studijní program

Řízení a ekonomika podniku

Fakulta: FPZkratka: DSP-ŘEP-KSAk. rok: 2020/2021

Typ studijního programu: doktorský

Kód studijního programu: P0413D050008

Udělovaný akademický titul: Ph.D.

Jazyk výuky: čeština

Akreditace: 28.5.2019 - 28.5.2029

Forma studia

Kombinované studium

Standardní doba studia

4 roky

Garant programu

Oborová rada

Oblasti vzdělávání

Oblast Téma Podíl [%]
Ekonomické obory Bez tematického okruhu 100

Cíle studia

Cílem doktorského studijního programu „Řízení a ekonomika podniku“ je příprava vysoce kvalifikovaných odborníků pro jejich samostatnou vědeckou práci v oblasti řízení a ekonomiky podniku pro jejich budoucí univerzitní i výzkumnou činnost, i uplatnitelnost v mezinárodních organizacích, národních a nadnárodních podnicích

Hlavní důraz je kladen na získání hlubokých a systematických znalostí a porozumění teoriím a zvládnutí moderních metod a postupů aplikovatelných ve vědecké disciplíně ekonomie, dále osvojení si pokročilých metod výzkumné práce v ekonomice, řízení podniku a k rozvoji odborných znalostí z ekonometrie. Studium rovněž umožňuje rozvíjet vysoce odborné znalosti a dovednosti z výběru předmětů volených podle výzkumného zaměření studenta. Samotné těžiště činnosti studentů spočívá v jejich vlastní vědecké práci, v řešení výzkumných úkolů s důrazem na komplexnost a teoretické zdůvodnění daných řešení. Nedílnou součástí činnosti studentů je jejich publikační činnost, stejně tak i jejich interpretace a následná prezentace v různých formách (vystoupení před vědeckou veřejností, na odborných a vědeckých konferencích, zpracování vědeckého článku, zpracování a prezentace výzkumných projektů apod.), ale především zpracování a obhájení disertační práce.

Profil absolventa

Absolvent doktorského studijního programu „Řízení a ekonomika podniku“ si osvojuje hluboce specializované, systematizované znalosti teorií konceptů a metod v oblasti řízení a ekonomiky podniku, které jsou v popředí poznání oboru na mezinárodní úrovni a navazují jimi na odborné znalosti a dovednosti i obecné způsobilosti inženýra, jakož i hluboké a systematické znalosti a porozumění pokročilým matematickým a statistických metodám analýzy kvantitativních a kvalitativních dat, včetně hluboké a systematické znalosti metod a postupů vědecké práce. Absolvent bude mít odborné dovednosti formulovat a vyhodnocovat vědecký výzkum v oblasti řízení a ekonomiky podniku a vyhodnocovat nové poznatky a ideje s přihlédnutím k dlouhodobým společenským důsledkům jejich využívání, srozumitelně a přesvědčivě sdělovat vlastní poznatky v oboru ostatním členům vědecké komunity na mezinárodní úrovni i široké veřejnosti.

Absolvent studia najde uplatnění jako vysoce kvalifikovaný odborník na vědecko-výzkumných pracovištích, jako vedoucí výzkumných a vývojových týmů a může také najít uplatnění ve vědecké a pedagogické práci na vysoké škole. Absolvent je schopni přinášet nové vědecké poznatky, a také srozumitelně a přesvědčivě sdělovat vlastní poznatky ostatním členům vědecké komunity na mezinárodní úrovni i široké veřejnosti, je schopen pokračovat v provádění základního i aplikovaného výzkumu na pokročilé úrovni. Absolvent dále nalezne uplatnění i v mezinárodních organizacích, národních a nadnárodních podnicích, kde bude plánovat rozsáhlé činnosti tvůrčí povahy a získávat a plánovat zdroje pro jejich uskutečnění, a také bude schopen samostatného řešení složitého problému při tvůrčí činností nebo využívání jejích výsledků.

Charakteristika profesí

Absolvent studia najde uplatnění jako vysoce kvalifikovaný odborník na vědecko-výzkumných pracovištích, jako vedoucí výzkumných a vývojových týmů a může také najít uplatnění ve vědecké a pedagogické práci na vysoké škole. Absolvent je schopni přinášet nové vědecké poznatky, a také srozumitelně a přesvědčivě sdělovat vlastní poznatky ostatním členům vědecké komunity na mezinárodní úrovni i široké veřejnosti, je schopen pokračovat v provádění základního i aplikovaného výzkumu na pokročilé úrovni. Absolvent dále nalezne uplatnění i v mezinárodních organizacích, národních a nadnárodních podnicích, kde bude plánovat rozsáhlé činnosti tvůrčí povahy a získávat a plánovat zdroje pro jejich uskutečnění, a také bude schopen samostatného řešení složitého problému při tvůrčí činností nebo využívání jejích výsledků.

Podmínky splnění

Studijní povinnosti studenta doktorského studijního programu „Řízení a ekonomika podniku“ jsou rozvrženy v Individuálním studijním plánu.

