diplomová práce

Vývoj metod oceňování lesa v podmínkách ČR

Text práce 2.77 MB

Autor práce: Ing. Jana Absolonová

Ak. rok: 2019/2020

Vedoucí: Ing. Vlastimil Vala, CSc.

Oponent: Ing. Pavel Klika, Ph.D.

Abstrakt:

Cílem této práce bylo definovat problematiku určování zjištěné a obvyklé ceny lesa v podmínkách České republiky. V práci je popsán vývoj metod určování ceny lesa v historii od roku 1897. Dále se práce zabývá současným problémem stanovení ceny obvyklé lesa. Současný stav je dokumentován případovou studií, která se zabývá stanovením ceny zjištěné a ceny obvyklé. Výsledkem studie je porovnání těchto dvou cen. Závěrečná analýza je zaměřena na doporučení korekcí stávajících oceňovacích předpisů a metod tržního oceňování lesa.

Klíčová slova:

Les, lesní porost, lesní pozemek, oceňování.

Termín obhajoby

15.11.2019

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaBznamka

Klasifikace

B

Průběh obhajoby

Diplomantka seznámila státní zkušební komisi se svou diplomovou prací na téma Vývoj metod oceňování lesa v podmínkách ČR. Diplomantka na otázky oponenta odpověděla. Komise položila otázku Při zpracování diplomové práce jste se více zaměřila na problematiku oceňování (obecně) či ocenění samotných nemovitostí? Diplomantka na otázku odpověděla. Diplomantka závěrečnou práci obhájila, obhajoba je hodnocena A.

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Odbor znalectví ve stavebnictví a oceňování nemovitostí

Studijní program

Soudní inženýrství (MSoI)

Studijní obor

Realitní inženýrství (REI)

Složení komise

doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. (předseda)
doc. Ing.arch. PhDr. Karel Schmeidler, CSc. (místopředseda)
Ing. Josef Čech, Ph.D. (člen)
Ing. et Ing. Martin Cupal, Ph.D. et Ph.D. (člen)
Ing. Petr Doležal (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Vlastimil Vala, CSc.

Slovní hodnocení práce: Diplomová práce „Vývoj metod oceňování lesa v podmínkách ČR“ byla zpracována dle zadání vhodně zvolenou metodikou. Cíle práce byly splněny, popsána byla problematika vývoje oceňováním lesů. Nutno kladně hodnotit poměrně pracnou požadovanou případovou studii. Diplomantka výstižně referovala o nejdůležitějších současných publikovaných článcích v oboru oceňování lesa. Na závěr zevrubně navrhla možnosti dalších možností vývoje oceňovacích metod.
Otázky: Práce se logicky zabývá oceňováním lesa, které řeší ocenění lesů tzv. věkových stupňů, tříd. To souvisí s charakteristikou současných lesních porostů v ČR. V souvislosti s plošným odumíráním lesních porostů v důsledku klimatické změny, zejména smrku v kombinaci s kůrovcovou kalamitou, bude patrně nutné změnit lesy na tzv. bohatě strukturované.
Jaký je rozdíl v oceňování lesa věkových tříd (současnost) a lesa tzv. bohatě strukturovaného (předpoklad)?
Jaký význam bude mít tzv. výnosová metoda? Jak budou řešena rizika výpadků výnosů z lesních majetků?
Kritérium hodnocení Známka
Splnění cíle a rozsahu zadání B
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem B
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody B
Odborná úroveň diplomové práce B
Přínos pro praktické i teoretické využití B
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 B

Známka navržená vedoucím: B

Posudek oponenta
Ing. Pavel Klika, Ph.D.

Předložená práce naplnila cíl a úkoly uvedené v zadání práce byly splněny. Práce však vykazuje několik nedostatků. Velká část práce je popisem cenových předpisů. Toto bylo sice zadáním (vývoj cenových předpisů) ale poměr této části je výrazně větší než zbytek popisné části práce. Studentka se mohla v práci také zabývat pojednáním o mimoprodukční funkci lesa a hodnocení takovýchto lesů. Jednotlivé metody více rozebrat, například popsat, jak je kalkulována nákladová cena a podobně. V závěru postrádám zamyšlení, proč je takový rozdíl mezi cenou zjištěnou a cenou obvyklou. V práci mělo být popsáno z čeho vychází hodnoty v cenovém předpise (z jakých hodnot a z jakých zdrojů) a jak kalkuluje investor cenu na základě které se rozhoduje, kolik do investice vložit. Také bych v práci uvítal pojednání o tom, zda a jaký vliv na hodnotu lesa má způsob jeho pěstování (výběrný les, Dauerwald, pasečný les a podobně). V práci mohlo být, i vzhledem k současnému stavu lesního hospodářství v ČR, pojednáno o vlivu poškození lesa na jeho cenu a postup při ocenění takového lesa. Po formální stránce práce také vykazuje nedostatky zejména v mnohých překlepech, nevhodném formátování (zejména chybějící pevné mezery), nepoužívání oddělovače tisíců a další. U některých tabulek a obrázků není zřejmý zdroj. Práci i přes nedostatky hodnotím jako dobrou a doporučuji jí k obhajobě.
Kritérium hodnocení Známka
Úplnost vypracování B
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce C
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody D
Obtížnost a správnost řešení C
Přínos pro praktické i teoretické využití C
Odborná jazyková úroveň B
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky B

Známka navržená oponentem: C