studijní program

Rizikové inženýrství

Fakulta: ÚSIZkratka: MRzIAk. rok: 2018/2019Typ studia: magisterský navazující

Získaný titul: Ing.

Úroveň kvalifikace: magisterský navazující (druhý cyklus)

Udělovaná kvalifikace: Ing. v oblasti "Rizikové inženýrství"

Specifické požadavky na přijetí

Podmínkou přijetí je dosažení VŠ titulu bakalář.

Klíčové výsledky učení

Absolventi studijního programu:
- budou připraveni zjišťovat a analyzovat zdroje rizik a rizikové faktory, které mohou vést ke vzniku závažných jevů,
- budou schopni posuzovat rizika z hlediska pravděpodobnosti vzniku ohrožení a důsledku možného vzniku spektra krizových jevů,
- v návaznosti na právní prostředí a odpovědnost budou připraveni navrhovat opatření na omezování zdrojů rizik a na vytváření takových podmínek, které budou snižovat pravděpodobnost vzniku ohrožení,
- budou připravení aktivně se podílet na přípravě strategií a postupů k řešení vzniklých krizových situací u inženýrských objektů a spolupracovat se složkami pro krizové řízení a plánování.
V rozsahu potřebném pro výše uvedenou odbornou činnost získají znalosti a dovednosti z oblasti ekonomie, vedení a řízení, práva a legislativy v oblasti bezpečnosti státu, krizového řízení a ochrany při mimořádných událostech.

Přístup k dalšímu vzdělávání

Absolventi mohou pokračovat studiem doktorského studijního programu.

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a známkování

Požadavky pro úspěšné absolvování

Diplomová práce, státní závěrečná zkouška

Forma studia

prezenční studium

Garant programu

Koordinátor ECTS

Obor (struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů)

Roč. Obor Struktura kurzů
č. Zkr. Název (zaměření) Pov. Vol. Cel.
 
 Pov.  
 
 Vol.
1REZ (...)Řízení rizik elektrotechnických zařízení60060
1RFI (...)Řízení rizik firem a institucí 60060
1RCH (...)Řízení rizik chemických technologií60060
1RSK (...)Řízení rizik stavebních konstrukcí60060
1RSZ (...)Řízení rizik strojních zařízení60060
1RIS (...)Řízení rizik v informačních systémech60060
2RFI (...)Řízení rizik firem a institucí 52860
2RCH (...)Řízení rizik chemických technologií52860
2RIS (...)Řízení rizik v informačních systémech461460