Stěžejním povinným odborným předmětem je Metodologie vědecké a výzkumné práce v ekonomice a managementu, který je zabezpečován ve spolupráci s AV ČR. Hlavním cílem předmětu je naučit studenty vědecky pracovat, prohloubit jejich teoretické znalosti a praktické dovednosti v oblasti vědecké práce a připravit je na kvalitní zpracování disertační práce.

V prvním ročníku je ještě zahrnut povinný odborný předmět Ekonomie III, jehož cílem je prohloubit a rozvíjet analytické nástroje v části mikroekonomie především v oblasti rozboru nabídkové strany tržního mechanismu se zvláštním důrazem na matematické modely a poskytnout studentům i alternativní přístupy formování poptávky a nabídky. V části makroekonomie bude kladen důraz na teorie exogenního a endogenního ekonomického růstu a teorie hospodářské politiky státu, včetně rozvinutí schopností studentů aplikovat nabyté znalosti v kontextu podnikového řízení.

Ve druhém ročníku je zařazen povinných odborných předmět Academic Writing, který studentům prohloubí komunikační dovednosti při popisu výzkumu a všeobecných akademických žánrů, zároveň studenti získají znalosti ve stylistických dovednostech typických pro psaní akademických textů. V neposlední řadě v tomto předmětu bude poukázáno na rozdíl mezi vědeckým a populárně naučným stylem a budou objasněny účinné přístupy k vědeckým textům, jako je např. objektivita a formální styl.

Dále si ve druhém ročníku student vybírá jeden povinně volitelný odborný předmět, který prohlubuje odborné znalosti a dovednosti nutné pro kvalitní zpracování dizertační práce. Jedná se o předměty:
• Teorie managementu,
• Teorie marketingových koncepcí,
• Teorie a praxe finančního managementu,
• Metody ekonomického řízení podniku,
• Udržitelnost a cirkulární ekonomika,
• Informační management,
• Teorie řízení obchodu.

Povinné odborné předměty a povinně volitelný odborný předmět jsou zakončeny zkouškou.

Součástí povinností v Individuálním studijním plánu je vědecká a výzkumná činnost vycházející ze zaměření disertační práce, a proto již od prvního ročníku jsou vyžadovány vědecké výstupy (Výstupy z vědecké činnosti I-IV), a to:
• V prvním ročníku je povinný vědecký výsledek publikační činnosti studenta, a to minimálně jeden publikační výstup (jedná se buď o příspěvek v tuzemském/zahraničním recenzovaném sborníku nebo článek v recenzovaném časopisu) odpovídající tématu dizertační práce se strukturou vědecké práce s podílem autora 80 %. Splnění podmínky je potvrzeno udělením zápočtu, který udělí školitel.
• Ve druhém ročníku je vyžadován minimálně jeden publikační výstup (článek v časopisu typu Jimp, JSC nebo příspěvek ve sborníku typu D) odpovídající tématu dizertační práce se strukturou vědecké práce s podílem autora 80%. Splnění podmínky je potvrzeno udělením zápočtu, který udělí školitel.
• Ve třetím ročníku je vyžadován minimálně jeden publikační výstup (článek v časopisu v časopisu typu Jimp, JSC ) odpovídající tématu disertační práce se strukturou vědecké práce s podílem autora 80 %. Splnění podmínky je potvrzeno udělením zápočtu, který udělí školitel.
• Ve čtvrtém ročníku je také zahrnuta publikační činnost doktoranda, a to minimálně jeden publikační výstup (článek v časopisu v časopisu typu Jimp, JSC) odpovídající tématu dizertační práce se strukturou vědecké práce s podílem autora 100 %, nebo více výstupů s celkovým součtem autorských podílů v hodnotě 100 %. Splnění podmínky je potvrzeno udělením zápočtu, který udělí školitel.

Takto nadefinované a vyžadované vědecké výstupy silně podporují i prvek internacionalizace, neboť splnění publikačních výstupů (zejména ve třetím a čtvrtém ročníku) je podmíněno publikováním v anglicky psaných vědeckých časopisech.

Vzhledem k důrazu doktorského studia na oblast výzkumu, jehož výsledky se promítnou do disertační práce, je součástí studijních povinností „Prezentace výzkumného záměru disertační práce“, která má napomoci posoudit vytýčení cíle disertační práce, postup prací na zvoleném tématu, očekávaný vědecký přínos disertační práce a metodologii výzkumu. Úspěšná prezentace výzkumného záměru disertační práce je potvrzena zápočtem, který udělí školitel.

Z důvodu zvýšení kvality disertačních prací je povinností doktoranda podstoupit „Malou obhajobu disertační práce“, jenž probíhá na školícím pracovišti. Tato obhajoba má napomoci posoudit vědecký přínos dizertační práce, metodologii výzkumu a splnění hlavního a dílčích cílů disertační práce. Úspěšná „Malá obhajoba disertační práce“ je potvrzena zápočtem, který udělí školitel.

