studijní program

Economics and Management

Fakulta: FPZkratka: MGR-EBF-DAk. rok: 2018/2019

Typ studijního programu: magisterský navazující

Kód studijního programu: N6208

Udělovaný akademický titul: Ing.

Specifické požadavky na přijetí

Podmínky přijímacího řízení jsou stanoveny Směrnicí děkana pro přijímací řízení pro aktuální akademický rok Podmínkou přijetí je řádné ukončení bakalářského ekonomicky orientovaného nebo příbuzně orientovaného studijního programu. Za příbuzně orientovaný studijní program se považuje program obsahující v dostatečném rozsahu předměty teoretického základu bakalářského ekonomicky orientovaného programu, zejména matematiky, statistiky, informatiky, mikroekonomie, makroekonomie a financí. O přijetí rozhoduje děkan po posouzení písemných dokladů v anglickém jazyce, předložených uchazečem – životopis, motivační dopis, doklady o probíhajícím nebo ukončeném bakalářském studiu spolu s klasifikací vykonaných zkoušek a doklady o dalších profesionálních aktivitách, doklad o zkoušce z anglického jazyka.

Požadavky na uznání předchozího vzdělání

Není specifikováno.

Klíčové výsledky učení

Absolvent získá znalosti a dovednosti pro výkon odborně a manažersky náročných pozic v rámci podnikatelských subjektů, které působí zejména v rámci EU. Absolvent je schopen kriticky analyzovat problémy vznikající v obchodních procesech, v procesech financování a podnikání mezinárodních firem, dále je schopen vyhodnocovat tyto procesy a navrhovat standardní strategická i operativní manažerská, finanční a obchodní řešení, získaná teoretickým studiem i specifickými praktickými znalostmi a dovednostmi. V rámci osvojování manažerských praktických dovedností v prostředí mezinárodních firem absolvent rozumí základním právním administrativním a politickým procesům v EU.

Profesní profil absolventů s příklady

Není specifikováno.

Přístup k dalšímu vzdělávání

Absolventi mohou pokračovat studiem doktorského studijního programu.

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a známkování

Požadavky pro úspěšné absolvování

Diplomová práce, státní závěrečná zkouška

Forma studia

prezenční studium

Garant programu

Koordinátor ECTS

Obor

Roč. Obor Struktura kurzů
č. Zkr. Název (zaměření) Pov. Vol. Cel.
 
 Pov.  
 
 Vol.
1MGR-EBFEuropean Business and Finance56460
2MGR-EBFEuropean Business and Finance60060