studijní program

Informační technologie

Fakulta: FITZkratka: BITAk. rok: 2019/2020

Typ studijního programu: bakalářský

Kód studijního programu: B0613A140016

Udělovaný akademický titul: Bc.

Jazyk výuky: čeština

Akreditace: 25.6.2019 - 25.5.2029

Profil programu

Akademicky zaměřený

Forma studia

Prezenční studium

Standardní doba studia

3 roky

Garant programu

Rada studijního programu

Oblasti vzdělávání

Oblast Téma Podíl [%]
Informatika Bez tematického okruhu 100

Cíle studia

Bakalářský studijní program Informační technologie je zaměřen na výchovu absolventů, kteří se mohou v praxi uplatnit jako projektanti, konstruktéři, programátoři a údržbáři informačních a komunikačních systémů, číslicových zařízení, konfigurací i jednotlivých počítačů, počítačových sítí, systémů založených na počítačích, jako programátoři a správci databázových systémů a informačních systémů. Počítá se rovněž se studenty z řad středoškolských učitelů, kteří si chtějí doplnit znalosti z oboru informačních technologií pro potřeby středoškolské výuky.

Profil absolventa

Absolventi bakalářského studijního programu Informační technologie mají
základní teoretické znalosti z oblasti technických i programových
prostředků. Jsou kvalifikovaní a adaptabilní odborníci schopní se
přizpůsobit konkrétním podmínkám na pracovišti.

Absolventi se
typicky uplatňují v profesích jako analytici, návrháři, programátoři,
testeři a údržbáři počítačových aplikací (například databázových a
informačních systémů, webových aplikací nebo aplikací pro mobilní
zařízení), konstruktéři počítačových systémů a číslicových zařízení,
specialisté na konfiguraci počítačů a počítačových sítí, středoškolští
učitelé informačních technologií nebo jako kvalifikovaní podnikatelé v
oblasti informačních technologií.

Charakteristika profesí

Uplatnitelnost absolventů FIT na trhu práce je v dnešní době téměř 100 %. Již v roce 2015 byla průměrná délka nezaměstnanosti absolventů FIT méně než měsíc a podle vývoje na trhu v posledních letech se dá očekávat, že dnes je ještě výrazně kratší. O vysokém zájmu o absolventy FIT vypovídá i vysoká míra zapojení do praxe absolventů již v průběhu studia.

Absolventi bakalářského studijního programu, kteří nepokračují v magisterském studijním programu, se uplatňují jak v malých a středních podnicích, tak i ve velkých firmách. Zaměstnavatelé jsou tuzemské (39 %) i zahraniční firmy (43 %) firmy, které se věnují většinou vývoji softwaru i hardwaru. V těchto firmách pracují absolventi převážně jako řadoví zaměstnanci (84 %), ale značná část i v nižším a středním (15,2 %) a vrcholovém (0,8 %) managementu. Absolventi FIT vykazují ve srovnání s jinými technickými obory nejvyšší spokojenost se svým zaměstnáním a ohodnocením.

Absolventi jsou většinou členy národních i mezinárodních vývojových týmů, kde aplikují své znalosti ve vývoji počítačových systémů a aplikací, databázových a informačních systémů, mobilních a webových aplikací, číslicových systémů apod. Další uplatnění je na místech techniků pro instalace počítačových systémů, správců počítačových sítí či programátorů aplikací. Nezřídka absolventi zakládají své vlastní firmy zaměřené na vývoj mobilních aplikací, databázových a informačních systémů či webových aplikací. Absolventi se mohou uplatnit i jako středoškolští učitelé informačních technologií nebo jako kvalifikovaní podnikatelé v oboru výpočetní techniky.

Zaměstnavatelé si u absolventů FIT cení dobrých základních teoretických znalostí, značných praktických dovedností, schopnosti pracovat v týmu a vysoké adaptability na konkrétní podmínky na pracovišti.

Podmínky splnění

Základním výukovým modulem studijního plánu je jednosemestrální studijní předmět. Předměty se dělí na povinné (ty musí student absolvovat všechny), povinně volitelné (z každé skupiny povinně volitelných předmětů si student vybírá předepsaný počet předmětů nebo předepsaný počet kreditů) a volitelné. V bakalářském studijním programu jsou dvě skupiny povinně volitelných předmětů: PVA - angličtina (student musí v průběhu studia složit zkoušku z angličtiny na úrovni předmětu BAN4 nebo vyšší nebo si nechat tuto zkoušku uznat) a PVT - technické (student si musí zapsat jeden z předmětů IVH, ICP, ICS a IJA).