Nedílnou součástí individuálního studijního plánu je povinnost absolvovat zahraniční stáž (ve druhém či třetím ročníku) na zahraniční univerzitě či výzkumném pracovišti odborně zaměřeném či souvisejícím s tématem disertační práce. Stáž má přispět k rozvoji odborných znalostí a dovedností studenta v dané problematice, a má napomoci navázání mezinárodních kontaktů a rozvoji zkušeností studenta, a poskytnout mu možnost hlouběji/těsněji zapojit se do odborné vědecké komunity věnující se danému tématu dizertační práce studenta. Délka stáže je jeden semestr. Absolvovaná zahraniční stáž je potvrzena zápočtem, který udělí školitel.

U studentů kombinovaného studia je možná zahraniční stáž formou praxe v podniku či instituci, kde bude student řešit problematiku související s tématem disertační práce studenta. Nedílnou součástí zahraniční stáže je i prokázaní jazykové vybavenosti studentů. Absolvovaná zahraniční stáž je potvrzena zápočtem, který udělí školitel.

V neposlední řadě je součástí povinností Individuálního studijního plánu studenta v prezenční formě studia pedagogická praxe, která slouží především k rozvinutí prezentačních dovedností. Tato praxe zpravidla probíhá po dobu prvních čtyř semestrů v rozsahu průměrně 4 hodiny týdně. Pro studenta v kombinované formě studia není plánována pedagogická praxe, tato je nahrazena publikační činností studenta minimálně jeden publikační výstup (článek v časopisu typu Jimp, JSC nebo příspěvek ve sborníku typu D) odpovídající tématu dizertační práce se strukturou vědecké práce s podílem autora 100 %, nebo více výstupů s celkovým součtem autorských podílů v hodnotě 100 %. Splnění podmínky je potvrzeno udělením zápočtu, který udělí školitel.

V případě kombinované formy studia není student povinen pravidelně docházet na školící pracoviště, účastní se však organizované výuky, konzultačních a jiných akcí souvisejících s plněním Individuálního studijního plánu podle pokynů školitele.

Vytváření studijních plánů

Studium v doktorském studijním programu „Řízení a ekonomika podniku“ bude probíhat na základě Individuálního studijního plánu, který sestavuje školitel, ve spolupráci se studentem. Individuální studijní plán je rozvržen ve čtyřech akademických rocích a umožňuje získat odborné znalosti a dovednosti nezbytné pro vědeckou činnost. Navržený Individuální studijní plán je projednáván a schválen na Oborové radě doktorského studijního programu. Důraz v koncepci doktorského studia je především kladen na:
• studijní plán / studium;
• samostatnou vědeckou a výzkumnou práci vycházející ze zaměření disertační práce;
• oblast internacionalizace podpořenou zahraniční stáží;
• pedagogickou praxi;

Základní součástí Individuálního studijního plánu je rozvržení studia a absolvování povinných teoretických povinných předmětů a povinně volitelných předmětů. V prvním ročníku jsou zahrnuty dva povinné odborné předměty:
• Metodologie vědecké a výzkumné práce v ekonomice a managementu (prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA)
• Ekonomie III (doc. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D. garant a vyučující 60%, doc. Ing. Zinecker Marek, Ph.D., vyučující 40%,)

Ve druhém ročníku je jeden povinný odborný předmět, který je vyučován v anglickém jazyce:
• Academic Writing (doc. PhDr. Milena Krhutova, Ph.D.)

A dále si ve druhém ročníku student vybírá jeden povinně volitelný odborný předmět, který prohlubuje odborné znalosti a dovednosti nutné pro kvalitní zpracování dizertační práce. Jedná se o předměty:
• Teorie managementu (doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA);
• Udržitelnost a cirkulární ekonomika (prof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D.);
• Informační management (doc. Ing. Miloš Koch, CSc.);
• Teorie marketingových koncepcí (doc. Ing. Vladimír Chalupský, CSc., MBA, garant a vyučující 50%, doc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. vyučující 50%);
• Teorie řízení obchodu (doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D.);
• Teorie a praxe finančního managementu (prof. Ing. Mária Režňáková, CSc.);
• Metody ekonomického řízení podniku (doc. Ing. Tomáš Meluzín, Ph.D.);

Povinné odborné předměty a povinně volitelný odborný předmět jsou zakončeny zkouškou.

Součástí individuálního studijního plánu je vědecká a výzkumná činnost vycházející ze zaměření disertační práce, a proto již od prvního ročníku jsou vyžadovány vědecké výstupy.

Vzhledem k důrazu doktorského studia na oblast výzkumu, jehož výsledky se promítnou do disertační práce, je součástí studijních povinností „Prezentace výzkumného záměru disertační práce“, která má napomoci posoudit vytýčení cíle disertační práce, postup prací na zvoleném tématu, očekávaný vědecký přínos disertační práce a metodologii výzkumu.

