studijní program

Informační technologie

Fakulta: FITZkratka: IT-MGR-2Ak. rok: 2017/2018

Typ studijního programu: magisterský navazující

Kód studijního programu: N2646

Udělovaný akademický titul: Ing.

Specifické požadavky na přijetí

Podmínkou přijetí ke studiu do magisterského studijního programu je absolvování bakalářského nebo magisterského studijního programu na některé vysoké škole a úspěšné absolvování přijímací zkoušky z předepsaných tématických okruhů s předepsanou minimální bodovou strukturou.

Klíčové výsledky učení

Student magisterského studijního programu získá hlubší teoretické znalosti a dovednosti ve zvoleném oboru, a získá tak potřebný znalostní a dovednostní základ pro analýzu, návrh a ověřování řešených problémů jak v badatelské a vědecké, tak i v inženýrské praxi.

Přístup k dalšímu vzdělávání

Absolventi mohou pokračovat v doktorském studijním programu Výpočetní technika a informatika na FIT VUT v Brně nebo v příbuzných studijních programech na jiných vysokých školách.

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a známkování

Požadavky pro úspěšné absolvování

Diplomová práce, státní závěrečná zkouška

Forma studia

prezenční studium

Garant programu

Koordinátor ECTS

Obor