dizertační práce

Aktivní IP geolokace pro verifikaci pozic stanic v Internetu

Text práce 9.81 MB Teze 2.1 MB

Autor práce: Ing. Jiří Balej, Ph.D.

Ak. rok: 2017/2018

Vedoucí: prof. Ing. Dan Komosný, Ph.D.

Oponenti: doc. Ing. Rastislav Róka, Ph.D., doc. Ing. Jaroslav Zdrálek, Ph.D.

Abstrakt:

Dizertační práce se zabývá způsoby nalezení geografické polohy zařízení v síti Internet při znalosti IP adresy. Tento proces se nazývá IP geolokace a je v současnosti řešen pomocí geolokačních databází nebo za využití výsledků měření síťových parametrů k cílové IP adrese. Nevýhodou dnešních geolokačních databází je, že některé poskytované polohy nejsou správné a mohou vykazovat velkou odchylku od správné polohy. Cílem této práce je vyvinout metodu, která by na základě měření dokázala ověřit správnost pozice z geolokační databáze. Z tohoto důvodu je v práci podrobně rozebrán vliv parciálních částí zpoždění, které ovlivňují výpočet maximální vzdálenosti na základě změřeného zpoždění mezi referenční stanicí a cílovou IP adresou. Ze stejného důvodu je v práci popsáno dlouhodobé měření zpoždění, kde je řešena přesnost IP geolokace za použití kalibračních dat z dřívějších měření. Navržená metoda Cable Length Based Geolocalisation (CLBG) je postavena na vlastnostech dílčích složek zpoždění, které jsou závislé na délce přenosových médií. Metoda ze změřeného obousměrného zpoždění vyloučí vliv zpoždění generovaného mezilehlými prvky a koncovými stanicemi a za použití rychlosti šíření signálu přenosovým médiem určí geografickou vzdálenost. Dále byl experimentálně zjištěn parametr nepřímého vedení kabelů, jež je použit pro určení mezních hranic. Průnik mezních hranic jednotlivých referenčních bodů je následně použit ke stanovení regionu, kde se IP adresa nachází. Výsledky této metody při geolokaci jsou lepší než jednoduché metody (ShortestPing, GeoPing a SOI) a srovnatelné s metodami pokročilejšími (CBG a Octant). Nevýhodou vytvořené metody je velikost regionu, kde se stanice nachází, což je ale dáno jejím účelem. Pro zjištění správnosti informace z geolokační databáze slouží ověření, zda její pozice leží ve zmíněném regionu.

Klíčová slova:

IP geolokace, lokalizace, geolokační databáze, zpoždění, multilaterace, RTT,  CBG, Octant, CLBG.

Termín obhajoby

25.10.2017

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaPznamka

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Teleinformatika (PK-TLI)

Složení komise

prof. Ing. Zdeněk Smékal, CSc. (předseda)
prof. Ing. Boris Šimák, CSc. (člen)
prof. Ing. Čestmír Vlček, CSc. (člen)
prof. Ing. RNDr. Jiří Šťastný, CSc. (člen)
doc. Ing. Jiří Sýkora, CSc. (člen)
Mgr. Karel Slavíček, Ph.D. (člen)
Ing. Václav Křepelka, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Jaroslav Zdrálek, Ph.D. - oponent (člen)
doc. Ing. Rastislav Róka, Ph.D. - oponent (člen)

viz posudek ve formátu pdf
Soubor vložený oponentem Velikost
Posudek oponenta [.pdf] 361.15 kB

viz posudek ve formátu pdf
Soubor vložený oponentem Velikost
Posudek oponenta [.pdf] 265.42 kB