studijní program

Městské inženýrství

FASTZkratka: N-P-C-MIAk. rok: 2017/2018Typ studia: magisterský navazující

Získaný titul: Ing.

Úroveň kvalifikace: magisterský navazující (druhý cyklus)

Udělovaná kvalifikace: Ing. v oblasti "Městské inženýrství"

Specifické požadavky na přijetí

Uchazeč o studium navazujícího magisterského studijního programu Městské inženýrství musí prokázat znalosti a vědomosti v rozsahu stanoveném příslušnou směrnicí děkana FAST VUT v Brně následujícími způsoby: vystudováním bakalářského studijního programu Městské inženýrství na FAST VUT v Brně, nebo jiné vysoké škole, adekvátní pro další studium navazujícího magisterského programu Městské inženýrství; vystudováním libovolného bakalářského studijního programu, s prokázáním dostatečných vědomostí z profilujících odborných předmětů požadovaných pro studium v navazujícím magisterském studijním programu Městské inženýrství; složením přijímacího testu z předmětů všeobecného základu a profilujících odborných předmětů v rozsahu požadovaných znalostí pro absolventa čtyřletého bakalářského programu Městské inženýrství na FAST VUT v Brně nebo jiné stavební fakulty v ČR nebo zahraničí.

Profil programu

Akademicky zaměřený.
Navazující magisterský studijní program Městské inženýrství se standardní délkou studia 1,5 roku je po obsahové stránce vytvořen tak, že: vyhovuje požadavkům zákona č. 137/2016 Sb. o vysokých školách; je vytvořen v souladu s Národním programem rozvoje vzdělávání v České republice, MŠMT ČR; vyhovuje standardům formulovaných v platných evropských dokumentech, např. Evropské směrnice 2005/36/ES,odd. 8, čl. 46 o uznávání odborných kvalifikací. Studijní program je určen pro absolventy bakalářských studijních programů univerzitních a neuniverzitních vysokých škol technického zaměření a především pak pro absolventy čtyřletého bakalářského studijního programu Městské inženýrství na Fakultě stavební VUT v Brně. Tento program je určen také pro absolventy tříletých bakalářských studijních programů technického zaměření ze zemí EU a umožňuje mobilitu studentů a absolvování části studia mezi obdobnými akreditovanými magisterskými studijními programy v rámci Stavebních fakult v ČR a univerzit v zemích EU. Studijní program je cíleně zaměřen na širokou škálu všech hlavních činností, se kterými se může absolvent magisterského programu setkat při provozu měst a obcí. Studenti si prohloubí teoretický základ z bakalářského studia o další teoretické poznatky z urbanismu, práva, ekonomiky, infrastruktury území a dalších profesně orientovaných předmětů. SZZ se skládá ze dvou částí: obhajoby diplomové práce a odborné rozpravy vztahující se k předmětům studijního programu. Cílem navazujícího magisterského studijního programu Městské inženýrství je, aby absolvent tohoto programu: nalezl uplatnění ve vystudovaném oboru; dokázal tvůrčím způsobem rozvíjet studiem získané vědomosti; obstál v konkurenci absolventů obdobných vzdělávacích institucí nejen v regionu ČR ale i v zemích EU; disponoval potřebnou jazykovou vybaveností; získal potřebné teoretické, odborné a praktické poznatky a dovedností z oblasti městského inženýrství, které jsou založené na soudobém stavu vědeckého poznání, výzkumu a vývoje, na zvládnutí jejich aplikací a na rozvíjení schopnosti k samostatné tvůrčí činnosti studentů tohoto studijního programu.

Klíčové výsledky učení

Absolvent navazujícího magisterského studia získá vysoce specializované (teoretické I odborné) znalosti ve studovaném oboru.
Je schopen v rámci získaných dovedností samostatně řešit i náročné odborné problémy a je tedy připraven na svoje inženýrské působení v praxi. Jako vysoce kvalifikovaný odborník je schopen zastávat a úspěšně se uplatnit ve vysokých inženýrských i manažerských funkcích. Je schopen působit ve státní správě, kde může vykonávat všechny druhy činností, včetně činností řídících.
Absolvent studijního programu Městské inženýrství umí řešit technické, technicko–ekonomické a technicko–ekologické problémy spojených se zajištěním provozu měst a obcí a je schopen tvorby a koordinace řešení veřejné infrastruktury, tj. dopravní infrastruktury, technické infrastruktury, veřejného prostranství atd.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolvent je po ukončení studia inženýrem se stavebně–technickým, ekonomicky–technickým a ekologicky–technickým vzděláním. Je oprávněn užívat titul „inženýr“ (ve zkratce „Ing.“) před jménem. Absolvent získá znalosti a dovednosti, které uplatní při administraci a při provádění řízení v přípravných fázích investičního procesu a inženýrské činnosti, pořizování územně plánovacích podkladů, v oblastech plánování, výstavby, rekonstrukcí, údržby a zajištění provozu měst a obcí. Může nalézt uplatnění ve funkcích vyžadujících schopnost plnění odborných úkolů v aparátu veřejné správy. Vzhledem k širokému spektru skladby předmětů obsažených v studijních plánech najdou absolventi uplatnění i ve sféře dodavatelské (ve firmách zabývající se investorskou, inženýrskou a projektovou činností). Následně si absolvent může své odborné vzdělání prohlubovat v rámci nabídky celoživotního vzdělávání. Po splnění předepsané praxe může získat autorizaci jako technik udělovanou Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Přístup k dalšímu vzdělávání

Ve svém vzdělávání může dále pokračovat v doktorském studijním programu, kde může získat titul Ph.D. Doktorské studium, vzhledem k jeho vybavení znalostmi cizích jazyků v oblasti své odbornosti, může studovat jak v ČR, tak v zahraničí.

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a známkování

Požadavky pro úspěšné absolvování

Diplomová práce, státní závěrečná zkouška

Forma studia

prezenční studium

Garant programu

Koordinátor ECTS

Obory (struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů)

Roč. Obor Struktura kurzů
č. Zkr. Název (zaměření) Pov. Vol. Cel.
 
 Pov.  
 
 Vol.
1XMěstské inženýrství51960
2XMěstské inženýrství151530?