diplomová práce

Vliv doby znečistění karoserie vozidla ptačím trusem na míru poškození laku

Text práce 1.63 MB

Autor práce: Ing. Tomáš Bílek

Ak. rok: 2016/2017

Vedoucí: Ing. Albert Bradáč, Ph.D.

Oponent: Ing. Zdeněk Kaluža

Abstrakt:

Tato diplomová práce řeší problematiku míry poškození laku karoserie vozidel ptačím trusem, respektive vliv doby znečištění na tloušťku vrstvy laku. První kapitola práce je věnována významu laku a dalších vrstev ochrany karoserie, druhům poškození laku karoserie, technologii lakování, vadám laku, ptačímu trusu a jeho účinkům na lak karoserie vozidla. Druhá kapitola je věnována výlučně popisu, plánování a měření vrstev laku na sledovaných, ptačím trusem znečištěných vzorcích karoserie vozidla.

Klíčová slova:

Karoserie, lak, lakování, znečištění, ptačí trus, poškození, vrstva

Termín obhajoby

14.6.2017

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaBznamka

Klasifikace

B

Průběh obhajoby

Diplomant seznámil státní zkušební komisi se svou závěrečnou prací na téma Vliv doby znečistění karoserie vozidla ptačím trusem na míru poškození laku. Závěrečnou práci obhajoval jasně srozumitelně. Z jeho přednesu bylo patrné, že k řešeným problémům přistupoval velmi dobře. Na otázky komise odpověděl velmi dobře. Státní zkušební komise závěrem konstatovala, že diplomant závěrečnou práci obhájil.

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní program

Soudní inženýrství (MSoI)

Studijní obor

Expertní inženýrství v dopravě (EID)

Složení komise

doc. Ing. Aleš Vémola, Ph.D. (předseda)
Ing. Josef Libertín, CSc. (místopředseda)
Ing. Albert Bradáč, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Bc. Marek Semela, Ph.D. (člen)
Ing. Michal Vintr, Ph.D. (člen)
Ing. Jiří Novotný (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Albert Bradáč, Ph.D.

Práce splnila zadání. Při realizaci vlastního experimentu mohlo být měření prováděno průběžně, aby bylo možné charakterizovat regresní křivku průběhu degradace tloušťky vrstvy laku. Nicméně s ohledem na poměrně nízké zjištěné hodnoty ve změně tloušťky laku za období cca půl roku by tato snaha zřejmě nevedla k relevantnímu výsledku. Práce vykazuje pouze drobné jazykové nedostatky.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění cíle a rozsahu zadání A
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem A
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody B
Odborná úroveň diplomové práce B
Přínos pro praktické i teoretické využití B
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 B
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B

Známka navržená vedoucím: B

Posudek oponenta
Ing. Zdeněk Kaluža

Vlastní práce je dobře zpracovaná, obšírně hovoří o lakování a vadách laků. Z mého pohledu se v teoretické rovině mohlo víc rozvést druhy laků a jejích nové vlastnosti. Zejména lakování mokrého do mokrého, a tím spojené opravování laku po poškození vozidla. Zajímavé jsou i vady laků, které jsou přehledně vypsané. Vlastní praktická část práce je udělaná přehledně a srozumitelně s ohledem na značný rozsah možné praktické práce, byla zvolaná pouze určitá výseč, která však byla podrobně zpracovaná. Vlastní práci hodnotím pro praxi částečně využitelnou a na jejím základě a po případném rozpracování, lze i najít určité zákonitosti pro praxi.
Kritérium hodnocení Známka Slovní hodnocení
Úplnost vypracování B
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce A
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody Vzhledem k možnému rozsahu vypracování, je škoda že se nezvolilo více variant, například částečné nanášení na rozpálenou kapotu, což by simulovalo přímě působení sluncem a udržování teploty kapoty po určitou dobu. B
Obtížnost a správnost řešení B
Přínos pro praktické i teoretické využití B
Odborná jazyková úroveň A
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky Srozumitelně a přehledně zpracované. A

Známka navržená oponentem: B