diplomová práce

Metodické postupy hodnocení vlivu extrémů počasí na škody na majetku

Text práce 4.09 MB

Autor práce: Bc. Milan Sedláček

Ak. rok: 2019/2020

Vedoucí: RNDr. Ing. Jaroslav Rožnovský, CSc.

Oponent: prof. Ing. Vladimír Adamec, CSc.

Abstrakt:

Diplomová práca pojednáva o východiskových právnych predpokladoch pre stanovenie výšky
škody na nehnuteľnosti (stavbe) v právnom rámci Slovenskej republiky. Jej cieľom je zistenie
a vyčíslenie škody spôsobenej extrémnym vplyvom počasia na majetok. Zaoberá sa klimatickými
problémami ako aj jej indikátormi. Taktiež pracuje s problematikou dvoch prístupov a to konkrétne
analýzou skutočnej škody na majetku ale aj škodu v súvislosti s uvedením stavby do pôvodného
stavu. Cieľom je stanoviť metodický postup výpočtu škody na majetku.

Klíčová slova:

Výpočet škôd; povodne; všeobecná hodnota; technická hodnota; riziková analýza; hydrológia

Termín obhajoby

11.11.2019

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaCznamka

Klasifikace

C

Průběh obhajoby

Diplomant seznámil státní zkušební komisi se svou diplomovou prací na téma Metodické postupy hodnocení vlivu extrémů počasí na škody na majetku. Komise položila následující otázky: - Uvádíte v práci všechny povodě? (doc. Karpíšek) - Z jakého důvodu je regresní funkce uvedena jen do roku 2015? (doc. Karpíšek) - Jakou hodnotu uvádíte u vodovodních baterií? (doc. Karpíšek) - Podle jakého předpisu jste postupoval? (doc. Kledus) - Jak bylo v práci uvedeno řízení rizika? (dr. Šimůnek) - Jaký je současný stav navrhování výpočtů ocenění škody na majetku? (doc. Doskočil) Diplomant na otázky komise odpověděl. Diplomant závěrečnou práci obhájil.

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Odbor inženýrství rizik

Studijní obor

Řízení rizik firem a institucí (RFI)

Složení komise

prof. Ing. Petr Dostál, CSc. (předseda)
doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc. (místopředseda)
doc. Ing. Robert Kledus, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (člen)
Ing. Petr Šimůnek, Ph.D. (člen)
prof. Ing. Vladimír Adamec, CSc. (člen)

Na úrovni hodnocené diplomové práce se projevila nevyrovnanost práce diplomanta, kdy hlavní aktivitu vyvinul až v závěru lhůty pro zpracování. Toto se projevilo hlavně v propracování metodické části a využití literárních podkladů. Kladně hodnotím schopnost diplomanta podat vysoký výkon v krátkém čase.
Práce svým obsahem naplnila zadání, ale diplomant zcela nevyužil možnosti, které dané téma nabízelo.
Dosažené výsledky a navržený postup je použitelný jako základ pro vyhodnocení škody na majetku.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění cíle a rozsahu zadání C
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem C
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody C
Odborná úroveň diplomové práce C
Přínos pro praktické i teoretické využití D
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 C
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B

Známka navržená vedoucím: C

V první části předložené diplomové práce „Metodické postupy hodnocení vlivu extrémů počasí na škody na majetku“ se autor zaměřil na problematiku inženýrství rizik, především formou vysvětlení základních pojmů a významu analýzy rizika při identifikaci potenciálních škod. Postrádám zde důkladnou analýzu současného stavu řešené problematiky ve vybraných evropských státech nebo důkladnou analýzu literárních zdrojů s důrazem na zdroje zahraniční. V kapitole zaměřené na problematiku stanovení škod a oceňování nemovitostí se student zaměřil na řešení problematiky v podmínkách Slovenské republiky. Zde postrádám zdůvodnění proč byly analyzovány pouze podmínky SR. Dále postrádám v navrhovaném řešení bližší zakomponování uváděných přístupů analýzy rizika a také význam uplatnění řešení v praxi. Po formální stránce obsahuje práce řadů nedostatků jako např. nedodržení řazení kapitol dle Metodického pokynu pro tvorbu DP na ÚSI VUT z roku 2018. Studenti na tuto nutnost byli několikrát upozorněni v průběhu studia. I přes výše uvedené nedostatky, splňuje DP základní požadavky kladené na tento typ práce.
Kritérium hodnocení Známka
Úplnost vypracování C
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce D
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody D
Obtížnost a správnost řešení C
Přínos pro praktické i teoretické využití D
Odborná jazyková úroveň C
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky C

Známka navržená oponentem: C