diplomová práce

Vliv umístění v záplavové zóně na cenu rodinných domů v Krnově a Bruntále

Text práce 2.4 MB

Autor práce: Ing. et Ing. Petr Gross

Ak. rok: 2018/2019

Vedoucí: Ing. Milada Komosná, Ph.D.

Oponent: Ing. Tereza Jandásková

Abstrakt:

Tato diplomová práce se zabývá dopadem na cenu rodinných domů podle umístění v záplavové oblasti a mimo ni. Simulované lokality umístění se nacházejí v Krnově a Bruntále. Práce analyzuje specifika daných lokalit a zkoumá možné souvislosti mezi polohou nemovitosti a její cenou.

Klíčová slova:

diplomová práce, povodňové riziko, komparace, Krnov, Bruntál, simulace umístění, rodinný dům, obvyklá cena

Termín obhajoby

14.11.2018

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaBznamka

Klasifikace

B

Průběh obhajoby

Diplomant seznámil státní zkušební komisi se svou závěrečnou prací, na téma: Vliv umístění v záplavové zóně na cenu rodinných domů v Krnově a Bruntále.Závěrečnou práci obhajoval jasně a srozumitelně. Z jeho přednesu bylo patrné, že k řešeným úkolům přistupoval zodpovědně. Na otázky komise odpověděl pohotově a s přehledem. Rovněž na doplňkové otázky od oponentky závěrečné práce odpověděl správně a jasně. Ing. Michal Novotný, Ph.D., položil otázku: Kontaktoval jste přímo nějakou konkrétní pojišťovnu. Státní zkušební komise závěrem konstatovala, že diplomant svou závěrečnou práci obhájil. Obhajoba: B

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Realitní inženýrství (REI)

Složení komise

prof. Ing. Leonard Hobst, CSc. (předseda)
doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. (místopředseda)
Ing. Michal Novotný, Ph.D. (člen)
Ing. et Ing. Martin Cupal, Ph.D. et Ph.D. (člen)
Ing. Petr Doležal (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Milada Komosná, Ph.D.

Práce je vypracována v souladu se zadáním, cíl práce byl naplněn. Výsledky práce jsou shrnuty v tabulkách a odůvodněny v kapitole „Diskuze“. V kapitole „Diskuze“ postrádám návrh postupu, jak oceňovat ve specifických lokalitách postižených povodněmi.
Kritérium hodnocení Slovní hodnocení Známka
Splnění cíle a rozsahu zadání Student vypracoval práci v souladu se zadáním a splnil stanovený cíl. A
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem V teoretické části student prokázal základní orientaci v dané problematice. Pouze okrajově se zabývá řešenou problematikou v zahraničí. Tato část práce je z části neuspořádaná a působí tak zmatečně. C
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody Analytická část je propracovaná a logicky členěná. Student si zajistil pro odhad obvyklé ceny i realizované prodeje z KN. Použité metody a postupy jsou správné, vedou ke zdárnému splnění cíle. B
Odborná úroveň diplomové práce Odborná úroveň práce je na standardní úrovni. Student se ne zcela přesně vyjadřuje např. obvyklá cena / tržní hodnota. C
Přínos pro praktické i teoretické využití Závěry práce mohou posloužit jako podklad při ocenění nemovitostí v daných lokalitách. Student kromě vlivu záplavy zhodnotil okrajově i další vlivy, mající vliv na výši obvyklé ceny. C
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 Student správně odkazuje na literaturu, správně používá přímé a nepřímé citace. A
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň V práci se objevují drobné překlepy a typografické nedostatky. Celková formální úprava diplomové práce je na velmi dobré úrovni. A

Známka navržená vedoucím: C

Posudek oponenta
Ing. Tereza Jandásková

Práce je ucelená a student splnil zadaný cíl diplomové práce. Student pro komparativní zdroj ocenění využil realizované ceny a zabýval se také výši pojistného v daných lokalitách. V práci mohla být provedena zkouška na nově sestaveném vzorku dat, aby výše vyhodnoceného koeficientu vlivu záplavy byla  ověřena.
Kritérium hodnocení Slovní hodnocení Známka
Úplnost vypracování Student v celém rozsahu naplnil cíl práce vytyčený v zadání. V teoretické části diplomové práce postrádám logičtější členění a širší rešerši zahraničních metodik při stanovení vlivu povodně na odhadní cenu. B
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce Simulace umístění rodinného domu v záplavové oblasti a mimo ni je dle mého názoru vhodným způsobem posouzení právě tohoto vlivu na cenu obvyklou. Kladně hodnotím zvolení dvou obcí z hlediska začlenění dle oceňovací vyhlášky na vyjmenovanou a nevyjmenovanou obec, přidanou hodnotou je rozhodovací schémata v teoretické části. A
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody Základní členění práce je logické a přehledné, jak již bylo zmíněno teoretická část je poněkud zmateně členěna spolu s definováním pojmů obvyklá cena a tržní hodnota. B
Obtížnost a správnost řešení Student na základě simulace umístění modelového rodinného domu zjistil vliv záplavy na cenu zjištěnou a následně i na cenu obvyklou, na základě HB indexu přepočítal historické realizované ceny, jejichž zdrojem je katastr nemovitostí. V závěru práce stanovil výši koeficientu „záplavy“ pro oblast Krnov a Bruntál. V práci mohla být provedena zkouška na nově sestaveném vzorku dat, aby výše vyhodnoceného koeficientu vlivu záplavy byla ověřena. C
Přínos pro praktické i teoretické využití Dílčí výsledky diplomové práce je možné využít v praxi a to především při stanovení ceny obvyklé komparativním způsobem ocenění pro danou lokalitu. B
Odborná jazyková úroveň Úroveň použitého jazyka diplomové práce je na velmi dobré úrovni. A
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky V práci se vyskytují drobné typografické nedostatky, avšak celková grafická a písemná úprava je adekvátní tomuto typu práce. A

Známka navržená oponentem: B