studijní program

Ekonomika podniku

Fakulta: FPZkratka: BAK-EPAk. rok: 2019/2020

Typ studijního programu: bakalářský

Kód studijního programu: B0413A050001

Udělovaný akademický titul: Bc.

Jazyk výuky: čeština

Akreditace: 1.5.2018 - 30.4.2028

Profil programu

Akademicky zaměřený

Forma studia

Prezenční studium

Standardní doba studia

3 roky

Garant programu

Rada studijního programu

Oblasti vzdělávání

Oblast Téma Podíl [%]
Ekonomické obory Podniková ekonomika 100

Cíle studia

Cílem bakalářského studijního programu „Ekonomika podniku“ je výchova podnikových ekonomů pro nižší a střední stupeň řízení výrobních a obchodních organizací nebo vybraných útvarů neziskových organizací a státní správy, ale i pro ekonomické řízení vlastního podnikání. Studenti jsou vybaveni odbornými znalostmi a dovednostmi z oblasti základních teoretických ekonomických disciplín, tj. makroekonomie, mikroekonomie a světové a evropské ekonomiky a dále z oblasti podnikové ekonomiky, financí podniku a managementu. Důraz je také kladen na získání znalostí a dovedností z jednotlivých podnikových činností, ekonomicko-manažerských vazeb fungování podniku, manažerských přístupů, projektového řízení, manažerské komunikace i zajišťování marketingových a obchodních činností. Studenti si získané dovednosti dále rozvíjí v matematicko-statistických metodách, včetně zpracování dat s využitím metod a nástrojů IT. Dále si rozvíjí znalosti a dovednosti v oblasti marketingu, obchodu i v získávání a vyhodnocování informací o konkurenčním podniku. Studenti mají možnost získat i odborné znalosti z oblasti finančních trhů, bankovních produktů i z pojišťovnictví. Odborné znalosti v anglickém jazyce získají studenti v předmětech Innovation Management a Reverse Logistics in Retail. Nezbytným předpokladem pro rozvoj praktických dovedností je odborná praxe. Ve studijním programu je věnována i pozornost rozvoji odborné cizojazyčné terminologii v předmětech Hospodářská angličtina 1, 2 a 3.

Profil absolventa

Studium poskytuje vzdělání zaměřené na osvojení si teoretických odborných znalostí a dovedností základních ekonomických kategorií a principů z pohledů současné mikroekonomické a makroekonomické teorie, evropské a světové ekonomiky, ekonomicko-manažerských přístupů, metod a nástrojů, finančních, obchodních a marketingových činností, projektového řízení i dovedností v oblasti matematicko-statistických metod, projektového řízení, zpracování dat, včetně využití metod a nástrojů IT pro ekonomické řízení podniků. Důraz je rovněž kladen na odborné jazykové znalosti a dovednosti absolventů.

Získané znalosti, dovednosti a kompetence lze rozdělit do následujících skupin:

Teoretické ekonomické - odborné
- znalosti: získá základní znalosti z oblasti současné mikroekonomické a makroekonomické teorie pro analýzu trhu, ale i evropské a světové ekonomiky; vysvětlí stavební prvky tržní ekonomiky a jejich vzájemné vazby;
- dovednosti: schopnosti vyhledat, třídit, klasifikovat a interpretovat ekonomická data a informace; v potřebném rozsahu aplikovat některé ze základních výzkumných postupů při řešení teoretických ekonomických přístupů; porozumět možnostem, podmínkám a omezením využití klíčových ekonomických odborných teorií, konceptů a metod v české, ale i evropské ekonomické praxi;
- kompetence: podnikový ekonom vybavený znalostmi nejnovějších trendů v ekonomice; v souladu s ekonomickými trendy určuje ekonomické směry rozvoje podniku.

Ekonomické - odborné
- znalosti: získá znalosti z ekonomiky podniku, řízení jakosti, řízení nákladů, financí, marketingu a obchodu a jejich vlivu na podnik; získá znalosti používaných metod, postupů a nástrojů při ekonomickém řízení a rozvoji podniku, vycházející z ekonomického teoretického základu, s důrazem na analytické nástroje používané pro řízení a plánování, včetně znalostí z matematiky, statistiky i informatiky; dále získá znalosti ze základních disciplín používaných při ekonomickém řízení, a to účetnictví, daní, práva;
- dovednosti: dovede se orientovat v oblastech ekonomického řízení a vyhodnocovat jednotlivé podnikové činnosti dle ekonomických kritérií; dovede analyzovat, vyhledat a provést selekci na základní úrovni v jednotlivých oblastech ekonomiky podniku, financí, řízení nákladů, řízení jakosti, včetně odborných jazykových, komunikačních a organizačních dovedností; dovede využívat pro analýzu také i získané základní znalosti z účetnictví, daní i práva při řešení praktických i teoretických ekonomických problémů; dovede v potřebném rozsahu vyhledat, analyzovat a interpretovat ekonomické údaje a trendy z různých hledisek relevantních pro podnik; v potřebném rozsahu aplikovat některé ze základních výzkumných postupů při řešení praktických ekonomických problémů;
- kompetence: podnikový ekonom se základními znalostmi a dovednostmi v oblasti ekonomického řízení podniku.