Student bakalářského studijního programu musí získat v prvním semestru
studia alespoň 15 kreditů a v
každém roce studia alespoň 30 kreditů. Pokud student v určitém
akademickém roce studuje pouze jeden semestr, snižuje se počet kreditů,
které musí v tomto roce získat, na polovinu (tj. na 15 kreditů). Pokud si student v daném akademickém roce zapsal méně než 60 kreditů, pro pokračování ve studiu mu stačí, když v tomto
roce získá alespoň polovinu zapsaných kreditů. Kredity za uznané
předměty se pro posouzení této podmínky nezapočítávají. Pokud student v dané
části studia nezíská dostatečný počet kreditů, je mu studium ukončeno
pro nesplnění požadavků podle § 56 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách.

Pro absolvování bakalářského studijního programu je třeba úspěšně absolvovat předměty v celkovém rozsahu nejméně 180 kreditů, vypracovat bakalářskou práci a složit státní závěrečnou zkoušku, jejíž součástí je obhajoba bakalářské práce a ústní část státní závěrečné zkoušky, která spočívá v odborné rozpravě studenta se členy zkušební komise o jednom z vyhlášených tematických okruhů.

Vytváření studijních plánů

Skladba povinných předmětů je provedena tak, aby se povinné předměty doplňovaly z hlediska návazností. Volitelné předměty jsou nabízeny tak, aby jim předcházely povinné předměty, které pro volitelné předměty vytvářejí základní teoretické poznatky.

Dostupnost pro zdravotně postižené

Vysoké učení technické v Brně umožňuje studium osobám se zdravotním postižením dle § 21, odst. 1 písm. e) zákona 111/1998 Sb. vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů a dle požadavků v této oblasti vyplývajících z nařízení vlády č. 274/2016 Sb., o standardech pro akreditace ve vysokém školství, poskytuje uchazečům o studium a studentům se specifickými potřebami služby v rozsahu a formou odpovídající specifikaci uvedené v Příloze č. 3 k Pravidlům pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, specifikující financování zvýšených nákladů na studium studentů se specifickými potřebami.

Služby pro studenty se specifickými potřebami jsou na VUT v Brně realizovány prostřednictvím aktivit specializovaného pracoviště - poradenského centra Alfons, které je součástí Institutu celoživotního vzdělávání VUT v Brně - sekce Poradenství pro studenty.

Aktivity poradenského centra a pravidla zpřístupňování studia univerzita garantuje platnou Směrnicí rektora č. 11/2017 upravující postavení uchazečů o studium a studentů se specifickými potřebami na VUT v Brně. Tato vnitřní norma garantuje minimální standardy poskytovaných služeb.
Služby poradenského centra jsou nabízeny uchazečům o studium a studentům se všemi typy zdravotního znevýhodnění uvedených ve zmíněném Metodickém standardu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Návaznost na další typy studijních programů

