studijní program

Chemie a chemické technologie

Fakulta: FCHZkratka: BKCP_CHCHTAk. rok: 2018/2019Typ studia: bakalářský

Získaný titul: Bc.

Úroveň kvalifikace: bakalářský (první cyklus)

Udělovaná kvalifikace: Bc. v oblasti "Chemie a chemické technologie"

Specifické požadavky na přijetí

Podmínkou přijetí je dosažení úplného středního nebo středního odborného vzdělání.

Klíčové výsledky učení

Absolvent získá základní znalosti a dovednosti (včetně laboratorních) odpovídající odbornosti technické chemie, která zahrnuje zejména disciplíny anorganické, organické, fyzikální a analytické chemie a chemického inženýrství. Tento chemický základ je rozvinut v oborové specializaci. Důraz je dále kladen na získání pokročilých laboratorních dovedností umožňujících samostatné zpracování zadaných úkolů. Absolvent rovněž dovede využívat soudobé informační technologie v chemické praxi (např. reglementy, výpočty, statistické zpracování a grafické znázornění dat, orientace v databázích) i mimo ni (např. v logistice a obchodu).

Přístup k dalšímu vzdělávání

Absolventi mohou pokračovat studiem navazujícího magisterského studijního programu.

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a známkování

Požadavky pro úspěšné absolvování

Bakalářská práce, státní závěrečná zkouška

Forma studia

kombinované studium

Garant programu

Koordinátor ECTS

Obor (struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů)

Roč. Obor Struktura kurzů
č. Zkr. Název (zaměření) Pov. Vol. Cel.
 
 Pov.  
 
 Vol.
1BKCO_CHTOZPChemie a technologie ochrany životního prostředí58260
1BKCO_CHMChemie, technologie a vlastnosti materiálů58260
1BKCO_SCHSpotřební chemie60060
2BKCO_CHTOZPChemie a technologie ochrany životního prostředí60060
2BKCO_CHMChemie, technologie a vlastnosti materiálů60060
2BKCO_SCHSpotřební chemie53760
3BKCO_CHTOZPChemie a technologie ochrany životního prostředí431760
3BKCO_CHMChemie, technologie a vlastnosti materiálů431760
3BKCO_SCHSpotřební chemie392160