bakalářská práce

Měření experimentální sítě PlanetLab

Hlavní dokument 2.94 MB Příloha 182.66 kB

FEKTbakalářská práceStudent: Bc. Ivan AndrašovAk. rok: 2017/2018

Vedoucí: doc. Ing. Dan Komosný, Ph.D.

Oponent: Ing. Zuzana Bečková

Táto práca sa zaoberá meraním prenosových parametrov staníc v experimentálnej sieti
PlanetLab. V teoretickej časti práce je popísaná experimentálna sieť PlanetLab, základná
terminológia v tejto sieti, ciele siete a niektoré projekty bežiace pod touto sieťou. Ďalej
sú v teoretickej časti popísane merané prenosové parametre a to Ping, odozva na SSH a
odozva na SCP. Praktická časť práce sa zaoberá reálnym riešením problematiky merania
týchto parametrov kde je v príslušných podkapitolách rozobrané riešenie konkrétneho
parametru spolu so zdrojovým kódom.

Jazyk

čeština

Stav

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

Hodnocení známka

D

Fakulta

Ústav

Obor studia

Teleinformatika (B-TLI)

Hodnocení vedoucího
doc. Ing. Dan Komosný, Ph.D.

Zadání bylo splněno. Aktivita studenta byla standardní. Vytvořený program je funkční a umožňuje získání informací o stavu celosvětové sítě PlanetLab. Program lze použít také pro práci s jednotlivými servery této sítě. Student nad rámec zadaní zhotovil grafické menu, pomocí kterého se práce s programem zjednodušila. 

Po textové stránce práce vykazuje nedostatky. Některé připomínky vedoucího nebyly do práce zapracovány a prezentované výsledky tak vykazují věcné i formální chyby. Například se jedná o popis zhotovených grafů.

výsledná známka: C
výsledný počet bodů: 75


Hodnocení oponenta
Ing. Zuzana Bečková

Práce Měření experimentální sítě PlanetLab se zabývá měřením odezvy serverů v síti PlanetLab na konkrétní dotazy protokolů SSH a ICMP, a také přehledným zpracováním těchto dat.

Student vytvořil softwarový nástroj pro tato měření v jazyce Python s využitím již existujících knihoven a programu od studenta, který se zabýval podobným tématem. Vlastní přínos studenta je však nesporný – pracoval na algoritmu měření odezvy a vytvořil přehledné grafické znázornění výsledků měření.

Problematické je však logické členění na celky, citace, formální stránka práce a rovněž teoretický úvod.
Názvy kapitol „Teoretická/Praktická časť študentskej práce“ nepovažuji za vhodné.
Doporučená literatura [2] není citována vůbec.
V celé teoretické kapitole 1.2 s názvem Použité technológie o rozsahu 6 stran není jediný odkaz do literatury.
Udivilo mě, že autor porovnává protokoly TCP/UDP s protokolem ICMP, ačkoli jde o protokoly jiných vrstev. Objevuje se také pojem IP vrstva, se kterým tradičně nepracuje ani model ISO/OSI, ani model TCP/IP.
Ukázalo se, že například věta „ICMP sa svojím
účelom líši od TCP a UDP protokolov tým, že sa obvykle nepoužíva sieťovými
aplikáciami priamo,“ je v české verzi k nalezení na české wikipedii https://cs.wikipedia.org/wiki/ICMP.
Wikipedia v akademických kruzích není považována za vhodný zdroj, protože není recenzovaná. V tomto případě je však horší chybou to, že není citována.
Dále v praktické části by rovněž bylo vhodné formulaci „funkcia pre spustenie zaimplementovaného programu pána Ing. Iľka,“ doplnit o citaci.
Co se týče formální stránky práce, objevují se v ní překlepy:
Inetl (Intel), PlnetLab (PlanetLab), výnimka (výjimka), zvoli+t. Před větou opakovaně chybí mezera.

I přes to, že práce obsahuje mnoho obrázků, není na tyto obrázky odkazováno v textu. Obrázky tak nejsou řádně okomentovány.
Největší problém je to v případě grafů v kapitole Výsledky práce. V textu není odkaz na graf a grafu chybí komentář. Popisek „Graf merania ICMP“ je příliš stručný a není jasné, že graf znázorňuje servery.

Kapitola 2.1 s názvem Štruktúra programu je pojata trochu jako návod pro uživatele, což samo o sobě je v pořádku. Pro účely práce by však bylo vhodné doplnit také alespoň ukázky kódu uživatelského rozhraní. Není-li kód součástí textu, bylo by vhodné uvést jej v příloze.

Samotný textový rozsah je asi 26 stran bez úvodu a závěru a obsahuje četné obrázky.

Otázka:
Můžete vysvětlit pojem parsování dat?
Můžete vysvětlit pojem Vega?
Ani jedno není v práci vysvětleno.

výsledná známka: E
výsledný počet bodů: 55


Cíle, kterých má být dosaženo

Seznamte se s experimentální sítí PlanetLab. Vytvořte aplikaci, která bude ověřovat dostupnost těchto serverů. Zaměřte se na službu vzdáleného připojení SSH a dostupnost pomocí protokolu ICMP. Stanice a jejich dostupnost zobrazte na mapě v podobě webové stránky. Dostupnost stanic indikujte jejich označením a realizujte možnost jejich výběru. Vytvořené aplikace realizuje v programovacím jazyce Python.

Literatura

[1] SEITZ, Justin. Black hat Python. San Francisco, California: No Starch Press, 2015. ISBN 978-1-59327-655-3.
[2] SARKER, Dr. M. O. Faruque a Gabrielay LA PINTURA. Python network programming cookbook: over 70 detailed recipes to develop practical solutions for a wide range of real-world network programming tasks. Birmingham, England: Packt Publishing, 2014. ISBN 978-1-84951-347-0.

Klíčová slova

PlanetLab, sieť, SSH, PING, SCP