studijní program

Chemie a chemické technologie

Fakulta: FCHZkratka: BKCP_CHCHTAk. rok: 2020/2021

Typ studijního programu: bakalářský

Kód studijního programu: B2801

Udělovaný akademický titul: Bc.

Specifické požadavky na přijetí

Podmínkou přijetí je dosažení úplného středního nebo středního odborného vzdělání.

Klíčové výsledky učení

Absolvent získá základní znalosti a dovednosti (včetně laboratorních) odpovídající odbornosti technické chemie, která zahrnuje zejména disciplíny anorganické, organické, fyzikální a analytické chemie a chemického inženýrství. Tento chemický základ je rozvinut v oborové specializaci. Důraz je dále kladen na získání pokročilých laboratorních dovedností umožňujících samostatné zpracování zadaných úkolů. Absolvent rovněž dovede využívat soudobé informační technologie v chemické praxi (např. reglementy, výpočty, statistické zpracování a grafické znázornění dat, orientace v databázích) i mimo ni (např. v logistice a obchodu).

Přístup k dalšímu vzdělávání

Absolventi mohou pokračovat studiem navazujícího magisterského studijního programu.

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a známkování

Požadavky pro úspěšné absolvování

Bakalářská práce, státní závěrečná zkouška

Forma studia

kombinované studium

Garant programu

Koordinátor ECTS

Obor

Roč. Obor Struktura předmětů
č. Zkr. Název (zaměření) Pov. Vol. Cel.
 
 Pov.  
 
 Vol.
1BKCO_CHTOZPChemie a technologie ochrany životního prostředí59160
1BKCO_CHMChemie, technologie a vlastnosti materiálů59160
1BKCO_SCHSpotřební chemie60060
2BKCO_CHTOZPChemie a technologie ochrany životního prostředí58260
2BKCO_CHMChemie, technologie a vlastnosti materiálů58260
2BKCO_SCHSpotřební chemie491160
3BKCO_CHTOZPChemie a technologie ochrany životního prostředí352560
3BKCO_CHMChemie, technologie a vlastnosti materiálů431760
3BKCO_SCHSpotřební chemie352560