studijní program

Městské inženýrství

Fakulta: FASTZkratka: N-P-C-MIAk. rok: 2018/2019

Typ studijního programu: magisterský navazující

Kód studijního programu: N3656

Udělovaný akademický titul: Ing.

Specifické požadavky na přijetí

Uchazeč o studium navazujícího magisterského studijního programu Městské inženýrství musí prokázat znalosti a vědomosti v rozsahu stanoveném příslušnou směrnicí děkana FAST VUT v Brně následujícími způsoby: vystudováním bakalářského studijního programu Městské inženýrství na FAST VUT v Brně, nebo jiné vysoké škole, adekvátní pro další studium navazujícího magisterského programu Městské inženýrství; vystudováním libovolného bakalářského studijního programu, s prokázáním dostatečných vědomostí z profilujících odborných předmětů požadovaných pro studium v navazujícím magisterském studijním programu Městské inženýrství; složením přijímacího testu z předmětů všeobecného základu a profilujících odborných předmětů v rozsahu požadovaných znalostí pro absolventa čtyřletého bakalářského programu Městské inženýrství na FAST VUT v Brně nebo jiné stavební fakulty v ČR nebo zahraničí.

Klíčové výsledky učení

Absolvent navazujícího magisterského studia získá vysoce specializované (teoretické I odborné) znalosti ve studovaném oboru.
Je schopen v rámci získaných dovedností samostatně řešit i náročné odborné problémy a je tedy připraven na svoje inženýrské působení v praxi. Jako vysoce kvalifikovaný odborník je schopen zastávat a úspěšně se uplatnit ve vysokých inženýrských i manažerských funkcích. Je schopen působit ve státní správě, kde může vykonávat všechny druhy činností, včetně činností řídících.
Absolvent studijního programu Městské inženýrství umí řešit technické, technicko–ekonomické a technicko–ekologické problémy spojených se zajištěním provozu měst a obcí a je schopen tvorby a koordinace řešení veřejné infrastruktury, tj. dopravní infrastruktury, technické infrastruktury, veřejného prostranství atd.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolvent je po ukončení studia inženýrem se stavebně–technickým, ekonomicky–technickým a ekologicky–technickým vzděláním. Je oprávněn užívat titul „inženýr“ (ve zkratce „Ing.“) před jménem. Absolvent získá znalosti a dovednosti, které uplatní při administraci a při provádění řízení v přípravných fázích investičního procesu a inženýrské činnosti, pořizování územně plánovacích podkladů, v oblastech plánování, výstavby, rekonstrukcí, údržby a zajištění provozu měst a obcí. Může nalézt uplatnění ve funkcích vyžadujících schopnost plnění odborných úkolů v aparátu veřejné správy. Vzhledem k širokému spektru skladby předmětů obsažených v studijních plánech najdou absolventi uplatnění i ve sféře dodavatelské (ve firmách zabývající se investorskou, inženýrskou a projektovou činností). Následně si absolvent může své odborné vzdělání prohlubovat v rámci nabídky celoživotního vzdělávání. Po splnění předepsané praxe může získat autorizaci jako technik udělovanou Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Přístup k dalšímu vzdělávání

Ve svém vzdělávání může dále pokračovat v doktorském studijním programu, kde může získat titul Ph.D. Doktorské studium, vzhledem k jeho vybavení znalostmi cizích jazyků v oblasti své odbornosti, může studovat jak v ČR, tak v zahraničí.

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a známkování

Požadavky pro úspěšné absolvování

Diplomová práce, státní závěrečná zkouška

Forma studia

prezenční studium

Garant programu

Koordinátor ECTS

Obor

Roč. Obor Struktura předmětů
č. Zkr. Název (zaměření) Pov. Vol. Cel.
 
 Pov.  
 
 Vol.
1XMěstské inženýrství51960
2XMěstské inženýrství151530?