Manažerské - odborné
- znalosti: znalost současných principů manažerského řízení ve vazbě na matematicko-statistické metody; porozumění ekonomicko-manažerským procesům, včetně zpracování metod a nástrojů zaměřujících se na projektové řízení, marketing, obchod a konkurenční strategii i z oblasti manažerské komunikace; získá znalosti matematických a statistických metod analýzy kvantitativních a kvalitativních dat, matematického modelování; získá znalosti z marketingu, obchodu, konkurenční strategie;
- dovednosti: porovnává a ve vzájemných vazbách hodnotí podnik a jeho dopady na okolí; vysvětlí všechny významné manažerské procesy probíhající v podniku a jejich vzájemné vazby; vyhodnotí marketingové, obchodní plány podniku podle stanovených kritérií; dovede používat matematicko-statistické metody i matematické modelování pro analýzu ekonomických dat;
- kompetence: podnikový ekonom na nižších a středních manažerských pozicích s manažerskými znalostmi a dovednostmi s důrazem na aplikační metody a nástroje.

Prezentační, komunikační
- znalosti: prezentace vlastních výsledků a komunikace s uživateli a dodavateli;
- dovednosti: vedení jednání, formulace a prezentace problémů, návrhy na řešení a opatření;
- kompetence: efektivní manažerská komunikace a odpovědnost za prezentaci ekonomicko-manažerských rozhodnutí v podniku.

Jazykové
- znalosti: pokročilá znalost odborné ekonomické terminologie v anglickém jazyce;
- dovednosti: schopnost porozumět odbornému ekonomickému textu a schopnost psát odborné texty v anglickém jazyce;
- kompetence: komunikační schopnosti se zahraničními organizacemi.

Charakteristika profesí

Absolventi studijního programu „Ekonomika podniku“ mohou vykonávat s ohledem na dosažený stupeň vzdělání („Bc.“) funkce určené pro podnikové ekonomy se znalostmi základních ekonomických a manažerských vazeb fungování podniku a připravených řešit méně náročné ekonomické rozhodovací problémy. Jsou schopni vykonávat ekonomicko-manažerské funkce na nižším a středním stupni řízení výrobních a obchodních podniků nebo ve vybraných útvarech neziskových organizací a státní správy i v rámci vlastního podnikání.

Podmínky splnění
Pro absolvování bakalářského studijního programu „Ekonomika podniku“ má student následující povinnosti:
1. Získat minimálně 180 kreditů za 6. semestrů, tj. za 3 roky studia.
2. Vypracovat a obhájit bakalářskou práci.
Student si vybírá téma své bakalářské práce podle platné vnitřní normy fakulty, a to nejpozději začátkem pátého semestru svého studia. Poté, co si student vybere téma a s vedoucím své práce vyplní zadání kvalifikační práce. Na základě zpracování bakalářské práce student získává za zimní semestr 3 roč. zápočet z předmětu Předdiplomní seminář a v letním semestru klasifikovaný zápočet z předmětu Diplomní seminář.
3. Složit státní závěrečnou zkoušku ze studovaného programu.

Státní závěrečná zkouška se skládá ze dvou částí, a to z obhajoby bakalářské práce a z ústní odborné zkoušky. Ústní odborná zkouška se skládá ze tří okruhů:
Ekonomie (předměty: Makroekonomie, Mikroekonomie, Evropská a světová ekonomika),
Ekonomika podniku (předměty: Ekonomika podniku, Finance podniku, Finanční analýza a plánování, Řízení nákladů, Manažerská ekonomika 1, Statistika 1),
Management a kvantitativní přístupy v ekonomice (předměty: Management, Marketing a povinně volitelné předměty typu A).

Vytváření studijních plánů

Studijní plán studijního programu „Ekonomika podniku“ je rozdělen do tří skupin.

Do první skupiny jsou zahrnuty základní teoretické předměty profilujícího základu (Makroekonomie 1, Mikroekonomie 1, Evropská a světová ekonomika, Ekonomika podniku, Finance podniku, Management, Statistika, Metodika tvorby závěrečných prací) a ostatní povinné předměty profilujícího základu (Matematika 1, 2, Účetnictví, Manažerská komunikace, Informatika, Marketing, Obchod, Finanční trhy, Řízení nákladů, Jakost v podniku, Projektové řízení, Daňová soustava, Finanční analýza a plánování, Pojišťovnictví, Obchodní, občanské a pracovní právo, Bankovní produkty a služby, Manažerská ekonomika 1).

