diplomová práce

Problematika využití surovin na bázi skelných recyklátů

Hlavní dokument 3.4 MB

FASTdiplomová práceStudent: Ing. Tomáš BajerAk. rok: 2017/2018

Vedoucí: prof. RNDr. Ing. Stanislav Šťastník, CSc. Ph.D.

Oponent: Ing. Jan Čermák, Ph.D.

Práce se zabývá studiem využití odpadního solárního skla. Studium problematiky vychází z Evropské směrnice 2012/19/EU o recyklaci fotovoltaických panelů a s ní související povinnosti uložené členským státům ohledně likvidace a recyklace těchto zařízení. Dále jsou popsány způsoby recyklace fotovoltaických panelů, jsou shrnuty poznatky z výroby užitkového a solárního skla. Praktická část je zaměřena na ověření využitelnosti skelného recyklátu z fotovoltaických panelů ve výrobcích pojených polymerními pojivy. Ověřeny byly fyzikálně mechanické vlastnosti zkušebních dlaždic pojených polypropylenem a polyethylentereftalátem, a rovněž akustická pohltivost výrobků pojených epoxidovou pryskyřicí.

Jazyk

čeština

Stav

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

Fakulta

Obor studia

Stavebně materiálové inženýrství (M)Soubor vložený vedoucím Velikost
42145.pdf 69.76 kB

Hodnocení oponenta
Ing. Jan Čermák, Ph.D.Soubor vložený oponentem Velikost
41749.pdf 120.78 kB

Klíčová slova

Fotovoltaika, solární panel, skelný recyklát, recyklace, odpadní materiál, polymer, akustická pohltivost, obrusnost, dlaždice