Z důvodu zvýšení kvality disertačních prací je povinností doktoranda podstoupit „Malou obhajobu disertační práce“, jenž probíhá na školícím pracovišti. Tato obhajoba má napomoci posoudit vědecký přínos disertační práce, metodologii výzkumu a splnění hlavního a dílčích cílů disertační práce.

Nedílnou součástí individuálního studijního plánu je povinnost absolvovat „zahraniční stáž“ (ve druhém či třetím ročníku) na zahraniční univerzitě či výzkumném pracovišti odborně zaměřeném či souvisejícím s tématem disertační práce. Stáž má přispět k rozvoji odborných znalostí a dovedností studenta v dané problematice, a má napomoci navázání mezinárodních kontaktů a rozvoji zkušeností studenta, a poskytnout mu možnost hlouběji/těsněji zapojit se do odborné vědecké komunity věnující se danému tématu dizertační práce studenta. Délka stáže je jeden semestr.

U studentů kombinovaného studia je možná zahraniční stáž formou praxe v podniku či instituci, kde bude student řešit problematiku související s tématem dizertační práce studenta. Nedílnou součástí zahraniční stáže je i prokázaní jazykové vybavenosti studentů. Absolvovaná zahraniční stáž je potvrzena zápočtem, který udělí školitel.

V neposlední řadě je součástí Individuálního studijního plánu studenta v prezenční formě studia pedagogická praxe, která slouží především k rozvinutí prezentačních dovedností. Tato praxe zpravidla probíhá po dobu prvních čtyř semestrů v rozsahu průměrně 4 hodiny týdně. Pro studenta v kombinované formě studia není plánována pedagogická praxe, tato je nahrazena publikační činností studenta.

Součástí Individuálního studijního plánu jsou i další, neméně významné aktivity, které napomáhají k profilaci studenta v oblasti vědecké práce. Jedná se zejména o podávání grantů (např. Juniorské projekty v rámci Specifického výzkumu), účast na tuzemských a zahraničních konferencích.

Struktura a obsahová náplň Individuálního studijního plánu doktoranda je součástí informačního systému Apollo na VUT v Brně.

Návaznost na další typy studijních programů

Doktorský studijní program Řízení a ekonomika podniku je určen pro absolventy magisterských akademických studijních programů z oblasti vzdělávání „Ekonomické obory“.

Vypsaná témata doktorského studijního programu

2. kolo (podání přihlášek od 15.06.2020 do 21.08.2020)

 1. Aplikace moderních matematicfkých postupů k analýzre a řízení vybraného dynamického ekonomického systému se zpožděním

  Aplikace nové globální metody konstrukce řešení okrajových úloh pro systémy obyčejných diferenciálních rovnic se zpožděnými argumenty na vybraný ekonomický dynamický model, analýza chování modelu v závislosti na změnách vstupních dat, optimalizace řízení

  Školitel: Půža Bedřich, doc. RNDr., CSc.

 2. Dynamické biometrické metody autentizace v malých a středních podnicích

  Autentizace zaměstnanců při přístupu k aktivům (vstup do objektů, přihlášení k IS, podepisování dokumentů) je stále významnější součástí zabezpečení podniků. Téma zahrnuje aspekty právní, organizační, technologické a ekonomické, protože použití biometrických metod skrývá mnoho možností i omezení.

  Školitel: Smejkal Vladimír, prof. Ing., CSc.

 3. Inovace jako základ Průmylu 4.0

  Analýza vybraných průmyslových podniků, jejich inovačních aktivit a návrh modelu řízení firmy v podmínkách P 4.0.

  Školitel: Putnová Anna, doc. RNDr., Ph.D., MBA

 4. IPO jako nástroj rozvoje kapitálového trhu

  V rámci výzkumu budou formulována opatření na podporu trhu s IPO v podmínkách českého kapitálového trhu a navrženo řešení, jak zvýšit zájem podniků o ekvitní financování.

  Školitel: Meluzín Tomáš, prof. Ing., Ph.D.

 5. Metodika integrace informačních systémů firmy

  Cílem práce je vytvořit metodiku pro nalezení potřeby a oblastí integrace informačních systémů firmy za účelem zvýšení efektivity a efektivnosti řešení.

  Školitel: Koch Miloš, doc. Ing., CSc.

 6. Metodika odstranění bezpečnostních slabin v oblasti užití i informačních systémů v procesech firem.

  Cílem práce je vytvořit metodiku, která umožní odstanit či snížit bezpečnostní rizika v užití informačních systémů v podnikových procesech, směřující k zlepšení současného stavu

  Školitel: Koch Miloš, doc. Ing., CSc.

 7. Metodologický nástroj hodnocení společensky odpovědných investic pro rozhodování investorů

  Cílem je navrhnout metodologický nástroj komplexního hodnocení společensky odpovědného investování (SRI) pro rozhodování individuálních investorů. Dílčími cíli jsou analýza odpovědných investic ve vybraných odvětví (v rámci ČR, EU, popř. světa), výběr klíčových faktorů, které ovlivňují investiční rozhodování odpovědných investorů, návrh metodologického nástroje, komplexní posouzení výběru investičních variant pro rozhodování individuálních investorů.