Součástí bakalářského studijního programu je odborná praxe v délce trvání 170 hodin (Odborná praxe). Cílem praxe je ověřit získané teoretické znalosti v konkrétních podmínkách především podnikatelské sféry. Zahrnutím odborné praxe do výuky jsou studenti schopni efektivněji aplikovat své získané teoretické znalosti v organizacích. Součástí povinných předmětů jsou předměty zaměřující se na vlastní proces zpracování závěrečných prací Předdiplomní seminář a Diplomní seminář.

Druhou skupinu tvoří povinně volitelné předměty, které se zahrnují mezi předměty profilujícího základu – typ A (Informace o konkurenci, Podpora prodeje a reklama, Kvantitativní metody, Statistické metody a analýza rizik, Zpracování dat, Digitální marketing v obchodě).

Třetí skupinu tvoří povinně volitelné předměty, které patří mezi předměty profilujícího základu – typ B (Matematické modelování, Ekonomické praktikum, Aplikace matematicko-statistických metod, Dějiny ekonomických teorií, Hospodářská angličtina 1, 2, 3) a předměty vyučované v anglickém jazyce (Innovation Management, Reverse Logistics in Retail).

V oblasti povinných předmětů student získá potřebné teoretické znalosti vážící se k základním ekonomickým kategoriím a mechanismům (Makroekonomie 1, Mikroekonomie 1) a dovednosti aplikovat matematické a statistické metody při řešení ekonomických úloh a zpracování ekonomických dat (Matematika 1, Matematika 2, Statistika). Odborné znalosti ekonomického základu si student dále rozšiřuje v předmětu Evropská a světová ekonomika. Současně student získá znalosti a dovednosti v dílčích oblastech ekonomického řízení podniku, které jsou základem pro navazující odborné předměty (Finance podniku, Účetnictví, Management, Marketing, Obchod, Řízení nákladů, Jakost v podniku, Projektové řízení, Finanční analýza a plánování, Manažerská ekonomika 1). Pozornost je rovněž věnována finančnímu trhu s důrazem na bankovní sektor a pojišťovnictví (Finanční trhy, Bankovní produkty a služby, Pojišťovnictví) stejně jako právním a daňovým aspektům (Obchodní, občanské a pracovní právo, Daňová soustava) podporující ekonomické rozhodování. Nedílnou součástí povinných předmětů je i metodická podpora tvorby závěrečných prací (Metodika tvorby závěrečných prací).

V oblasti povinně volitelných předmětů typu A (patřící mezi předměty profilujícího základu) student navazuje na vytvořený společný základ povinných předmětů zaměřující se na manažerské dovednosti studenta. Povinně volitelné předměty typu A rozšiřují znalosti a praktické dovednosti v oblasti matematicko-statistických metod a manažerského rozhodování (Kvantitativní metody, Statistické metody a analýza rizik, Zpracování dat). Odborné znalosti a dovednosti o konkurenčním prostředí si student rozšiřuje v předmětu Informace o konkurenci a dále si rozšiřuje znalosti a dovednosti z oblasti obchodu v předmětu Podpora prodeje a reklama a Digitální marketing v obchodě.

Znalosti a dovednosti získané v předmětech profilujícího základu (povinné předměty a povinně volitelné předměty typu A) navazují na povinně volitelné předměty typu B, které poskytují studentům prostor pro rozvoj dalších odborných znalostí i praktických dovedností v matematicko-statistických metodách, dále také v ekonomickém praktiku, které se využívá pro manažerské rozhodování i analýzu ekonomických dat (Matematické modelování, Ekonomické praktikum, Aplikace matematicko-statistických metod). Jazykové vzdělání je nedílnou součástí přípravy studenta (Hospodářská angličtina 1, 2, 3), které je nezbytné pro komunikační schopnosti se zahraničními organizacemi. Pozornost je věnována rozšíření znalostí v oblasti ekonomických dějin (Dějiny ekonomických teorií). Studenti mají možnost rozšířit si jazykové znalosti v odborných předmětech vyučovaných v anglickém jazyce (Innovation Management, Reverse Logistics in Retail).

Studijní plán programu „Ekonomika podniku“ je rozvržen do šesti semestrů ve třech akademických rocích. Studijní povinnosti jsou rovnoměrně rozvrženy do jednotlivých semestrů tak, aby minimální počet kreditů v semestru byl 30 (180 kreditů celkem). Kreditový systém programu je ECTS.

