diplomová práce

Vybraná rizika měkkých cílů

Text práce 2.2 MB

Autor práce: Ing. Petr Handl

Ak. rok: 2019/2020

Vedoucí: prof. Ing. Vladimír Adamec, CSc.

Oponent: Ing. Barbora Schüllerová, Ph.D.

Abstrakt:

Diplomová práce se zabývá vybranými riziky měkkých cílů, které mohou působit negativně na bezpečnost a ochranu těchto objektů. V současném stavu nalezneme vysvětlení pojmu měkké cíle, terorismu, který na ně působí a také možné způsoby ochrany těchto cílů. Ve vlastním řešení nalezneme vyhodnocení ohroženosti měkkých cílů, možná protiopatření a rizika, která z těchto opatření plynou.

Klíčová slova:

měkké cíle, terorismus, riziko, ochrana

Termín obhajoby

11.11.2019

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaEznamka

Klasifikace

E

Průběh obhajoby

Diplomant seznámil státní zkušební komisi se svou diplomovou prací na téma Vybraná rizika měkkých cílů. Komise položila následující otázky: - V jakém časovém období jsou uvedené četnosti rizik v EU? (doc. Karpíšek) - Jak byla určena přímka v grafu? (doc. Karpíšek) - Jak byla stanovena pravděpodobnost? (doc. Karpíšek) - Jakým způsobem byla zapojena Městská policie? (doc. Karpíšek) - Co bylo hlavním přínosem práce? (doc. Doskočil) Diplomant na otázky komise částečně odpověděl. Diplomant závěrečnou práci obhájil.

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Odbor inženýrství rizik

Studijní obor

Řízení rizik firem a institucí (RFI)

Složení komise

prof. Ing. Petr Dostál, CSc. (předseda)
doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc. (místopředseda)
doc. Ing. Robert Kledus, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (člen)
Ing. Petr Šimůnek, Ph.D. (člen)
prof. Ing. Vladimír Adamec, CSc. (člen)

Diplomová práce je zaměřena na velmi aktuální problematiku současnosti a to na rizika měkkých cílů. Při zpracování analýzy současného stavu diplomant vycházel především z Koncepce ochrany obyvatel, která byla zpracována pro podmínky ČR. Jako nedostatek zde vidím analýzu stavu ve vybraných, zejména evropských zemích a následné porovnání - vyhodnocení. Při zpracování vlastního řešení jsou aplikovány metody analýzy rizika, kde bohužel při jejich vyhodnocení není uvedeno, jak k volbě jednotlivých faktorů autor dospěl. Nedostatkům by se dalo vyhnout kdyby diplomant dostatečně využíval tolik potřebné konzultace s vedoucím diplomové práce.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění cíle a rozsahu zadání C
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem D
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody C
Odborná úroveň diplomové práce D
Přínos pro praktické i teoretické využití D
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 C
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň D

Známka navržená vedoucím: D

Předložená diplomová práce se zabývá aktuální problematikou, která se může i v ČR stát významnou hrozbou. Diplomant představuje především současnou koncepci ochrany obyvatel, jejímž cílem je zaměřit se právě na řešení ohrožení tzv. měkkých cílů. V rámci analýzy současného stavu využil autor práce české i zahraniční zdroje, některé kapitoly jsou bohužel velmi stručné a nelze z nich vyčíst jejich význam v rámci zpracování DP (např. kap. 2.3.2., 2.3.3.). Formální a grafická stránka je zpracována na průměrné úrovni, některé grafy jsou hůře čitelné (např. graf č. 1, obr. 4, graf č. 2), v práci se objevují gramatické chyby a také například nejednotnost písma (např. tabulka č. 6, 7). Zvolené metody v DP odpovídají řešené problematice, ale chybí jejich hlubší rozbor. U aplikace metody CARVER postrádám vysvětlení, na základě čeho byly přiřazeny hodnoty u jednotlivých faktorů (viz otázka oponenta č. 1). U aplikace metody SWOT, mohlo být lépe popsáno, z čeho vychází výběr v jednotlivých kategoriích. I přes uvedené nedostatky, splňuje DP požadavky kladené na tento typ práce.
Kritérium hodnocení Známka
Úplnost vypracování C
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce C
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody D
Obtížnost a správnost řešení C
Přínos pro praktické i teoretické využití D
Odborná jazyková úroveň D
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky D

Známka navržená oponentem: D