diplomová práce

Vnitřní rizika subjektu kritické infrastruktury z veřejného sektoru

Text práce 3.02 MB

Autor práce: Ing. Petr Ščuglík

Ak. rok: 2019/2020

Vedoucí: doc. RNDr. Danuše Procházková, CSc., DrSc.

Oponent: doc. Ing. Václav Beran, Csc.

Abstrakt:

Diplomová práce, nesoucí název „Vnitřní rizika subjektu kritické infrastruktury z veřejného sektoru“, se zabývá analýzou a hodnocením vnitřních rizik subjektu kritické infrastruktury, konkrétně velkým obchodním centrem na území jednoho z krajských měst České republiky, s důrazem na zajištění kontinuity jeho funkce a formulací doporučení k úpravám stávajících rizik. První část práce se věnuje definování výchozích teoretických poznatků a podstatných pojmů, vztahujících se k řešené problematice kritické infrastruktury. V dalších částech se již práce konkrétně zaměřuje na objekt obchodního centra a analýzu současného stavu jeho vnitřních rizik, kdy nejprve odhaluje možné zdroje rizik zvolených oblastí v jednotlivých částech obchodního centra, dále pak popisuje způsob stanovení míry kritičnosti jednotlivých místností, hodnocení rizik a v neposlední řadě uvádí konkrétní návrhy a doporučení na opatření proti nalezeným rizikům.

Klíčová slova:

Riziko; vnitřní rizika; analýza rizik; kritická infrastruktura; bezpečnost; kritičnost; obchodní centrum.

Termín obhajoby

11.11.2019

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaBznamka

Klasifikace

B

Průběh obhajoby

Diplomant seznámil státní zkušební komisi se svou diplomovou prací na téma Vnitřní rizika subjektu kritické infrastruktury z veřejného sektoru. Komise položila následující otázky: - Jakým způsobem jste určil hodnoty kritičnosti? (doc. Karpíšek) - Je nákupní středisko statisticky porovnáno jako celek? (doc. Karpíšek) - Jak jste získával informace? (doc. Kledus) - Popište provedení analýzy pomocí metody Checklist? (dr. Šimůnek) - Vysvětlete popis grafického znázornění schémat místností. (doc. Doskočil) - Kde jste získal situační plány? (prof. Dostál) Diplomant na otázky komise odpověděl. Diplomant závěrečnou práci obhájil.

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Odbor inženýrství rizik

Studijní obor

Řízení rizik firem a institucí (RFI)

Složení komise

prof. Ing. Petr Dostál, CSc. (předseda)
doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc. (místopředseda)
doc. Ing. Robert Kledus, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (člen)
Ing. Petr Šimůnek, Ph.D. (člen)
prof. Ing. Vladimír Adamec, CSc. (člen)

Práce obsahuje fakta a hlavně řadu konkrétních výsledků. Autor projevil velkou píli při sběru dat a jejich zpracování.

Otázky k obhajobě a připomínky k diplomové práci:

Co bylo při tvorbě práce nejvíce náročné?

Tabulky 8 -17 bylo třeba rozdělit na 2 samostatné části – 1. Co se stane, když; 2. Návrh opatření.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění cíle a rozsahu zadání A
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem B
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody A
Odborná úroveň diplomové práce A
Přínos pro praktické i teoretické využití A
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 A
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B

Známka navržená vedoucím: A

Posudek oponenta
doc. Ing. Václav Beran, Csc.

Diplomová práce: Vnitřní rizika subjektu kritické infrastruktury z veřejného sektoru je zpracována na 108 stranách vlastního textu a připojených dalších 141 stran příloh s podklady a datovým vyhodnocením. Práce je zpracována po věcné stránce velmi pečlivě. Řeší aktuální profesní téma. Vyznačuje kritické body šetřeného objektu občanského vybavení města. Zhodnocuje volně přístupné prostory, vizuální analýzou kvantifikuje situaci, upozorňuje na pochybení, jak v existujícím provozu, tak pochybení v režimu návrhu. Z hodnocení zjištěných závad na šetřeném objektu uvedených v diplomové práci vyplývá, že školícímu pracovišti vzniká závazek upozornit Krajský úřad na zjištěné skutečnosti ohrožující bezpečnost KI. Cílem upozornění je, aby KU určil, který stavební úřad provede řízení a vydá rozhodnutí o správním deliktu.
Diplomová práce obsahuje svým konkrétním zpracováním interní know-how školitele a diplomanta. Zveřejnění práce v rozsahu elektronické verze poskytnuté oponentovi obsahuje závěry, které mohou být lokalizovány a zneužity.
Doporučuji zvážit formu zveřejnění a anonymizaci šetřeného objektu (odstranění údajů o lokalizaci, zkrácení práce na nezbytnou míru, odstranění větší části příloh). Komisi pro obhajobu nicméně předložit plný rozsah zpracování.
Kritérium hodnocení Známka
Úplnost vypracování A
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce A
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody A
Obtížnost a správnost řešení B
Přínos pro praktické i teoretické využití B
Odborná jazyková úroveň A
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky A

Známka navržená oponentem: A