diplomová práce

Vliv umístění v záplavové zóně na cenu rodinných domů v Krnově a Bruntále

Hlavní dokument 2.4 MB

ÚSIdiplomová práceStudent: Ing. et Ing. Petr GrossAk. rok: 2018/2019

Vedoucí: Ing. Milada Komosná, Ph.D.

Oponent: Ing. Tereza Opálková

Tato diplomová práce se zabývá dopadem na cenu rodinných domů podle umístění v záplavové oblasti a mimo ni. Simulované lokality umístění se nacházejí v Krnově a Bruntále. Práce analyzuje specifika daných lokalit a zkoumá možné souvislosti mezi polohou nemovitosti a její cenou.

Jazyk

čeština

Stav

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

Hodnocení známka

B

Fakulta

Ústav

Obor studia

Realitní inženýrství (REI)

Hodnocení vedoucího
Ing. Milada Komosná, Ph.D.

Práce je vypracována v souladu se zadáním, cíl práce byl naplněn. Výsledky práce jsou shrnuty v tabulkách a odůvodněny v kapitole „Diskuze“. V kapitole „Diskuze“ postrádám návrh postupu, jak oceňovat ve specifických lokalitách postižených povodněmi.

výsledná známka: C

Kritérium hodnocení Slovní hodnocení Známka
Splnění cíle a rozsahu zadání Student vypracoval práci v souladu se zadáním a splnil stanovený cíl. A
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem V teoretické části student prokázal základní orientaci v dané problematice. Pouze okrajově se zabývá řešenou problematikou v zahraničí. Tato část práce je z části neuspořádaná a působí tak zmatečně. C
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody Analytická část je propracovaná a logicky členěná. Student si zajistil pro odhad obvyklé ceny i realizované prodeje z KN. Použité metody a postupy jsou správné, vedou ke zdárnému splnění cíle. B
Odborná úroveň diplomové práce Odborná úroveň práce je na standardní úrovni. Student se ne zcela přesně vyjadřuje např. obvyklá cena / tržní hodnota. C
Přínos pro praktické i teoretické využití Závěry práce mohou posloužit jako podklad při ocenění nemovitostí v daných lokalitách. Student kromě vlivu záplavy zhodnotil okrajově i další vlivy, mající vliv na výši obvyklé ceny. C
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 Student správně odkazuje na literaturu, správně používá přímé a nepřímé citace. A
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň V práci se objevují drobné překlepy a typografické nedostatky. Celková formální úprava diplomové práce je na velmi dobré úrovni. A

Hodnocení oponenta
Ing. Tereza Opálková

Práce je ucelená a student splnil zadaný cíl diplomové práce. Student pro komparativní zdroj ocenění využil realizované ceny a zabýval se také výši pojistného v daných lokalitách. V práci mohla být provedena zkouška na nově sestaveném vzorku dat, aby výše vyhodnoceného koeficientu vlivu záplavy byla  ověřena.

výsledná známka: B

Kritérium hodnocení Slovní hodnocení Známka
Úplnost vypracování Student v celém rozsahu naplnil cíl práce vytyčený v zadání. V teoretické části diplomové práce postrádám logičtější členění a širší rešerši zahraničních metodik při stanovení vlivu povodně na odhadní cenu. B
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce Simulace umístění rodinného domu v záplavové oblasti a mimo ni je dle mého názoru vhodným způsobem posouzení právě tohoto vlivu na cenu obvyklou. Kladně hodnotím zvolení dvou obcí z hlediska začlenění dle oceňovací vyhlášky na vyjmenovanou a nevyjmenovanou obec, přidanou hodnotou je rozhodovací schémata v teoretické části. A
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody Základní členění práce je logické a přehledné, jak již bylo zmíněno teoretická část je poněkud zmateně členěna spolu s definováním pojmů obvyklá cena a tržní hodnota. B
Obtížnost a správnost řešení Student na základě simulace umístění modelového rodinného domu zjistil vliv záplavy na cenu zjištěnou a následně i na cenu obvyklou, na základě HB indexu přepočítal historické realizované ceny, jejichž zdrojem je katastr nemovitostí. V závěru práce stanovil výši koeficientu „záplavy“ pro oblast Krnov a Bruntál. V práci mohla být provedena zkouška na nově sestaveném vzorku dat, aby výše vyhodnoceného koeficientu vlivu záplavy byla ověřena. C
Přínos pro praktické i teoretické využití Dílčí výsledky diplomové práce je možné využít v praxi a to především při stanovení ceny obvyklé komparativním způsobem ocenění pro danou lokalitu. B
Odborná jazyková úroveň Úroveň použitého jazyka diplomové práce je na velmi dobré úrovni. A
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky V práci se vyskytují drobné typografické nedostatky, avšak celková grafická a písemná úprava je adekvátní tomuto typu práce. A

Cíle, kterých má být dosaženo

Určení obvyklé ceny u vybraného rodinného domu simulovaného do Krnova a do Bruntálu. Dále student specifikuje všechny rozhodující vlivy, zejména vliv umístění v záplavové zóně na cenu obvyklou.

Literatura

BRADÁČ, A. a kol. Teorie a praxe oceňování nemovitých věcí, 1. vydání, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2016 Brno. 790 s. ISBN 978-80-7204-930-1.
ZAZVONIL, Z. Odhad hodnoty nemovitostí. Ekopress, Praha, 2012, ISBN 9788086929880.
Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů.

Klíčová slova

diplomová práce, povodňové riziko, komparace, Krnov, Bruntál, simulace umístění, rodinný dům, obvyklá cena

Charakteristika problematiky úkolu

Student popíše a vyhodnotí dvě rozdílné lokality ve dvou městech, ve kterých bude simulovat umístění zvoleného rodinného domu. Následně provede ocenění rodinného domu cenou zjištěnou. Dále popíše situaci na trhu v Krnově a v Bruntále, vytvoří přehledné databáze srovnatelných objektů a s použitím těchto databází určí obvyklé ceny. Poté provede shrnutí možných vlivů na obvyklou cenu rodinných domů.