diplomová práce

Nájemné administrativních prostor ve vybraných lokalitách města Brna a faktory, které je ovlivňují

Text práce 2.48 MB Příloha 9.86 MB

Autor práce: Ing. Eva Červinková

Ak. rok: 2018/2019

Vedoucí: Ing. Monika Doležalová

Oponent: Ing. Vítězslava Hlavinková, Ph.D.

Abstrakt:

Diplomová práce popisuje současný realitní trh s komerčními objekty ve vybraných městských částech města Brna. Nejprve nabízí pohled na nájem komerčních objektů, poté porovnání výše obvyklého nájemného v jednotlivých městských částech. Zhodnocuje, které faktory ovlivňují výši nájemného. Dále je vyhotovena databáze inzerovaných kancelářských prostor v jedenácti městských částech města Brna. Výsledné údaje jsou zpracovány do tabulek, grafů a map. Závěr diplomové práce je věnován vyhodnocení výsledků průzkumu realitního trhu.

Klíčová slova:

Administrativní prostory, kancelář, realitní trh, nájem, výše nájemného, ovlivňující faktory, cenová mapa

Termín obhajoby

14.11.2018

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaBznamka

Klasifikace

B

Průběh obhajoby

Diplomantka seznámila státní zkušební komisi se svou závěrečnou prací, na téma: Nájemné administrativních prostor ve vybraných lokalitách města Brna a faktory, které je ovlivňují. Závěrečnou práci obhajovala jasně a srozumitelně. Z jejího přednesu bylo patrné, že k řešeným úkolům přistupovala zodpovědně. Na otázky komise odpověděla pohotově. Rovněž na doplňkové otázky od oponentky odpověděla srozumitelně. Ing. Michal Novotný, Ph.D., položil otázku: Jaké typy budov byly předmět zkoumání v diplomové práci. Ing. et Ing. Martin Cupal, Ph.D. et Ph.D., položil otázku: Vysvětlete co máte na ose x v grafe uvedeném v diplomové práci. Státní zkušební komise závěrem konstatovala, že diplomantka svou závěrečnou práci obhájila. Obhajoba: B

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Realitní inženýrství (REI)

Složení komise

prof. Ing. Leonard Hobst, CSc. (předseda)
doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. (místopředseda)
Ing. Michal Novotný, Ph.D. (člen)
Ing. et Ing. Martin Cupal, Ph.D. et Ph.D. (člen)
Ing. Petr Doležal (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Monika Doležalová

Studentka vypracovala diplomovou práci, v níž v souladu se zadáním řešila problematiku nájemného administrativních prostor ve zvolených částech města Brna a faktory, které výši nájemného ovlivňují. Za tím účelem si z realitního trhu obstarala údaje a informace o předmětném nájemném a sestavila databázi obsahující 230 nabízených administrativních prostor a následně provedla jejich vyhodnocení. Diplomová práce splňuje formální i obsahové náležitosti, je přehledná, srozumitelně a pečlivě vypracována, vhodně doplněna tabulkami a grafy. Předloženou závěrečnou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji stupněm „B“.
Kritérium hodnocení Slovní hodnocení Známka
Splnění cíle a rozsahu zadání Diplomová práce splňuje cíl a rozsah zadání. A
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem V teoretické části studentka uvedla základní pojmy z legislativy, se kterými následně pracuje v praktické části. B
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce je správný, studentka na základě průzkumu realitního trhu zmapovala pohyb výše obvyklého nájemného administrativních prostor a zabývala se faktory, které výši nájemného nejvíce ovlivňují. Doložená databáze inzerátů je na přiloženém CD, v textové příloze je zjednodušený přehled předmětných inzerátů včetně fotografií. A
Odborná úroveň diplomové práce Odborná úroveň provedení průzkumu trhu, sestavení tabulek, grafů a vyhodnocení výsledků je věcná a vypovídající o dané problematice. A
Přínos pro praktické i teoretické využití Může sloužit jako informační zdroj pro účastníky realitního trhu – administrativních prostor v Brně. B
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 Studentka prokázala schopnost zorientovat se v právních předpisech. B
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň Diplomová práce je přehledná, graficky zdařile provedená, odborné pojmy jsou užívány adekvátním způsobem, v textu se občas vyskytují překlepy. B

Známka navržená vedoucím: B

Diplomantka splnila hlavní cíl diplomové práce a v předepsaném rozsahu tak dostála zadaným úkolům. Diplomová práce společně s přílohami je obsáhlejší, sestaveny a korektně vyhodnoceny byly databáze pronájmů administrativních prostor v cca 11 oblastech města Brna, celkem bylo zpracováno 230 inzerátů doložených na CD. Uceleně je popsán realitní trh s administrativními prostorami ve městě Brně, je uveden i vývoj výstavby a roztřídění kancelářských prostor podle tříd A až D. V práci došlo k několika pochybením gramatickým a stylistickým.
Přínos práce je, jak sama autorka uvádí, časově omezený, obecnou platnost by měly mít závěry o faktorech ovlivňujících atraktivitu administrativních prostor. Diplomová práce je spíše popisného charakteru, nicméně je vypracována svědomitě, a je zřejmé, že zpracovaná problematika byla pochopena.
Kritérium hodnocení Slovní hodnocení Známka
Úplnost vypracování B
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce B
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody B
Obtížnost a správnost řešení C
Přínos pro praktické i teoretické využití B
Odborná jazyková úroveň B
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky Písemná a grafická úprava je velmi pěkná, vhodněji však mohly být zvoleny grafy č. 3 až 13 – nejedná se o spojitou funkci. D

Známka navržená oponentem: B