studijní program

Chemie a technologie ochrany životního prostředí

Fakulta: FCHZkratka: NKCP_CHTOZPAk. rok: 2020/2021

Typ studijního programu: magisterský navazující

Kód studijního programu: N2805

Udělovaný akademický titul: Ing.

Specifické požadavky na přijetí

Podmínkou přijetí je dosažení VŠ titulu bakalář v chemických a chemicko-technologických oborech. Přijímací zkouška probíhá formou písemného testu z chemie. Jednotlivým otázkám testu jsou přiděleny body za správnou odpověď. Pro celkovou úspěšnost v testu je stanovena minimální hranice dosažených bodů. Podmínkou přijetí ke studiu je úspěšné složení přijímací zkoušky, případně její prominutí.

Klíčové výsledky učení

Absolventi studijního programu Chemie a technologie ochrany životního prostředí jsou zevrubně seznámeni s osudem organických, anorganických i organokovových polutantů v životním prostředí, a to jak tradičních, tak i nově se objevivších. Důraz je přitom položen na možnosti rozvoje a co nejširšího uplatnění technologií šetrných k životnímu prostředí. Absolventi znají technologie přípravy pitných vod z různých zdrojů a postupy čištění odpadních vod městských i průmyslových, a to včetně nejnovějších trendů v těchto oblastech. Rovněž ovládají zásady odpadového managementu při dodržení zásady maximálního využití různých druhů odpadu, a detailně se orientují v problematice racionálního využívání obnovitelných zdrojů energie.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolventi najdou uplatnění v rozvíjejícím se průmyslu ochrany životního prostředí a ve všech oborech průmyslu ve funkcích ekologů, vodo-hospodářů, odborníků pro ochranu ovzduší a zacházení s odpady, na všech stupních státní správy a samosprávy v kontrolních orgánech pro ochranu životního prostředí, v laboratořích chemie a biologie životního prostředí a v četných rozvíjejících se výzkumných a vzdělávacích institucích zaměřených na ochranu životního prostředí.

Přístup k dalšímu vzdělávání

Absolventi mohou pokračovat studiem doktorského studijního programu.

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a známkování

Požadavky pro úspěšné absolvování

Diplomová práce, státní závěrečná zkouška

Forma studia

kombinované studium

Garant programu

Koordinátor ECTS

Obor

Roč. Obor Struktura předmětů
č. Zkr. Název (zaměření) Pov. Vol. Cel.
 
 Pov.  
 
 Vol.
1NKCO_CHTOZPChemie a technologie ochrany životního prostředí54660
2NKCO_CHTOZPChemie a technologie ochrany životního prostředí55560