studijní program

Biomedicínská technika a bioinformatika

FEKTZkratka: BTBIO-AAk. rok: 2017/2018Typ studia: bakalářský

Získaný titul: Bc.

Úroveň kvalifikace: bakalářský (první cyklus)

Udělovaná kvalifikace: Bc. v oblasti "Biomedicínská technika a bioinformatika"

Specifické požadavky na přijetí

Podmínkou přijetí je dosažení úplného středního nebo středního odborného vzdělání.

Profil programu

Akademicky zaměřený.
Studijní program Biomedicínská technika a bioinformatika připravuje především prakticky zaměřené absolventy, ale též budoucí studenty navazujících magisterských oborů vysokých škol zaměřených na obory biomedicínského inženýrství, medicínské informatiky bioinformatiky a matematické biologie (VUT, ČVUT, UK, MU). Student má získat nejen teoretické znalosti z matematiky, fyziky a chemie, biologie, anatomie, fyziologie a patofyziologie člověka, které jsou potřebné pro pochopení základních biologických procesů v lidském organismu, ale také pro komunikaci s lékaři a dalším zdravotnickým personálem. Student se seznámí s principy činnosti a zásadami využití prostředků zdravotnické techniky a biomedicínské informatiky včetně schopnosti programově komunikovat s těmito prostředky. Získá též informace z oblasti legislativy, které bude umět vhodně aplikovat v praxi. Důraz je kladen i na obecnou i odbornou jazykovou průpravu.

Klíčové výsledky učení

Absolvent studijního programu Biomedicínská technika a bioinformatika je prakticky zaměřený bakalář s technickým a přírodovědným přehledem v oblasti biomedicínské techniky, zdravotnické informatiky a bioinformačních technologií. Má schopnosti pracovat v odborném týmu, je velmi dobře jazykově připraven v oblasti obecné i odborné, a má předpoklady dále se vzdělávat a rozvíjet v souladu s rozvojem poznání v oblasti biomedicínského inženýrství a bioinformatiky na magisterské úrovni nebo v klinické či technologické praxi.

Přístup k dalšímu vzdělávání

Absolventi mohou pokračovat studiem navazujícího magisterského studijního programu.

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a známkování

Požadavky pro úspěšné absolvování

Bakalářská práce, státní závěrečná zkouška

Forma studia

prezenční studium

Garant programu

Koordinátor ECTS

Obory (struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů)

Roč. Obor Struktura kurzů
č. Zkr. Název (zaměření) Pov. Vol. Cel.
 
 Pov.  
 
 Vol.
1A-BTBBiomedicínská technika a bioinformatika56460
2A-BTBBiomedicínská technika a bioinformatika60060
3A-BTBBiomedicínská technika a bioinformatika57360