diplomová práce

Analýza obvyklé ceny bytových jednotek v Chrudimi na základě vlivu lokality

Text práce 4.13 MB Příloha 4.91 MB

Autor práce: Ing. Markéta Čermáková

Ak. rok: 2018/2019

Vedoucí: Ing. Vítězslava Hlavinková, Ph.D.

Oponent: Ing. Alena Gardášová

Abstrakt:

Diplomová práce se zabývá stavem realitního trhu s bytovými jednotkami v novostavbách bytových domů v Chrudimi. Cílem práce je stanovit jaký vliv na cenu bytových jednotek má daná lokalita a jak ovlivňují cenu jiné faktory a dále vyhodnotit vliv lokality i ve větším měřítku, a to porovnáním cen bytových jednotek v novostavbách v různých městech. Teoretická část diplomové práce je zaměřena na tématiku oceňování. Praktická pak popisem lokalit a jejich odlišností a porovnáním cen bytových jednotek.

Klíčová slova:

Bytový dům, bytová jednotka, přímé porovnání, nepřímé porovnání, Chrudim.

Termín obhajoby

14.11.2018

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaBznamka

Klasifikace

B

Průběh obhajoby

Diplomantka seznámila státní zkušební komisi se svou závěrečnou prací, na téma: Analýza obvyklé ceny bytových jednotek v Chrudimi na základě vlivu lokality. Závěrečnou práci obhajovala jasně a srozumitelně. Z jejího přednesu bylo patrné, že k řešeným úkolům přistupovala zodpovědně. Na otázky komise odpověděla pohotově. Rovněž na doplňkové otázky od oponentky závěrečné práce odpověděla správně a jasně. Ing. Michal Novotný, Ph.D., položil otázku: Jakým způsobem jste seřadila výsledné faktory ovlivňující cenu obvyklou. doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. položila otázku: Máte v práci uvedenou přehlednou tabulku, cen jednotlivých jednotek? Měla jste v práci i dostupnost pracovních příležitostí? Ing. et Ing. Martin Cupal, Ph.D. et Ph.D., položil otázku: Řešila jste významnost jednotlivých parametrů? Státní zkušební komise závěrem konstatovala, že diplomantka svou závěrečnou práci obhájila. Obhajoba: B

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Realitní inženýrství (REI)

Složení komise

prof. Ing. Leonard Hobst, CSc. (předseda)
doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. (místopředseda)
Ing. Michal Novotný, Ph.D. (člen)
Ing. et Ing. Martin Cupal, Ph.D. et Ph.D. (člen)
Ing. Petr Doležal (člen)

Cíle práce byly splněny, byl proveden podrobný popis několika lokalit, a to především z hlediska realitního trhu. Práce je na průměrné odborné úrovni, je uvedena podstata použité oceňovací metody. Hlavní přínos práce spočívá ve vytvoření databází z realizovaných cen (123+249) bytů v novostavbách, posouzeny byly realizované i nabídkové ceny a určeny faktory, které obvyklou cenu bytových jednotek ovlivňují, v závěru bylo posouzeno, i které z faktorů jsou významnější. Výpočty a vyhodnocení jsou uvedena v přehledných tabulkách – grafická úroveň práce je velmi dobrá. V práci však došlo k několika překlepům a stylistickým pochybením. Je posunuto číslování některých tabulek – odkazy v textu na tabulku č. 59 a 60 evidentně patří k tabulce 61 a 62.
Výsledky jsou prezentovány přehledně a s přiměřenými komentáři, lokalita je nejen popsána, ale jsou uvedeny i jednotlivé oblasti, jejich klady i zápory ve spojitosti s prodejností. V závěru jsou jednotlivé cenotvorné faktory setříděny podle významu.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění cíle a rozsahu zadání C
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem B
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody C
Odborná úroveň diplomové práce B
Přínos pro praktické i teoretické využití B
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 B
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B

Známka navržená vedoucím: B

Posudek oponenta
Ing. Alena Gardášová

Práce je zpracována v dostatečném rozsahu, diplomantka dodržela rozsah zadání a cíle byly splněny. Práce je na průměrné odborné úrovni, vlastní přínos pro praktické využití je omezen lokalitou a také časem. Přínos je z hlediska zmapování situace na trhu s bytovými jednotkami v dané lokalitě. Studentka projevila schopnost pracovat se všemi dostupnými literárními a internetovými zdroji. Textová a grafická úprava odpovídá požadavkům pro diplomové práce. Práce je zpracována seriózně, výsledky jsou prezentovány přehledně.
Kritérium hodnocení Známka
Úplnost vypracování B
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce B
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody B
Obtížnost a správnost řešení C
Přínos pro praktické i teoretické využití C
Odborná jazyková úroveň B
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky C

Známka navržená oponentem: B