  Školitel: Kocmanová Alena, prof. Ing., Ph.D.

 8. Model tvorby hodnoty ve strategickém řízení nákladů se zaměřením na podpůrné procesy

  Primárním cílem je rozšířit výzkum v rámci strategického řízení nákladů založeného na hodnotách vytvořením modelu tvorby hodnot zahrnutím podpůrných procesů, a tím zvýšit tvorbu hodnoty a stanovit náklady těchto procesů a zlepšit efektivnost zdrojů. Metodika je postavena na studii literatury za účelem prozkoumání hodnoty v rámci strategického řízení nákladů, jednak v primárních procesech, ale především v podpůrných procesech, dále na strukturovaných rozhovorech a interních dokumentech s využitím obsahové analýzy a analytických postupů. Výstupem je návrh modelu, včetně jeho ověření ve vybraném podniku.

  Školitel: Kocmanová Alena, prof. Ing., Ph.D.

 9. Modelování a řízení portfolia projektů

  Výzkum se zaměří na analýzu stávajících přístupů řízení portfolia projektů s cílem navrhnout nový model respektující požadavky současného multiprojektového prostředí.

  Školitel: Doskočil Radek, doc. Ing., Ph.D., MSc

 10. Nástroje a metody cenové tvorby na nedokonale konkurenčním trhu

  Téma je zaměřeno na kritickou analýzu nástrojů a cenových strategií firem v oblasti cenové tvorby na nedokonale konkurenčním trhu, včetně cenové diskriminace.

  Školitel: Škapa Stanislav, doc. Ing. et Ing., Ph.D.

 11. Role znalostního managementu v éře digitální transformace

  Výzkum se zaměří na roli znalostního managementu v éře digitální transformace z technického i lidského hlediska a na návrh modelu řízení znalostí respektujícího tento transformativní přechod k digitalizaci.

  Školitel: Doskočil Radek, doc. Ing., Ph.D., MSc

 12. Stanovení klíčových faktorů úspěšnosti CI a jejich vyhodnocování aplikacíTovek Tools

  Cílem disertační práce bude stanovení klíčových faktorů Competitive Intelligence jako moderního nástroje strategického rozhodování podniku. Výzkum bude prováděn především v českých podnicích. Získané výsledky budou podrobeny kritické analýze s možností aplikace v dalších podnicích v ČR.

  Školitel: Bartes František, doc. Ing., CSc.

 13. Systém hodnocení ekonomických ukazatelů společností a jejich informační podpora

  V současné době pomáhají informační technologie ve všech sférách fungování společností. Možnost mít správné informace okamžitě k dispozici přitom ovlivňuje možnost okamžitého a správného rozhodování vedoucího k „úspěchu“ společnosti. Cílem disertační práce bude identifikace systémů hodnotících relevantní ekonomické ukazatele společností, analýza, zhodnocení informační podpory a návrh nejvhodnějšího systému informační podpory.

  Školitel: Bartoš Vojtěch, doc. Ing., Ph.D.

 14. Tvorba hodnot v cirkulární ekonomice

  V poslední době vznikají debaty k likvidaci produktů. Cílem práce je analyzovat postupy souvisejí s udržitelností v odvětví mobilních telefonů z pohledu cirkulární ekonomiky a souvisejících strategií v rámci kruhového cyklu. K odvození tvorby hodnot se využije teorie transakčních nákladů (TCT) a analýza nákupu (make-or-buy analysis). Kombinace TCT s konceptem CE je nový výzkumný přístup, který umožňuje empirickou analýzu vztahů mezi hlavními aktéry (např. Výrobci) a nově vznikajícími provozovateli cyklu (např. Opravárenské a recyklační podniky).

  Školitel: Kocmanová Alena, prof. Ing., Ph.D.

 15. Určování hodnoty podniku ve vybraném oboru podnikání

  Přístupy ke stanovení hodnoty podniku vycházející z očekávaného budoucího cash flow jsou velice citlivé na odhad parametrů typických pro obor podnikání. Cílem práce bude analyzovat specifika vybraného oboru a zakomponovat je do modelu určování hodnoty podniku.

  Školitel: Režňáková Mária, prof. Ing., CSc.

 16. Určování hodnoty začínajících podniků

  U začínajících podniků je náročné odhadnout budoucí vývoj a očekávané cash flow. Cílem práce bude prozkoumat stávající přístupy a navrhnout modifikace vhodné pro ohodnocování začínajících podniků.

  Školitel: Režňáková Mária, prof. Ing., CSc.

 17. Vliv daňové politiky na chování podniku

  Cílem práce bude zjistit vliv daňové politiky na rozhodování podniků o vstupu a setrvání v zóně šedé ekonomiky. Při výzkumu budou využita veřejně přístupná sekundární data, předpokládá se i využití primárních dat ze šetření v podnicích vybraného odvětví.