Absolventi mohou pokračovat v navazujícím magisterském studijním programu Informační technologie na FIT VUT v Brně nebo v příbuzných studijních programech na jiných vysokých školách.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
IDMDiskrétní matematikacs, en5zimníPovinnýzá,zkano
IELElektronika pro informační technologiecs, en6zimníPovinnýzá,zkano
ILGLineární algebracs, en5zimníPovinnýzá,zkano
IUSÚvod do softwarového inženýrstvícs, en5zimníPovinnýzá,zkano
IZPZáklady programovánícs, en7zimníPovinnýzá,zkano
ACHE20Architektura 20. stoletícs3zimníVolitelnýzkano
1CU20st-ZČeské umění 1. pol. 20. stol. v souvislostechcs3zimníVolitelnýzkano
FITDějiny a filozofie technikycs, en3zimníVolitelnýano
DKFI-ZDějiny a kontexty fotografie 1 - zimnícs3zimníVolitelnýzkano
DEDE1-ZDějiny designu 1 - zimnícs3zimníVolitelnýzkano
DEDE2-ZDějiny designu 2 - zimnícs3zimníVolitelnýzkne
FIKFilozofie a kulturacs, en3zimníVolitelnýne
IFSFyzikální seminářcs, en2zimníVolitelnýano
HFYZFyzika v elektrotechnicecs, en5zimníVolitelnýzá,zkano
BPC-FY1BFyzika 1cs6zimníVolitelnýzá,zkano
IVGInformační výchova a gramotnostcs, en1zimníVolitelnýano
HKOManažerská komunikace a prezentacecs, en3zimníVolitelnýano
HVRManažerské vedení lidí a řízení časucs, en3zimníVolitelnýano
ISMMatematický seminářcs, en2zimníVolitelnýano
ISCPočítačový seminářcs, en2zimníVolitelnýano
PRMPrávní minimumcs, en3zimníVolitelnýano
RETRétorikacs, en3zimníVolitelnýano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
IMA1Matematická analýza 1cs, en4letníPovinnýzá,zkano
INCNávrh číslicových systémůcs, en5letníPovinnýzá,zkano
IOSOperační systémycs, en5letníPovinnýzá,zkano
ISUProgramování na strojové úrovnics, en6letníPovinnýzá,zkano
AITAngličtina pro ITcs, en3letníPovinně volitelnýzá,zkAngličtinaano
BAN1Angličtina 1: mírně pokročilí 1cs, en3letníPovinně volitelnýzá,zkAngličtinane
BAN2Angličtina 2: mírně pokročilí 2cs, en3letníPovinně volitelnýzá,zkAngličtinaano
BAN3Angličtina 3: středně pokročilí 1cs, en3letníPovinně volitelnýzá,zkAngličtinaano
BAN4Angličtina 4: středně pokročilí 2cs, en3letníPovinně volitelnýzá,zkAngličtinaano
IVHSeminář VHDLcs, en4letníPovinně volitelnýTechnický předmětano
1CU20st-LČeské umění 2. pol. 20. stol. v souvislostechcs3letníVolitelnýzkano
DKFII-LDějiny a kontexty fotografie 2 - letnícs3letníVolitelnýzkano
DEDE1-LDějiny designu 1 - letnícs3letníVolitelnýzkano
DEDE2-LDějiny designu 2 - letnícs3letníVolitelnýzkne
FIKFilozofie a kulturacs, en3letníVolitelnýano
IJCJazyk Ccs, en5letníVolitelnýzkano
HKOManažerská komunikace a prezentacecs, en3letníVolitelnýano
HVRManažerské vedení lidí a řízení časucs, en3letníVolitelnýano
IMKMechanika a akustikacs, en6letníVolitelnýklano
IVSPraktické aspekty vývoje softwarecs, en5letníVolitelnýklano
PRMPrávní minimumcs, en3letníVolitelnýano
RETRétorikacs, en3letníVolitelnýano
ISJSkriptovací jazykycs, en5letníVolitelnýzkano
ITWTvorba webových stránekcs, en5letníVolitelnýklano
ITYTypografie a publikovánícs, en4letníVolitelnýklano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
IALAlgoritmycs, en5zimníPovinnýzá,zkano
IFJFormální jazyky a překladačecs, en5zimníPovinnýzá,zkano
IMA2Matematická analýza 2cs, en4zimníPovinnýzá,zkne
INPNávrh počítačových systémůcs, en6zimníPovinnýzá,zkano
IPTPravděpodobnost a statistikacs, en5zimníPovinnýzá,zkne
ISSSignály a systémycs, en6zimníPovinnýzkano
AITAngličtina pro ITcs, en3zimníPovinně volitelnýzá,zkAngličtinaano
BAN1Angličtina 1: mírně pokročilí 1cs, en3zimníPovinně volitelnýzá,zkAngličtinane
BAN2Angličtina 2: mírně pokročilí 2cs, en3zimníPovinně volitelnýzá,zkAngličtinane
BAN3Angličtina 3: středně pokročilí 1cs, en3zimníPovinně volitelnýzá,zkAngličtinaano
BAN4Angličtina 4: středně pokročilí 2cs, en3zimníPovinně volitelnýzá,zkAngličtinaano
JA3Anglická konverzace na aktuální tématacs, en3zimníVolitelnýzá,zkano
FCEAngličtina: praktický kurz obchodní konverzace a prezentacecs, en3zimníVolitelnýano
AEUAngličtina pro Evropucs, en3zimníVolitelnýzá,zkano
IW1Desktop systémy Microsoft Windowscs, en5zimníVolitelnýzá,zkano
