studijní program

Expertní inženýrství v dopravě

Fakulta: ÚSIZkratka: EID_PAk. rok: 2019/2020

Typ studijního programu: magisterský navazující

Kód studijního programu: N1041A040001

Udělovaný akademický titul: Ing.

Jazyk výuky: čeština

Akreditace: 26.6.2018 - 26.6.2023

Profil programu

Akademicky zaměřený

Forma studia

Prezenční studium

Standardní doba studia

2 roky

Garant programu

Rada studijního programu

Oblasti vzdělávání

Oblast Téma Podíl [%]
Doprava Bez tematického okruhu 84
Ekonomické obory Bez tematického okruhu 16

Cíle studia

Cílem studia je připravit interdisciplinárně vzdělané specialisty pro dopravu silniční a městskou.
Studijní program připravuje studenty pro práci v inženýrských oblastech spojených s dopravou, které vyžadují znalosti a kompetence nejen technické, ale i z oblastí ekonomických a právních. Jedná se zejména o expertní činnosti spojené s bezpečností silničního provozu, ekonomikou provozu a oprav, přepravou zboží, posuzováním příčin a průběhu dopravních nehod, oceňováním vozidel a environmentálními aspekty silničního provozu.

Profil absolventa

Vymezení výstupních odborných znalostí, odborných dovedností a způsobilostí odpovídajících cílům studia
Absolventi získají všeobecné odborné znalosti z konstrukce vozidel, konstrukce vozovek, řízení dopravy, opravárenství vozidel, dopravní psychologie. Dále získají speciální znalosti v oblasti bezpečnosti silničního provozu, ekonomiky provozu a oprav, podnikání a legislativy v dopravě, analýzy příčin a průběhu dopravních nehod, oceňování vozidel a environmentálních aspektů silničního provozu.
Charakteristika profesí, pro jejichž výkon má být absolvent připraven, charakteristika dalších možností jeho uplatnění
Absolventi budou schopni vykonávat profese související s organizací a řízením dopravy, řešit složité problémy spojené s objasňováním průběhu a zjišťováním příčin vzniku dopravních nehod, administrativní záležitosti v souvislosti s dopravou silniční i kombinovanou, spravovat vozové parky nebo samostatně podnikat v dopravě, opravárenství dopravních prostředků, činnosti samostatných likvidátorů škod, vyšetřovatelů dopravních nehod apod.
Charakteristika zaměstnavatelů, u kterých bude moci uplatnit získané vzdělání
Jako zaměstnanci najdou uplatnění ve spedičních a přepravních firmách na pozici středního a vyššího managementu, v pojišťovnách (likvidátoři škod, odhalování pojistných podvodů), na úřadech státní správy v dopravních odborech, ve firmách těmito úřady vytvářených (KORDIS JMK), ve výzkumných pracovištích (CDV) apod.

Charakteristika profesí

Absolventi budou schopni vykonávat profese související s organizací a řízením dopravy, řešit administrativní záležitosti v souvislosti s dopravou silniční i kombinovanou, provádět vyšetřování příčin dopravních nehod, spravovat vozové parky nebo samostatně podnikat v dopravě, opravárenství dopravních prostředků, činnosti samostatných likvidátorů škod, znalecké činnosti apod.
Jako zaměstnanci najdou uplatnění ve spedičních a přepravních firmách na pozici středního a vyššího managementu, v pojišťovnách (likvidátoři škod), PČR, HZS - vyšetřování příčin a prevenci dopravních nehod, na úřadech státní správy v dopravních a dopravně správních odborech, ve firmách těmito úřady vytvářených (KORDIS JMK), ve výzkumných pracovištích (CDV) apod.
Navržený NMSP vytvoří u našich absolventů kompetenční náskok pro efektivnější a přesnější zmapování místa dopravní nehody, poskytnutí dat pro její analýzu, ale také pro simulaci dopravních proudů, hodnocení reálné dopravní situace a identifikaci kolizních situací. Předpokládáme, že výše uvedenou synergií teorie a praxe bude dosažena vyšší míra reálného porozumění učivu, což podpoří hloubkové učení a sníží míru povrchního učení. Dnes je výše uvedené pořizované materiálové a přístrojové vybavení v praxi využíváno, zejména vzhledem k technologické náročnosti obsluhy a vysokým cenám, v malém měřítku. Nicméně zaměstnavatelé absolventů očekávají, že vzhledem k naplňování strategie Průmysl 4.0 a s tím spojenému technologickému pokroku a snižujícím se cenám budou výše uvedená zařízení během 5 let široce využívána v rámci běžné praxe analýzy dopravních nehod.

