studijní program

Soudní inženýrství (prezenční forma)

Fakulta: ÚSIZkratka: DSoIPAk. rok: 2018/2019

Typ studijního programu: doktorský

Kód studijního programu: P3917

Udělovaný akademický titul: Ph.D.

Specifické požadavky na přijetí

Úspěšně ukončené vysokoškolské studium v magisterském, případně navazujícícm magisterském studijním programu. Úspěšné absolvování přijímacích zkoušek.

Klíčové výsledky učení

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a známkování

Požadavky pro úspěšné absolvování

Státní doktorská zkouška, obhajoba dizertační práce

Forma studia

prezenční studium

Garant programu

Obor