  Školitel: Lajtkepová Eva, doc. Ing., Ph.D.

 18. Vliv mikroekonomické politiky státu na chování firmy

  Téma je zaměřeno na kritickou analýzu nástrojů a opatření mikroekonomické politiky státu ve vztahu k firmám (tržním subjektům), a reakci firem na tyto opatření. Konkrétně půjde o řešení cenové regulace, problematiky externalit, veřejných statků či problémů vzniklých z asymetrických informací.

  Školitel: Škapa Stanislav, doc. Ing. et Ing., Ph.D.

 19. Výkonnost rodinných podniků a faktory jejich rozvoje

  Cílem práce bude identifikovat faktory ovlivňující výkonnost rodinných podniků a provést jejich analýzu.

  Školitel: Režňáková Mária, prof. Ing., CSc.

 20. Využití umělé inteligence jako podpory pro rozhodování

  Využití umělé inteligence a její aplikace jako podpory pro rozhodování při řízení podniku zvyšující kvalitu a rychlost rozhodování.

  Školitel: Dostál Petr, prof. Ing., CSc.

 21. Využití zpravodajské analýzy ke zvýšení konkurenceschopnosti podniku

  Cílem je správné využití zpravodajské analýzy zvyšuje přidanou hodnotu zpracovávané informace. Tato skutečnost vytváří kvalitnější podklady pro tvorbu podnikové strategie

  Školitel: Bartes František, doc. Ing., CSc.

 22. Zpravodajsky řízená strategie firmy

  Cílem je návrh modelu zpravodajsky řízené strategie podniku, který by zabezpečoval vyšší úroveň konkurenceschopnosti podniku.

  Školitel: Bartes František, doc. Ing., CSc.

1. kolo (podání přihlášek od 01.01.2020 do 04.05.2020)

 1. Controlling v průmyslu 4.0

  Výzkum se zaměří na vliv digitálního věku, resp. průmyslu 4.0 na controlling, jeho nezbytné změny a nové možnosti využití automatizace, robotizace v controllingu.

  Školitel: Žižlavský Ondřej, doc. Ing., Ph.D.

 2. Controllingové systémy v inovacích

  Podstatou výzkumu je zhodnocení využívání controllingových systémů při řízení inovačních aktivit podniků, navržení a ověření ukazatelů pro jednotlivé fáze controllingového rámce Innovation Scorecard.

  Školitel: Žižlavský Ondřej, doc. Ing., Ph.D.

 3. Dopady digitální strategie jednotného evropského trhu na obchodní podnikání, ekosystémy měst a regionů

  Digitalizace je obecný jev, který ovlivňuje společnost jako celek - nejenom podniky, ale dokonce i na univerzitách a dalších akademických institucích. Internet a digitální technologie mění celý svět. Je to trend přinášející obrovské příležitosti, ale i překážky, které na digitálním trhu existují, a způsobují, že subjekty, instituce i občané mají pouze omezený přístup ke zboží a službám. Je proto nutné připravit celé ekosystémy na digitální věk. Digitalizace na univerzitách má několik implikací - ve výuce, výzkumua v administrativě. Cílem práce je vymezit dopady digitální strategie formou přležitostí a bariér pro digitální transformaci ekosystémů.

  Školitel: Šimberová Iveta, doc. PhDr., Ph.D.

 4. Dynamika malých podniků

  Výzkum bude zkoumat podnikatelské praktiky malých firem ve vztahu k dynamice vnějšího prostředí. Výsledky výzkumu ověří postulát, že dynamika podnikatelského prostředí ovlivňuje vztah mezi organizační strukturou a strategickým chováním firmy.

  Školitel: Koráb Vojtěch, prof. Ing., Dr., MBA

 5. Ekonomická optimalizace výběru postupů pro zajišťování bezpečnosti IS/IT

  Práce má za cíl navrhout metodiky pro výběr efektivních nástrojů při zajišťování bezpečnosti IS/IT, tedy přispět k řešení stálého rozporu mezi náklady a přínosy při budování zabezpečených IS v malých a středních podnicích.

  Školitel: Smejkal Vladimír, prof. Ing., CSc.

 6. Hodnocení obchodních modelů z pohledu vstupu podniků na zahraniční trhy

  Odborné zdroje uvádí, že v centru výzkumu je hledání nových způsobů organizování obchodu, zejména v souvislosti se změnami transakcí při vytváření obchodních modelů z pohledu internacionalizace podniků. Cílem práce je vytvořit metodiku hodnocení obchodních modelů z pohledu vstupu podniků na zahraniční trh.

  Školitel: Šimberová Iveta, doc. PhDr., Ph.D.

 7. IPO jako nástroj rozvoje kapitálového trhu

  V rámci výzkumu budou formulována opatření na podporu trhu s IPO v podmínkách českého kapitálového trhu a navrženo řešení, jak zvýšit zájem podniků o ekvitní financování.

