diplomová práce

Analýza obvyklé ceny bytových jednotek v Chrudimi na základě vlivu lokality

Hlavní dokument 4.13 MB Příloha 4.91 MB

ÚSIdiplomová práceStudent: Ing. Markéta ČermákováAk. rok: 2018/2019

Vedoucí: Ing. Vítězslava Hlavinková, Ph.D.

Oponent: Ing. Alena Gardášová

Diplomová práce se zabývá stavem realitního trhu s bytovými jednotkami v novostavbách bytových domů v Chrudimi. Cílem práce je stanovit jaký vliv na cenu bytových jednotek má daná lokalita a jak ovlivňují cenu jiné faktory a dále vyhodnotit vliv lokality i ve větším měřítku, a to porovnáním cen bytových jednotek v novostavbách v různých městech. Teoretická část diplomové práce je zaměřena na tématiku oceňování. Praktická pak popisem lokalit a jejich odlišností a porovnáním cen bytových jednotek.

Jazyk

čeština

Stav

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

Hodnocení známka

B

Fakulta

Ústav

Obor studia

Realitní inženýrství (REI)

Cíle práce byly splněny, byl proveden podrobný popis několika lokalit, a to především z hlediska realitního trhu. Práce je na průměrné odborné úrovni, je uvedena podstata použité oceňovací metody. Hlavní přínos práce spočívá ve vytvoření databází z realizovaných cen (123+249) bytů v novostavbách, posouzeny byly realizované i nabídkové ceny a určeny faktory, které obvyklou cenu bytových jednotek ovlivňují, v závěru bylo posouzeno, i které z faktorů jsou významnější. Výpočty a vyhodnocení jsou uvedena v přehledných tabulkách – grafická úroveň práce je velmi dobrá. V práci však došlo k několika překlepům a stylistickým pochybením. Je posunuto číslování některých tabulek – odkazy v textu na tabulku č. 59 a 60 evidentně patří k tabulce 61 a 62.
Výsledky jsou prezentovány přehledně a s přiměřenými komentáři, lokalita je nejen popsána, ale jsou uvedeny i jednotlivé oblasti, jejich klady i zápory ve spojitosti s prodejností. V závěru jsou jednotlivé cenotvorné faktory setříděny podle významu.

výsledná známka: B

Kritérium hodnocení Známka
Splnění cíle a rozsahu zadání C
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem B
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody C
Odborná úroveň diplomové práce B
Přínos pro praktické i teoretické využití B
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 B
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B

Hodnocení oponenta
Ing. Alena Gardášová

Práce je zpracována v dostatečném rozsahu, diplomantka dodržela rozsah zadání a cíle byly splněny. Práce je na průměrné odborné úrovni, vlastní přínos pro praktické využití je omezen lokalitou a také časem. Přínos je z hlediska zmapování situace na trhu s bytovými jednotkami v dané lokalitě. Studentka projevila schopnost pracovat se všemi dostupnými literárními a internetovými zdroji. Textová a grafická úprava odpovídá požadavkům pro diplomové práce. Práce je zpracována seriózně, výsledky jsou prezentovány přehledně.

výsledná známka: B

Kritérium hodnocení Známka
Úplnost vypracování B
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce B
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody B
Obtížnost a správnost řešení C
Přínos pro praktické i teoretické využití C
Odborná jazyková úroveň B
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky C

Cíle, kterých má být dosaženo

Analýza stavu realitního trhu s bytovými jednotkami ve vybrané lokalitě a určení nejvýznamnějších faktorů, které mají vliv na cenu bytových jednotek. Posouzení do jaké míry ovlivňuje lokalita obvyklou cenu vybraných bytových jednotek.

Literatura

BRADÁČ, A.; a kol.  Teorie a praxe oceňování nemovitých věcí, první vydání. Brno: AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o., 2016, 790 p. ISBN 978-80-7204-930- 1.
Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku.
Vyhláška Ministerstva financí ČR č. 441/2013 Sb., v aktuálním znění k datu odevzdání diplomové práce.

Klíčová slova

Bytový dům, bytová jednotka, přímé porovnání, nepřímé porovnání, Chrudim.

Charakteristika problematiky úkolu

Posouzení ceny bytových jednotek v novostavbách bytových domů porovnávací metodou dle platného cenového předpisu.
Vytvoření databáze nabídkových cen srovnatelných objektů v Chrudimi, Kolíně, Přelouči a Kvasinách, odhad tržní hodnoty na základě metody přímého porovnání a provedení analýzy případných možných rozdílů, vč. konstatování zda je cena bytu závislá na lokalitě, ve které se bytový dům nachází.
Stanovení ceny obvyklé a vyhodnocení dílčích faktorů, které ovlivňují cenu bytových jednotek v Chrudimi.