studijní program

Aplikované vědy v inženýrství

Fakulta: FSIZkratka: B3A-PAk. rok: 2019/2020

Typ studijního programu: bakalářský

Kód studijního programu: B3901

Udělovaný akademický titul: Bc.

Specifické požadavky na přijetí

Podmínkou přijetí je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou (dokládá se maturitním vysvědčením nebo ekvivalentním dokumentem).

Klíčové výsledky učení

Viz detaily oborů.

Přístup k dalšímu vzdělávání

Absolventi mohou pokračovat studiem navazujícího magisterského studijního programu.

Dostupnost studia osobám se zdravotním postižením

Na VUT jsou zohledněny potřeby rovného přístupu k vysokoškolskému vzdělávání. V přijímacím řízení ani ve studiu nedochází k přímé či nepřímé diskriminaci z žádných důvodů. Studujícím se specifickými vzdělávacími potřebami (poruchy učení, fyzický a smyslový handicap, chronická somatická onemocnění, poruchy autistického spektra, narušené komunikační schopnosti, psychická onemocnění) je poskytováno poradenství v poradenském centru VUT, které je součástí Institutu celoživotního vzdělávání VUT. Podrobně tuto problematiku řeší Směrnice rektora č. 11/2017 „Uchazeči a studenti se specifickými potřebami na VUT“. Rovněž je vytvořen funkční systém sociálních stipendií, který popisuje Směrnice rektora č. 71/2017 „Ubytovací a sociální stipendium“.

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a známkování

Požadavky pro úspěšné absolvování

Bakalářská práce, státní závěrečná zkouška

Forma studia

prezenční studium

Garant programu

Koordinátor ECTS

Obor

Roč. Obor Struktura předmětů
č. Zkr. Název (zaměření) Pov. Vol. Cel.
 
 Pov.  
 
 Vol.
1B-MTIMateriálové inženýrství60060
1B-METMechatronika60060
2B-FINFyzikální inženýrství a nanotechnologie501060
2B-MAIMatematické inženýrství60060
2B-MTIMateriálové inženýrství60060
2B-METMechatronika53760
2B-PDSPrůmyslový design ve strojírenství60060
3B-FINFyzikální inženýrství a nanotechnologie461460
3B-MAIMatematické inženýrství54660
3B-MTIMateriálové inženýrství54660
3B-METMechatronika451560
3B-PDSPrůmyslový design ve strojírenství54660