  Školitel: Meluzín Tomáš, prof. Ing., Ph.D.

 8. IPO v regionu CEE a interkonexe s vyspělými kapitálovými trhy EU

  Hlavním cílem výzkumného projektu je identifikovat, jaké externí faktory ovlivňují aktivitu v oblasti IPO v regionu střední a východní Evropy po roce 2004, a jaká je míra propojení těchto kapitálových trhů s vyspělými trhy EU.

  Školitel: Meluzín Tomáš, prof. Ing., Ph.D.

 9. KPIs – nástroj měření a řízení výkonnosti

  Výzkum se zaměří na aktuální způsoby zpracování dat a definici klíčových ukazatelů výkonnosti (KPIs) v podnicích. Cílem bude navržení způsobu sestavení KPIs, designu dat a vizualizace tak, aby vypovídaly o plnění strategických cílů podniku.

  Školitel: Žižlavský Ondřej, doc. Ing., Ph.D.

 10. Marketingové koncepce postavené na zákaznické zkušenosti a jejich uplatnění

  Koncepty Customer Experience a User Experience jsou v dnešní době jedněmi z klíčových faktorů pro zajištění konkurenceschopnosti a dobrých obchodních výsledků společností zejména v B2C odvětvích. Klíčová je rovněž vazba na digitalizaci a využití digitálních forem komunikace.

  Školitel: Chlebovský Vít, doc. Ing., Ph.D.

 11. Metodika efektivní implementace informačního systému

  Cílem práce je nalézt vhodnou metodiku pro efektivní implementaci informačního systému, s cílem zvýšit efektivnost řešení a eliminovat známá rizika.

  Školitel: Koch Miloš, doc. Ing., CSc.

 12. Možnosti rozvoje tradičního nezávislého obchodu v ČR

  Aktuální čísla vývoje českého obchodu za poslední roky potvrzují setrvale nepříznivý trend zanikání nejmenších, především venkovských prodejen. V zahraniční a i tuzemské literatuře se objevují výzkumy v oblasti alternativních možností tradičního nezávislého obchodu. Cílem práce je zmapovat možnosti a identifikovat klíčové faktory rozvoje tradičního nězávislého obchodu v ČR.

  Školitel: Šimberová Iveta, doc. PhDr., Ph.D.

 13. Role hospodářské politiky při formování ekosystému podporujícího rozvoj nových technologických podniků

  Ekosystém formovaný hospodářskou politikou států, regionů a soukromých aktérů je z hlediska rozvoje nových technologických podniků aktuálně diskutovaným tématem. Disertační práce se zaměří na výzkum prvků "ekosystému" a jeho ekonomické, technologické a sociální dopady. Jaká má být hospodářská politika státu a regionů ve formování "ekosystému", který podpoří rozvoj technologických podniků v ČR?

  Školitel: Zinecker Marek, doc. Ing., Ph.D.

 14. Soudobý vývoj burzovních trhů a jejich význam při ekonomickém řízení obchodních společností

  Dizertační práce se bude zabývat soudobým vývojem burzovních trhů se zaměřením na dopady, které novodobé vývojové trendy v burzovním obchodování přinášejí jednotlivým obchodním společnostem

  Školitel: Rejnuš Oldřich, prof. Ing., CSc.

 15. Specifika marketingových strategií technologických startupů

  Výzkum vlivu aktuálních trendů podnikatelského prostředí na marketingové strategie a využívané nástroje u začínajících technologicky orientovaných podniků (startupů). Výzkum bude především zpracován kvalitativní formou. Na základě výzkumu budou připraveny návrhy a doporučení pro podniky, jak v této oblasti dále postupovat a jaké nástroje a jakým způsobem využívat.

  Školitel: Chlebovský Vít, doc. Ing., Ph.D.

 16. Určování hodnoty podniku ve vybraném oboru podnikání

  Přístupy ke stanovení hodnoty podniku vycházející z očekávaného budoucího cash flow jsou velice citlivé na odhad parametrů typických pro obor podnikání. Cílem práce bude analyzovat specifika vybraného oboru a zakomponovat je do modelu určování hodnoty podniku.

  Školitel: Režňáková Mária, prof. Ing., CSc.

 17. Vliv makroekonomické politiky ECB na akcie společností sídlících v eurozóně

  Dizertace se bude zabývat zkoumáním dopadů soudobé makroekonomické politiky ECB na akcie společností sídlících v eurozóně s ohledem na důsledky, které to v budoucnu způsobí ve financování podnikové sféry.

  Školitel: Rejnuš Oldřich, prof. Ing., CSc.

 18. Vliv veřejné podpory na konkurenceschopnost podniku

  Cílem výzkumného projektu je návrh a aplikace metodiky pro měření vlivu veřejné podpory na konkurenceschopnost podniku.

  Školitel: Meluzín Tomáš, prof. Ing., Ph.D.

