dizertační práce

Identifikace relevantních stop pneumatik na místě dopravní nehody na základě jejich fyzikálních vlastností

Hlavní dokument 11.83 MB Příloha 8.95 MB Teze 3.62 MB

ÚSIdizertační práceStudent: Ing. et Ing. Bc Martin BilíkAk. rok: 2018/2019

Vedoucí: Ing. Albert Bradáč, Ph.D.

Oponenti: prof. Ing. Jan Kovanda, CSc., doc. Ing. Robert Kledus, Ph.D.

Práce se zabývá možnostmi identifikace relevantních stop pneumatik na místě dopravní nehody na základě jejich fyzikálních vlastností. Stopy pneumatik na vozovce jsou jedním z nejdůležitějších objektivních prvků pro analýzu nehodového děje a jejich snadná a přesná detekce je tedy velmi důležitá. S narůstající technickou vybaveností vozidel, zejména se zavedením novějších generací asistenčních systémů brzdění, se brzdné stopy na vozovce zanechané pneumatikami stávají pro lidské oko téměř neviditelné. Je tedy žádoucí, aby jejich detekce byla nejen co nejpřesnější, ale také pokud možno snadná a rychlá, a to nejen pro soudní znalce, ale především pro příslušníky výjezdových jednotek dopravní policie.
V souladu s vývojem a zaváděním nových bezpečnostních a asistenčních systémů do vozidel by měl být i vývoj prostředků a metod zajištění podkladů pro technickou analýzu dopravních nehod. Realita však ukazuje, že postupy, byť stále funkční, jsou několik desítek let prakticky shodné, a především jsou závislé na subjektivních schopnostech dokumentujících osob. Zásadním prvkem práce, ve srovnání s dříve popsanými postupy měření, je využití moderních metod a zařízení, tj. poznatků na nejvyšší známé úrovni poznání. Cílem je nalezení a ověření jednoduché, přesné a subjektivně co nejméně ovlivnitelné metody detekce stop na vozovce.
Pomocí série provedených měření byla potvrzena možnost využití termokamery, v technické úrovni, kterou obvykle disponují jednotky hasičského záchranného sboru na místě dopravní nehody, za omezených atmosférických a časových podmínek. Dále bylo využito spektroskopie laserem buzeného plazmatu přístrojem rLIBS. Tuto metodu detekce nezřetelných stop pneumatik lze, na základě provedených měření a uvažovaného odstranění nedostatků přístroje ve vývojové fázi prototypu, označit jako minimálně ovlivnitelnou dokumentující osobou a současně dostatečně rychlou.

Jazyk

čeština

Stav

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

Hodnocení známka

P

Fakulta

Obor studia

Soudní inženýrství (SOI)

Hodnocení vedoucího
Ing. Albert Bradáč, Ph.D.

Doktorand Ing. et Ing. Bc. Martin Bilík vykazoval během studia výborné studijní i pracovní výsledky (viz dosažený průměr 1,17). Jako doktorand a následně jako zaměstnanec ÚSI se účastnil příprav akcí pořádaných ústavem (Crash Day, Noc vědců, …), významně se podílel a podílí na obnově a rozšiřování technického a přístrojového vybavení ÚSI, jeho pedagogická činnost je studenty v rámci pravidelného hodnocení hodnocena kladně (10 z 10 bodů), podílí se pravidelně na projektech a VaV činnosti ústavu, o čemž vypovídá i celkový počet publikací vč. zahraničních impaktovaných.  V současné době je doktorand rovněž zapojen do projektů MOST a ROSTU, určených ke zkvalitnění výuky a studijního prostředí na ÚSI. Jeho dizertační práce rozhodně splňuje požadavky na práci tohoto typu kladené, přináší nové vědecké poznatky v oboru Soudní inženýrství, je velmi dobrým východiskem pro dalším výzkum, resp. vývoj a proto ji doporučuji k obhajobě.Soubor vložený vedoucím Velikost
Posudek vedoucího práce [.pdf] 2.34 MB

Hodnocení oponenta
prof. Ing. Jan Kovanda, CSc.

