diplomová práce

Analýza vlivu zateplení na obvyklou cenu rodinného domu ve vybrané lokalitě

Text práce 2.56 MB Příloha 3.12 MB

Autor práce: Ing. Jakub Bulíček

Ak. rok: 2019/2020

Vedoucí: Ing. et Ing. Zdeňka Tesařová, Ph.D.

Oponent: Ing. Vítězslava Hlavinková, Ph.D.

Abstrakt:

Diplomová práce se zabývá vlivem zateplení rodinného domu na náklady spojené s vytápěním a vlivem
na cenu obvyklou rodinného domu. V teoretické části diplomové práce jsou uvedeny základní pojmy o
teple, tématika energetické náročnosti budov, způsoby zateplení, druhy tepelných izolací, vývoj
tepelných vlastností zdiva a oceňování. V praktické části je navrženo několik variant úsporných opatření
a jsou zde uvedeny výpočty tepelných ztrát stávajícího stavu i nově navržených variant. Následně je
provedeno posouzení úspory energie, doba návratnosti a vliv na cenu obvyklou rodinného domu.

Klíčová slova:

Rodinný dům, zateplení, úspora energie, oceňování, úspora peněz.

Termín obhajoby

15.11.2019

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaBznamka

Klasifikace

B

Průběh obhajoby

Diplomant seznámil státní zkušební komisi se svou diplomovou prací na téma Analýza vlivu zateplení na obvyklou cenu rodinného domu ve vybrané lokalitě. Diplomant na otázky oponenta odpověděl. Komise položila otázky Byla do výpočtu zahrnuta rostoucí cena energie, ovlivnila by případně výdledky diplomové práce? Byla zahrnuta údržba zatepelní, kde jste čerpal uvažovanou životnost ETICS 50 let? Diplomant na otázky odpověděl. Diplomant závěrečnou práci obhájil, obhajoba je hodnocena B.

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Odbor znalectví ve stavebnictví a oceňování nemovitostí

Studijní obor

Realitní inženýrství (REI)

Složení komise

doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. (předseda)
doc. Ing.arch. PhDr. Karel Schmeidler, CSc. (místopředseda)
Ing. Josef Čech, Ph.D. (člen)
Ing. et Ing. Martin Cupal, Ph.D. et Ph.D. (člen)
Ing. Petr Doležal (člen)

Diplomová práce je logicky členěna. Jsou vysvětleny všechny relevantní pojmy a postupy vztahující se k cíli práce.
Jsou podrobně popsány materiály užívané při zateplování budov a jejich součinitel tepelné vodivosti. Autor se také
věnoval vlastnostem a vývoji pálených cihelných bloků. Je popsán zájmový rodinný dům, navrženy varianty zateplení
a přehledně porovnány úspory navržených metod (pořizovací cena vůči návratnosti investice při úspoře na vytápění).
Bylo provedeno ocenění zájmové nemovité věci, a to před a po provedení zateplení. Obvyklá cena nemovité věci
po provedení zateplení vzrostla, ovšem náklady na zateplení by nárůst obvyklé ceny zcela nepokryl. Výsledky práce
jsou prezentovány přehlednými grafy. V diplomové práci chybí seznam použitých vzorců a seznam použité literatury
je nepřehledně řazen. I přes vytýkané doporučuji práci k obhajobě.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění cíle a rozsahu zadání A
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem B
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody B
Odborná úroveň diplomové práce B
Přínos pro praktické i teoretické využití B
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 C
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B

Známka navržená vedoucím: B

Cílem předložené diplomové práce je posouzení vlivu zateplení na obvyklou cenu rodinného domu. Diplomová práce je rozdělena do 9 přehledných kapitol, ve kterých jsou popsané nejběžnější kontaktní zateplovací systémy a je uvedeno i několik dalších netypických variant. Věnuje se i vývoji cihelného zdiva a otázce výše primární energie pro výrobu stavebních materiálů.
Jak sám autor upozorňuje, jsou výpočty v době kolísání cen provedeny za určitých zjednodušujících předpokladů. Nicméně mohly být propočteny scénáře s různými nárůsty či poklesy cen energií. Autor na základě provedených výpočtů konstatuje, že prostá doba návratnosti se podle posuzovaného zateplovacího systému pohybuje od 19 do 33 let, a to bez zahrnutí možných dotací.
Na základě vyhodnocení databází srovnatelných rodinných domů zateplených a nezateplených dochází autor k závěru, že zateplení ovlivní i tržní cenu. Cena rodinných domů z realitní inzerce je však uváděna včetně ceny pozemku, což není zohledněno ani v jednom ze zvolených kritérií. Pro srovnání výsledků vyhodnocení by také bylo vhodné, aby výčet kritérií v obou adjustačních maticích byl stejný.
V kapitolách předcházejících závěru jsou shrnuty všechny numerické výstupy a uvedeny v ilustrativních grafech.
V závěru práce jsou výsledky jednotlivých způsobů zateplení porovnány mezi sebou a vyhodnocena nejefektivnější  varianta.
Kritérium hodnocení Známka Slovní hodnocení
Úplnost vypracování Práce je vypracována v souladu se zadáním B
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce A
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody B
Obtížnost a správnost řešení B
Přínos pro praktické i teoretické využití B
Odborná jazyková úroveň B
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky Grafy a tabulky jsou přehledné. V textu jsou drobné nesrovnalosti, pod tab. č. 6 je u 1. a 2. varianty uváděná stejná návratnost a v grafu č.3 a č.4 chybí legenda, která je uvedena až v grafu č.5, tam je však popsáno 6 materiálů, v grafu je však jen 5 sloupců. C

Známka navržená oponentem: B