Vytváření studijních plánů

Studijní program je navržen jako studijní program bez specializací. Tím, že je kladen důraz na získání kompetencí závislých na dobré znalosti právních předpisů souvisejících s dopravou a z oblastí ekonomických je studijní program navržen s výraznou převahou předmětů povinných. Nejméně jeden volitelný předmět si pak studenti vybírají z nabídky předmětů celé vysoké školy ve třetím semestru do celkového počtu 3 kreditů v rámci stanovené kreditové skladby, další volitelné předměty si pak mohou vybírat nad rámec povinné kvóty 120 kreditů celého studijního programu.

Návaznost na další typy studijních programů

Předpokládá se, že ke studiu ve studijním programu Expertní inženýrství v dopravě budou stejně jako dosud v oboru Expertní inženýrství v dopravě v příbuzném NMSP Soudní inženýrství i nadále přijímáni absolventi bakalářských (popř. magisterských studijních programů v oboru doprava, strojírenství, ekonomika, právo, popř. i stavebnictví s vhodným zaměřením.
Na toto studium lze navázat některým z existujících doktorských studijních programů. Jako nejvhodnější se jeví již na VUT existující doktorský studijní program 3917V Soudní inženýrství, který s problematikou obou oborů úzce souvisí.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
ESEKOEkonomika podnikucs3zimníPovinnýklano
EDKMVKonstrukce motorových vozidelcs5zimníPovinnýzá,zkano
ESMATMatematikacs4zimníPovinnýzá,zkano
ESMEZMetodika expertní a znalecké činnostics4zimníPovinnýzkano
ESOOPObčanské a obchodní právocs5zimníPovinnýzkano
EDOD1Organizace dopravy Ics5zimníPovinnýano
EDPSDPsychologie a sociologie v dopravěcs2zimníPovinnýklano
ESSPPSprávní právocs2zimníPovinnýano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
EDAN1Analýza silničních nehod Ics5letníPovinnýano
EDOD2Organizace dopravy IIcs5letníPovinnýzá,zkano
ESDVSPrávo duševního vlastnictví a předdiplomní seminářcs1letníPovinnýano
EDINFSeminář informatika v dopravěcs2letníPovinnýklano
EDSM1Simulační modelování při analýze silničních nehod Ics3letníPovinnýano
EDOMMTeorie oceňování movitého majetkucs4letníPovinnýzá,zkano
EDTEVTeorie vozidelcs5letníPovinnýzá,zkano
EDTRPTrestní právocs2letníPovinnýano
SSANJZkouška angličtina B1cs3letníPovinnýzkano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
EDAN2Analýza silničních nehod IIcs5zimníPovinnýzá,zkano
ESAEXAngličtina pro expertní činnostcs3zimníPovinnýzkano
ESBAPBankovnictví a pojišťovnictvícs2zimníPovinnýano
EDDISDiplomový seminář EIDcs6zimníPovinnýklano
EDRDSŘízení dopravní a spediční společnostics4zimníPovinnýzkano
EDSM2Simulační modelování při analýze silničních nehod IIcs3zimníPovinnýklano
EDZKVZkoušení vozidelcs4zimníPovinnýzá,zkano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
EDBVSBezpečnost vozidel silničního provozucs3letníPovinnýklano
ESDANDaňová soustavacs4letníPovinnýklano
EDPDCPozemní dopravní cestycs4letníPovinnýzkano
EDPSVProvozní spolehlivost vozidel a strojůcs4letníPovinnýzá,zkano
EDPRPŘešení právních problémů v praxi dopravcecs2letníPovinnýzkano
EDDIPSeminář diplomová práce EIDcs10letníPovinnýano
EDUDOUdržitelná dopravacs3letníPovinnýzkano