studijní program

Chemie pro medicínské aplikace

FCHZkratka: NPCP_MAAk. rok: 2017/2018Typ studia: magisterský navazující

Získaný titul: Ing.

Úroveň kvalifikace: magisterský navazující (druhý cyklus)

Udělovaná kvalifikace: Ing. v oblasti "Chemie pro medicínské aplikace"

Specifické požadavky na přijetí

Podmínkou přijetí je dosažení VŠ titulu bakalář v chemických a chemicko-technologických oborech.

Profil programu

Akademicky zaměřený.
Program je koncipován na základě zkušeností s výukou v rámci akreditovaného stejnojmenného bakalářského oboru a reaguje na novou potřebu přípravy vysoce kvalifikovaných odborných pracovníků pro chemické, farmaceutické nebo biotechnologické firmy zaměřující se na moderní systémy pro medicínské materiály, farmaceutické a další aplikace. Budoucí praktické uplatnění těchto odborníků vyžaduje interdisciplinární přípravu, která u stávajících chemických nebo chemicko-technologických oborů chybí. Nový obor rozšiřuje na základě přímých požadavků a doporučení z praxe a v přímé spolupráci s praxí pokročilé chemické vzdělávání o moderní metodické a aplikované disciplíny požadované pro zvládnutí chemických základů přípravy moderních medicínských systémů a materiálů. Ty představují pochopení struktury a funkce, sofistikované moderní metody analýzy a aktuální technologické postupy výroby různých typů funkčních transportních mikro- a nanosystémů, léčiv a biomedicínských materiálů. Pro zvládnutí chemické stránky těchto moderních technologií praxe požaduje doplnit chemické vzdělání o biologicky a biotechnologicky zaměřené předměty používané v moderních výrobách a také o teoretický základ k nim. Základ dvouletého navazujícího studia orientovaného na chemický přístup tvoří pokročilé chemické předměty (biochemie II, fyzikální chemie koloidních soustav, pokročilá organická chemie, chemie polymerů) a dále specializované interdisciplinární předměty (Základy imunochemie,Základy farmakologie, Molekulární genetika II ), doplněné o aplikované specializované a technologické předměty zajišťované částečně odborníky z praxe (př. Vývoj léků a lékových forem, Buněčné biotechnologie, Proteomika, Systémy jakosti ve farmacii apod.). Vedle těchto převážně teoretických znalostí a dovedností jsou oborově specifické znalosti a dovednosti získávány v technologických (Chemie a technologie kosmetiky, Polymery pro medicínské aplikace, Molekulární biotechnologie) a metodických disciplínách, případně v bioinženýrství a chemickém inženýrství (Chemické inženýrství ve farmaceutických výrobách, Bioinženýrství). Dále jsou diskutovány specifické aspekty biomedicínských materiálů, biotechnologií, nanotechnologií a jejich využití. Nedílnou součástí výuky je praktická laboratorní výuka moderních instrumentálních a buněčných technik (Instrumentální a strukturní analýza - oborová, Buněčné biotechnologie, Proteomika, Praktikum z bioinženýrství). Výuka je výrazně posílena interaktivními předměty s komunikační složkou a důrazem na samostatnou práci, na rozvíjení individuálních výzkumných a prezentačních dovedností formou týmové práce při řešení konkrétního problému z oblasti medicínských systémů a materiálů, vše ve spolupráci s partnerem z praxe (Týmový projekt; Laboratoř oboru CHMA I, II). Další součástí je seminář oboru CHMA, kde budou zvání význační odborníci z průmyslové praxe, spolupracujících výzkumných, vývojových a vysokoškolských pracovišť a jiných pracovišť FCH i VUT, aby byly rozšířeny poznatky a informace z oboru, blíže propojena vědecká a školská komunita s odbornou praxí a navázány případné kontakty ohledně uplatnění absolventů. Důležitou součástí je příprava a řešení diplomové práce, k níž povede výše zmíněná příprava přes týmové projekty a laboratoř oboru I a II. Témata diplomových prací budou zadávána v kooperaci s praxí, část prací bude řešena přímo v půmyslových podnicích, část v moderně vybavených laboratořích CMV FCH VUT v Brně.

Klíčové výsledky učení

Nový navazující program rozšiřuje vzdělávání získané v bakalářském stupni a kromě solidního pokročilého chemického vzdělání poskytuje též interdisciplinární přípravu v předmětech potřebných pro praktické zvládnutí vybraných medicínských aplikací na inženýrské úrovni. Ty představují pochopení struktury, metody analýzy a výrobu různých typů funkčních mikro- a nanosystémů na základě inspirací přírodními strukturami a procesy. Aplikace chemických základů v biomedicíně a biotechnologiích zahrnují následující základní oblasti: produkci, strukturu a funkci moderních medicínsky využitelných materiálů (včetně bioprodukce), řízení inženýrských a bioinženýrských procesů na mikro- a nanoúrovni a dále rozvoj metod k charakterizaci produktů a struktur (moderní instrumentální metody, mikroskopické techniky apod.). Pro zvládnutí chemické stránky těchto moderních technologií praxe vyžaduje doplnit standardní chemické vzdělání o některé pokročilé biologicky, farmakologicky a biotechnologicky zaměřené předměty a dále o moderní metodické přístupy a technologie.

Přístup k dalšímu vzdělávání

Absolventi mohou pokračovat studiem doktorského studijního programu.

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a známkování

Požadavky pro úspěšné absolvování

Diplomová práce, státní závěrečná zkouška

Forma studia

prezenční studium

Garant programu

Obory (struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů)

Roč. Obor Struktura kurzů
č. Zkr. Název (zaměření) Pov. Vol. Cel.
 
 Pov.  
 
 Vol.
1NPCO_MAChemie pro medicínské aplikace441660
2NPCO_MAChemie pro medicínské aplikace56460