diplomová práce

Kontrola situace za vozidlem

Text práce 2.29 MB Příloha 2.12 MB

Autor práce: Ing. Kristína Ryšavá

Ak. rok: 2019/2020

Vedoucí: Ing. Michal Belák

Oponent: Ing. et Ing. Kateřina Bucsuházy

Abstrakt:

Diplomová práca sa zaoberá problematikou kontroly situácie za vozidlom, v teoretickej časti rozoberá nepriamy výhľad z vozidla, reakčnú dobu a možnosti jej merania, a možnosti merania pohybov očí pomocou eyetrackerov. Druhá časť práce sa zaoberá popisom metódy merania využitej na získanie potrebných dát a analýzou kontroly situácie za vozidlom pomocou spätných zrkadiel, a to najmä analýzou dôb trvania fixácií pohľadov v spätných zrkadlách a celkových dôb trvania pohľadov do spätných zrkadiel.

Klíčová slova:

Nepriamy výhľad z vozidla, spätné zrkadlá, eyetracking, sakáda, fixácia pohľadu.

Termín obhajoby

15.11.2019

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaBznamka

Klasifikace

B

Průběh obhajoby

Na otázky komise odpověděla. Zodpověděla otázky oponenta i vedoucího závěrečné práce. Státní zkušební komise závěrem konstatovala, že diplomantka závěrečnou práci obhájila. Studentce byly k diplomové práci položeny následující otázky: Nezabývala jste se myšlenkou, jak dlouho bude trvat rozpoznání co se v zrcátku děje? Nemyslíte že je to velmi krátká doba? Zkoušela jste, jestli se doma fixace mění v závislosti co je vrcátku? Znáte jakou část doby se řidiči dívají do zrcadla a jakou dopředu?

Jazyk práce

slovenština

Fakulta

Ústav

Odbor znalectví ve strojírenství, analýza dopravních nehod a oceňování motorových vozidel

Studijní obor

Expertní inženýrství v dopravě (EID)

Složení komise

doc. Ing. Aleš Vémola, Ph.D. (předseda)
Ing. Josef Libertín, CSc. (místopředseda)
Ing. Albert Bradáč, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Bc. Marek Semela, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Petr Holcner, Ph.D. (člen)
Ing. Michal Vintr, Ph.D. (člen)
Ing. Jiří Novotný (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Michal Belák

Práci hodnotím jako velmi dobrou. Je zřejmé, že zpracování naměřených dat bylo mj. časově velmi náročné a výsledky jsou vhodně prezentovány Celkový výsledek ale mohl být i lepší, kdyby se byla závěrečná kontrola před odevzdáním pečlivější a v závěrečném shrnutí by bylo uvedeno víc zjištěných skutečností.
Kritérium hodnocení Slovní hodnocení Známka
Splnění cíle a rozsahu zadání Co do rozsahu a splnění stanovených cílů lze práci hodnotit na velmi dobré úrovni. Analýza dat mohla být rozšířena ještě o vyhodnocení situací, kdy řidič musel reagovat na podnět ve zpětném zrcátku. V závěru mohli být zjištěné zkutečnosti popsané více. B
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem Teoretická část je na celkem kvalitní, vzhledem k zadanému tématu by mohla být část zabývající se výzkumy ohledně nepřímého výhledu resp. pohledů do zrcátek rozsáhlejší. B
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody Byl zpracován rozsáhlý datový soubor, data jsou zpracovaná logicky a i použitá statistika je vhodná. Jako ne zcela logické a vhodné lze hodnotit spojení tzv. skrácených a prodloužených trajektorií sakád v tab. 3. B
Odborná úroveň diplomové práce Z odborného hlediska je práce na velmi dobré úrovni. Celkovému dojmu, při tak rozsáhlém vyhodnoceném a statisticky zpracovaném souboru dat škodí ne úplně dostatečná prezentace výsledků a zjištěných skutečností v závěru práce. B
Přínos pro praktické i teoretické využití Zjištěné skutečnosti lze dále rozvíjet jednak v oblasti studijní a použít i pro účely výzkumu lidského faktoru. Dále mohou být přínosem i pro účely znaleckého zkoumání, nehod vznikajících při odbočování a předjíždění. A
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 Práce s literaturou je na dobré úrovni. V přehledu literatury se ale bojevuje několik chyb, které lze přisoudit nedostatečné kontrole práce před odevzdáním. Jde zejména o nejednotné formátování a barvu textu. Nejvýznamnější chybami pak je skutečnost, že je zde 2x uveden zdroj 23, poprvé správně, pak se ale také znov anachází mezi zdroji 29 a 30, dále dvojité uvedení zdroje 36 když poprvé označuje zahraniční publikaci a podruhé je použit pro označení vlastního zpracování. C
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň Formální stránce práce mohla být věnována větší pozornost. Výslednému dojmu škodí především nejednotné zarovnání tabulek, obrázků a grafů, nízká kvalita použitých obrázků a grafů, nezjednocené značení hodnot a jednotek (někdy kurzíva, jindy ne). Dále se v práci objevují občasně i překlepy, gramatické chyby nebo nesprávné skloňování. Nesjednocený rok na deskách 2019 a prvním listu práce 2018. C

Známka navržená vedoucím: B

Diplomová práce se zaobírá analýzou doby potřebné pro kontrolu situace za vozidlem. Experimentální měření bylo realizováno na základě získaných poznatků z provedené literární rešerše. V praktické části studentka vyhodnotila velké množství obrazového materiálu. Analýza je provedena ve vztahu k typu prováděného manévru, což hodnotím velmi kladně. Získané výsledky mohly být dále rozčleněny také s ohledem na typ sledovaného podnětu. Data jsou vyhodnocena pečlivě s uvedením základních statistických parametrů.
Kvalitu práce snižuje v některých případech absentující logická návaznost jednotlivých odstavů (např. v kapitole 3 Reakčná doba se studentka současně zaobírá reakční dobou a statistikami nehodovosti, v odstavci 2 pak zcela bez návaznosti uvádí Reakčný čas je významný faktor vzťahujúci sa k bezpečnosti v cestnej premávke. Dopravné nehody patria z hľadiska množstva usmrtených osôb k trom najzávažnejším príčinám úmrtí. V závěru práce chybí zhodnocení/diskuse získaných výsledků a vymezení jejich praktického i teoretického využití.
Cíle práce, stanovené v zadání, byly splněny. Diplomová práce splňuje požadavky kladené na tento typ VŠKP, a proto ji doporučuji k obhajobě.
Kritérium hodnocení Slovní hodnocení Známka
Úplnost vypracování B
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce A
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody B
Obtížnost a správnost řešení B
Přínos pro praktické i teoretické využití B
Odborná jazyková úroveň C
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky B

Známka navržená oponentem: B