 19. Zvyšování výkonnosti podniků v období průmyslu 4.0

  Většina systémů měření výkonnosti podniků je zaměřena na zlepšování existujících provozních procesů. V současné době zaváděné řízené robotické systémy pomáhají ke zkracování času výroby při zachování kvality a se zaměřením na náklady. Cílem disertační práce bude identifikace systémů hodnotících nejen nové indikátory, ale i vzájemné návaznosti při řízení podniku v období průmyslu 4.0.

  Školitel: Bartoš Vojtěch, doc. Ing., Ph.D.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, celoroční semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
ekotDEkonomie 3cs0PovinnýdrzkP - 20 / P - 20ano
ekotDEkonomie 3cs0PovinnýdrzkP - 20 / P - 20ano
mvveDMetodologie vědecké a výzkumné práce v ekonomice a managementucs0PovinnýdrzkP - 40 / P - 40ano
mvveDMetodologie vědecké a výzkumné práce v ekonomice a managementucs0PovinnýdrzkP - 40 / P - 40ano
vtc1DVýstupy z tvůrčí činnosti 1cs0PovinnýS - 10 / S - 10ano
vtc1DVýstupy z tvůrčí činnosti 1cs0PovinnýS - 10 / S - 10ano
2. ročník, celoroční semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
awDAcademic Writingen0PovinnýdrzkP - 20 / P - 20ano
awDAcademic Writingen0PovinnýdrzkP - 20 / P - 20ano
ppDPedagogická praxe cs0PovinnýP - 10 / P - 10ano
ppDPedagogická praxe cs0PovinnýP - 10 / P - 10ano
pvzDPrezentace výzkumného záměru disertační prácecs0PovinnýS - 10 / S - 10ano
pvzDPrezentace výzkumného záměru disertační prácecs0PovinnýS - 10 / S - 10ano
vtc2DVýstupy z tvůrčí činnosti 2cs0PovinnýS - 10 / S - 10ano
vtc2DVýstupy z tvůrčí činnosti 2cs0PovinnýS - 10 / S - 10ano
zsDZahraniční stáž - studijní pobytcs0PovinnýP - 10 / P - 10 / P - 10 / P - 10ano
zsDZahraniční stáž - studijní pobytcs0PovinnýP - 10 / P - 10 / P - 10 / P - 10ano
imDInformační managementcs0Povinně volitelnýdrzkK - 10 / K - 10PVano
imDInformační managementcs0Povinně volitelnýdrzkK - 10 / K - 10PVano
meDMetody ekonomického řízení podnikucs0Povinně volitelnýdrzkK - 10 / K - 10PVano
meDMetody ekonomického řízení podnikucs0Povinně volitelnýdrzkK - 10 / K - 10PVano
tpfmDTeorie a praxe finančního managementucs0Povinně volitelnýdrzkK - 10 / K - 10PVano
tpfmDTeorie a praxe finančního managementucs0Povinně volitelnýdrzkK - 10 / K - 10PVano
tmDTeorie managementucs0Povinně volitelnýdrzkK - 10 / K - 10PVano
tmDTeorie managementucs0Povinně volitelnýdrzkK - 10 / K - 10PVano
tmkDTeorie marketingových koncepcícs0Povinně volitelnýdrzkK - 10 / K - 10PVano
tmkDTeorie marketingových koncepcícs0Povinně volitelnýdrzkK - 10 / K - 10PVano
troDTeorie řízení obchoducs0Povinně volitelnýdrzkK - 10 / K - 10PVano
troDTeorie řízení obchoducs0Povinně volitelnýdrzkK - 10 / K - 10PVano
uceDUdržitelnost a cirkulární ekonomikacs0Povinně volitelnýdrzkK - 10 / K - 10PVano
uceDUdržitelnost a cirkulární ekonomikacs0Povinně volitelnýdrzkK - 10 / K - 10PVano
3. ročník, celoroční semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
vtc3DVýstupy z tvůrčí činnosti 3cs0PovinnýS - 10 / S - 10ano
vtc3DVýstupy z tvůrčí činnosti 3cs0PovinnýS - 10 / S - 10ano
zsDZahraniční stáž - studijní pobytcs0PovinnýP - 10 / P - 10 / P - 10 / P - 10ano
zsDZahraniční stáž - studijní pobytcs0PovinnýP - 10 / P - 10 / P - 10 / P - 10ano
4. ročník, celoroční semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
modpDMalá obhajoba disertační prácecs0PovinnýS - 10 / S - 10ano
modpDMalá obhajoba disertační prácecs0PovinnýS - 10 / S - 10ano
vtc4DVýstupy z tvůrčí činnosti 4cs0PovinnýS - 10 / S - 10ano
vtc4DVýstupy z tvůrčí činnosti 4cs0PovinnýS - 10 / S - 10ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. předmětů Předměty
PV 1 imD, meD, tpfmD, tmD, tmkD, troD, uceD
PV 1 imD, meD, tpfmD, tmD, tmkD, troD, uceD