Rozsah vyučovací hodiny je 50 minut.

Návaznost na další typy studijních programů

Absolventi bakalářského studijního programu „Ekonomika podniku“ mohou pokračovat v rozvíjení své další odbornosti v navazujících magisterských programech akreditovaných v oblasti vzdělávání Ekonomické obory.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
epPEkonomika podnikucs6zimníPovinnýzá,zkano
mak1PMakroekonomie 1cs6zimníPovinnýzá,zkano
manPManagementcs5zimníPovinnýzá,zkano
mkPManažerská komunikacecs5zimníPovinnýzá,zkano
ma1PMatematika 1cs6zimníPovinnýzá,zkano
HA1PZHospodářská angličtina 1en3zimníPovinně volitelnýzá,zkPVB1ano
HA2PZHospodářská angličtina 2en3zimníPovinně volitelnýzá,zkPVB1ano
pmzPPraktikum z matematiky 1cs3zimníVolitelnýklano
pmrzPPraktikum z matematiky 1 – v ruštiněru3zimníVolitelnýklano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
KesePEvropská a světová ekonomikacs5letníPovinnýzá,zkano
IGInformační gramotnostcs2letníPovinnýano
KinfPInformatikacs5letníPovinnýzá,zkano
ma2PMatematika 2cs6letníPovinnýzá,zkano
mik1PMikroekonomie 1cs6letníPovinnýzá,zkano
ucePÚčetnictvícs6letníPovinnýzá,zkano
HA2PLHospodářská angličtina 2en3letníPovinně volitelnýzá,zkPVB1ano
HA3PLHospodářská angličtina 3en3letníPovinně volitelnýzá,zkPVB1ano
pmlPPraktikum z matematiky 2cs3letníVolitelnýklano
pmrlPPraktikum z matematiky 2 – v ruštiněru3letníVolitelnýklano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
fpPFinance podnikucs6zimníPovinnýzá,zkano
ftPFinanční trhycs6zimníPovinnýzá,zkano
KjpPJakost v podnikucs5zimníPovinnýzá,zkano
statPStatistikacs5zimníPovinnýzá,zkano
KikPInformace o konkurencics5zimníPovinně volitelnýzá,zkPVA1ano
kvmPKvantitativní metodycs5zimníPovinně volitelnýzá,zkPVA1ano
KdetPDějiny ekonomických teoriícs3zimníPovinně volitelnýzkPVB2ano
KmmPMatematické modelovánícs3zimníPovinně volitelnýzkPVB2ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
KdasPDaňová soustavacs6letníPovinnýzá,zkano
fapPFinanční analýza a plánovánícs5letníPovinnýzá,zkano
KobPObchodcs6letníPovinnýzá,zkano
KpojPPojišťovnictvícs6letníPovinnýzá,zkano
KpprPPodpora prodeje a reklamacs5letníPovinně volitelnýzá,zkPVA2ano
zdPZpracování datcs4letníPovinně volitelnýklPVA2ano
KmpPAplikace matematicko-statistických metodcs3letníPovinně volitelnýklPVB3ano
KepPEkonomické praktikumcs3letníPovinně volitelnýklPVB3ano
3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
IGZInformační gramotnostcs2zimníPovinnýano
oprPObčanské, obchodní a pracovní právocs4zimníPovinnýzkano
KopxzPOdborná praxe 1cs8zimníPovinnýano
prPProjektové řízenícs5zimníPovinnýzá,zkano
KpdsPPředdiplomní seminářcs3zimníPovinnýano
KdmPDigitální marketing v obchoděcs5zimníPovinně volitelnýzá,zkPVA3ano
smarPStatistické metody a analýza rizikacs5zimníPovinně volitelnýzá,zkPVA3ano
KimPInnovation managementcs3zimníPovinně volitelnýklPVB4ano
KrlrPReverse logistics in retailcs3zimníPovinně volitelnýklPVB4ano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
KbpsPBankovní produkty a službycs5letníPovinnýzá,zkano
KdsPDiplomní seminářcs6letníPovinnýklano
KesePEvropská a světová ekonomikacs5letníPovinnýzá,zkano
Kme1PManažerská ekonomika 1cs5letníPovinnýzá,zkano
KopxlPOdborná praxe 2cs3letníPovinnýano
KrnPDŘízení nákladůcs6letníPovinnýzá,zkano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. předmětů Předměty
PVA1 1 KikP, kvmP
PVA2 1 KpprP, zdP
PVA3 1 KdmP, smarP
PVB1 1 HA1PZ, HA2PZ
PVB1 1 HA2PL, HA3PL
PVB2 1 KdetP, KmmP
PVB3 1 KmpP, KepP
PVB4 1 KimP, KrlrP