Student prokázal tvůrčí schopnosti v daném oboru a disertační práce splňuje požadavky kladené na tento druh závěrečné práce a to ve vynikající kvalitě. Vyšel z dřívějších prací, které rozvinul do vlastních závěrů a vytvořil předpoklady pro jejich zavedení do současné znalecké praxe při respektování stavu techniky.Soubor vložený oponentem Velikost
Posudek oponenta [.pdf] 441.17 kB

Hodnocení oponenta
doc. Ing. Robert Kledus, Ph.D.

Práce prohlubuje poznatky o vlastnostech stop zanechaných pneumatikami vozidla při intenzivním brzdění a budou-li výsledky uplatněny při vývoji zařízení, které by mohlo vyřešit problém s jejich identifikací na vozovce, lze očekávat též další prohloubení poznatků o vlastnostech těchto stop z hlediska možností objasnění chování vozidla při různých jízdních situacích, což by významně přispělo k možnostem dalšího výzkumu v rámci oboru soudního inženýrství.
Student prokázal tvůrčí schopnosti, vlastní práce splňuje požadavky na tento druh závěrečných prací a přináší důležité nové poznatky, které přispívají k rozvoji oboru.Soubor vložený oponentem Velikost
Posudek oponenta [.pdf] 305.92 kB

Cíle, kterých má být dosaženo

Cílem dizertační práce je nalézt takové prvky (ev. sloučeniny), které se v dostatečné míře nachází ve směsích běhounů běžně vyráběných pneumatik a i při nízkém skluzu pneumatik v měřitelném množství ulpívají na vozovce. Na základě známých či nových fyzikálních či chemických metod vyvinout (navrhnout) nové metody a postupy, které by bylo možné použít pro detekci nezřetelných stop pneumatik na vozovce pro potřeby řešení DN.

Literatura

BRADÁČ, A.: Soudní inženýrství. Brno: CERM, 1999. ISBN 80-720-4133-9
BURG, Heinz a Andreas MOSER. Handbuch Verkehrsunfallrekonstruktion: Unfallaufnahme, Fahrdynamik, Simulation. 2., aktualisierte Aufl. Wiesbaden: Vieweg+Teubner, 2009
DOLEŽEL, J., NOVÁK Č., VOLF Z.: Kriminalistické minimum, 1. vyd., Praha : Ministerstvo vnitra ČR, 1998
CHMELÍK J. a kol.: Dopravní nehody. Plzeň: Nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2009. 540 s., ISBN 978-80-7380-211-0.
CHMELÍK J.: Vyšetřování silničních dopravních nehod

Klíčová slova

Vozidlo, brzdná stopa, brzdění, LIBS,  pneumatika, silnice.

Charakteristika problematiky úkolu

U vozidel, které nebyla vybavena systémy typu ABS, bylo možno řadu důležitých informací pro analýzu průběhu dopravních nehod získávat ze stop, které pneumatiky při skluzu zanechávaly na vozovce. Tyto stopy byly vizuálně zjistitelné a bylo možné je dokumentovat i pomocí běžných fotografických přístrojů. U moderních vozidel, která jsou od roku 2006 povinně vybavena systémy ABS je vyšší účinnosti brzdění dosahováno regulací otáček kol vozidla na úrovní 20-30% skluzu, při kterém již stopy zanechané pneumatikami vozidla nejsou vizuálně zřetelné a je potřebné se tak zabývat možnostmi jejich zjištění a dokumentace pomocí jiných metod.
Úkolem studenta tak je:
- Na základě analýzy složení směsí používaných pro výrobu pneumatik vytipovat prvky, které je možné detekovat a který se nachází ve směsi v dostatečném množství.
- Experimentálně ověřit vybrané metody pro detekci tohoto prvku i pro detekci stopy pneumatiky jako takové.
- Vyhodnotit výsledky provedených měření.
- Učinit závěry ohledně vhodnosti testovaných metod a doporučení pro další případné zkoumání.