IIPDInženýrská pedagogika a didaktikacs, en5zimníVolitelnýzkano
IKPTKultura projevu a tvorba textůcs, en5zimníVolitelnýano
mak1PMakroekonomie 1cs5zimníVolitelnýzá,zkano
IMFMatematické základy fuzzy logikycs, en5zimníVolitelnýklano
ININávrh a implementace IT služebcs, en4zimníVolitelnýklano
IPSOPedagogická psychologiecs, en5zimníVolitelnýzkano
IPZPeriferní zařízenícs, en3zimníVolitelnýzkano
MPMAPodnikový managementcs5zimníVolitelnýzá,zkano
ILIPokročilá témata administrace operačního systému Linuxcs, en4zimníVolitelnýklano
IPAPokročilé asemblerycs, en5zimníVolitelnýzkano
IPSProgramovací seminářcs, en2zimníVolitelnýano
IP1Projektová praxe 1cs, en5zimníVolitelnýklano
JS1Španělština: začátečníci 1/2cs, en3zimníVolitelnýano
I2CTechnologie sítí LAN a WAN (CCNA3+4)cs, en4zimníVolitelnýklano
AUMIÚvod do medicínské informatikycs5zimníVolitelnýzá,zkano
BPC-VPAVybrané partie z matematiky I.cs5zimníVolitelnýzkano
ZPXZahraniční odborná praxeen5zimníVolitelnýano
IZEPZáklady ekonomiky podnikucs, en4zimníVolitelnýzá,zkano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
IDSDatabázové systémycs, en5letníPovinnýzá,zkano
IPKPočítačové komunikace a sítěcs, en4letníPovinnýzá,zkano
IPPPrincipy programovacích jazyků a OOPcs, en5letníPovinnýzá,zkano
IZGZáklady počítačové grafikycs, en6letníPovinnýzá,zkano
IZUZáklady umělé inteligencecs, en4letníPovinnýzá,zkano
ICPSeminář C++cs, en4letníPovinně volitelnýTechnický předmětano
ICSSeminář C#cs, en4letníPovinně volitelnýklTechnický předmětano
IJASeminář Javacs, en4letníPovinně volitelnýTechnický předmětano
IVHSeminář VHDLcs, en4letníPovinně volitelnýTechnický předmětano
IANAnalýza binárního kóducs, en4letníVolitelnýklano
JA3Anglická konverzace na aktuální tématacs, en3letníVolitelnýzá,zkano
AEUAngličtina pro Evropucs, en3letníVolitelnýzá,zkano
IBSBezpečnost a počítačové sítěcs, en4letníVolitelnýzá,zkano
HDSDaňová soustavacs4letníVolitelnýzá,zkano
FITDějiny a filozofie technikycs, en3letníVolitelnýne
fapPFinanční analýza a plánovánícs4letníVolitelnýzá,zkano
IIPDInženýrská pedagogika a didaktikacs, en5letníVolitelnýzkano
IKPTKultura projevu a tvorba textůcs, en5letníVolitelnýano
mik1PMikroekonomie 1cs5letníVolitelnýzá,zkano
IPSOPedagogická psychologiecs, en5letníVolitelnýzkano
BPC-PPKPočítačová podpora konstruovánícs6letníVolitelnýklano
IAMPokročilá matematikacs, en5letníVolitelnýklano
IW5Programování v .NET a C#cs, en5letníVolitelnýklano
IZAProgramování zařízení Applecs, en5letníVolitelnýzkano
IP2Projektová praxe 2cs, en5letníVolitelnýklano
IW2Serverové systémy Microsoft Windowscs, en5letníVolitelnýzá,zkano
I1CSíťová kabeláž a směrování (CCNA1+CCNA2)cs, en4letníVolitelnýklano
IIZSpráva serverů IBM zSeriescs, en5letníVolitelnýklano
SURStrojové učení a rozpoznávánícs5letníVolitelnýzkano
JS1Španělština: začátečníci 2/2cs, en3letníVolitelnýzá,zkano
ITPTechnika personálních počítačůcs, en4letníVolitelnýzkano
ITSTestování a dynamická analýzacs, en5letníVolitelnýzá,zkano
ucePÚčetnictvícs4letníVolitelnýzá,zkano
BPC-VPMVybrané partie z matematiky II.cs5letníVolitelnýzkano
ZPXZahraniční odborná praxeen5letníVolitelnýano
ZFZáklady financovánícs4letníVolitelnýzá,zkano
IZMAZáklady marketingucs, en5letníVolitelnýzá,zkano
AZSLZobrazovací systémy v lékařstvícs5letníVolitelnýzá,zkano
3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
IISInformační systémycs, en4zimníPovinnýzá,zkano
IMPMikroprocesorové a vestavěné systémycs, en6zimníPovinnýzá,zkano
IMSModelování a simulacecs, en5zimníPovinnýzá,zkano
ITTSemestrální projektcs, en5zimníPovinnýano
ISASíťové aplikace a správa sítícs, en5zimníPovinnýzá,zkano
ITUTvorba uživatelských rozhranícs, en5zimníPovinnýklano
IP3Projektová praxe 3cs, en5zimníVolitelnýklano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
IBTBakalářská prácecs, en13letníPovinnýano
IMUMultimédia v počítačových sítíchcs, en4letníVolitelnýklne
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. kreditů Předměty
Angličtina 1 AIT, BAN1, BAN2, BAN3, BAN4
Angličtina 1 AIT, BAN1, BAN2, BAN3, BAN4
Technický předmět 1 ICP, ICS, IJA, IVH
Technický předmět 1 IVH