dizertační práce

Identifikace relevantních stop pneumatik na místě dopravní nehody na základě jejich fyzikálních vlastností

Text práce 11.83 MB Příloha 8.95 MB Teze 3.62 MB

Autor práce: Ing. et Ing. Bc. Martin Bilík, Ph.D.

Ak. rok: 2018/2019

Vedoucí: Ing. Albert Bradáč, Ph.D.

Oponenti: prof. Ing. Jan Kovanda, CSc., doc. Ing. Robert Kledus, Ph.D.

Abstrakt:

Práce se zabývá možnostmi identifikace relevantních stop pneumatik na místě dopravní nehody na základě jejich fyzikálních vlastností. Stopy pneumatik na vozovce jsou jedním z nejdůležitějších objektivních prvků pro analýzu nehodového děje a jejich snadná a přesná detekce je tedy velmi důležitá. S narůstající technickou vybaveností vozidel, zejména se zavedením novějších generací asistenčních systémů brzdění, se brzdné stopy na vozovce zanechané pneumatikami stávají pro lidské oko téměř neviditelné. Je tedy žádoucí, aby jejich detekce byla nejen co nejpřesnější, ale také pokud možno snadná a rychlá, a to nejen pro soudní znalce, ale především pro příslušníky výjezdových jednotek dopravní policie.
V souladu s vývojem a zaváděním nových bezpečnostních a asistenčních systémů do vozidel by měl být i vývoj prostředků a metod zajištění podkladů pro technickou analýzu dopravních nehod. Realita však ukazuje, že postupy, byť stále funkční, jsou několik desítek let prakticky shodné, a především jsou závislé na subjektivních schopnostech dokumentujících osob. Zásadním prvkem práce, ve srovnání s dříve popsanými postupy měření, je využití moderních metod a zařízení, tj. poznatků na nejvyšší známé úrovni poznání. Cílem je nalezení a ověření jednoduché, přesné a subjektivně co nejméně ovlivnitelné metody detekce stop na vozovce.
Pomocí série provedených měření byla potvrzena možnost využití termokamery, v technické úrovni, kterou obvykle disponují jednotky hasičského záchranného sboru na místě dopravní nehody, za omezených atmosférických a časových podmínek. Dále bylo využito spektroskopie laserem buzeného plazmatu přístrojem rLIBS. Tuto metodu detekce nezřetelných stop pneumatik lze, na základě provedených měření a uvažovaného odstranění nedostatků přístroje ve vývojové fázi prototypu, označit jako minimálně ovlivnitelnou dokumentující osobou a současně dostatečně rychlou.

Klíčová slova:

Vozidlo, brzdná stopa, brzdění, LIBS,  pneumatika, silnice.

Termín obhajoby

10.1.2019

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaPznamka

Průběh obhajoby

Doktorand úspěšně obhájil svoji dizertační práci.

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Odbor znalectví ve strojírenství, analýza dopravních nehod a oceňování motorových vozidel

Studijní obor

Soudní inženýrství (SOI)

Složení komise

doc. Ing. Aleš Vémola, Ph.D. (předseda)
doc. Ing. Robert Kledus, Ph.D. (místopředseda)
prof. Ing. Jan Kovanda, CSc. (člen)
prof. Ing. Přemysl Janíček, DrSc. (člen)
doc. Ing. Ivo Drahotský, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Bc. Marek Semela, Ph.D. (člen)
Ing. Jindřich Frič, Ph.D. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Albert Bradáč, Ph.D.

Doktorand Ing. et Ing. Bc. Martin Bilík vykazoval během studia výborné studijní i pracovní výsledky (viz dosažený průměr 1,17). Jako doktorand a následně jako zaměstnanec ÚSI se účastnil příprav akcí pořádaných ústavem (Crash Day, Noc vědců, …), významně se podílel a podílí na obnově a rozšiřování technického a přístrojového vybavení ÚSI, jeho pedagogická činnost je studenty v rámci pravidelného hodnocení hodnocena kladně (10 z 10 bodů), podílí se pravidelně na projektech a VaV činnosti ústavu, o čemž vypovídá i celkový počet publikací vč. zahraničních impaktovaných.  V současné době je doktorand rovněž zapojen do projektů MOST a ROSTU, určených ke zkvalitnění výuky a studijního prostředí na ÚSI. Jeho dizertační práce rozhodně splňuje požadavky na práci tohoto typu kladené, přináší nové vědecké poznatky v oboru Soudní inženýrství, je velmi dobrým východiskem pro dalším výzkum, resp. vývoj a proto ji doporučuji k obhajobě.
Soubor vložený vedoucím Velikost
Posudek vedoucího práce [.pdf] 2.34 MB

Student prokázal tvůrčí schopnosti v daném oboru a disertační práce splňuje požadavky kladené na tento druh závěrečné práce a to ve vynikající kvalitě. Vyšel z dřívějších prací, které rozvinul do vlastních závěrů a vytvořil předpoklady pro jejich zavedení do současné znalecké praxe při respektování stavu techniky.
Soubor vložený oponentem Velikost
Posudek oponenta [.pdf] 441.17 kB

Práce prohlubuje poznatky o vlastnostech stop zanechaných pneumatikami vozidla při intenzivním brzdění a budou-li výsledky uplatněny při vývoji zařízení, které by mohlo vyřešit problém s jejich identifikací na vozovce, lze očekávat též další prohloubení poznatků o vlastnostech těchto stop z hlediska možností objasnění chování vozidla při různých jízdních situacích, což by významně přispělo k možnostem dalšího výzkumu v rámci oboru soudního inženýrství.
Student prokázal tvůrčí schopnosti, vlastní práce splňuje požadavky na tento druh závěrečných prací a přináší důležité nové poznatky, které přispívají k rozvoji oboru.
Soubor vložený oponentem Velikost
Posudek oponenta [.pdf] 305.92 kB