesným a jednoduchým způsobem.

Klíčová slova:

Numerická inverzní Laplaceova transformace, analýza přechodných dějů, urychlení konvergence sumace, numerická přesnost a účinnost, modelování přenosového vedení, vícevodičové přenosové vedení, počet necelistvého řádu, analýza ve frekvenční oblasti, frekvenční závislost, telegrafní rovnice necelistvého řádu, program Matlab

Termín obhajoby

27.11.2018

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaPznamka

Jazyk práce

angličtina

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Electronics and Communications (PKA-EST)

Složení komise

prof. Ing. Aleš Prokeš, Ph.D. (předseda)
prof. Ing. Milan Sigmund, CSc. (člen)
prof. Ing. Milan Štork, CSc. (člen)
doc. Ing. Oldřich Ondráček, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Jiří Petržela, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Roman Šotner, Ph.D. (člen)
prof. Ing. Dalibor Biolek, CSc. - oponent (člen)
prof. José Tenreiro Machado, Ph.D. - oponent (člen)

See PDF file.
Soubor vložený vedoucím Velikost
Posudek vedoucího práce [.pdf] 35.43 kB

Posudek oponenta
prof. José Tenreiro Machado, Ph.D.

viz příloha pdf
Soubor vložený oponentem Velikost
Posudek oponenta [.pdf] 616.68 kB

viz příloha pdf
Soubor vložený oponentem Velikost
Posudek oponenta [.pdf] 138.23 kB