studijní program

Ekonomika a management

Fakulta: FPZkratka: MGRAk. rok: 2017/2018

Typ studijního programu: magisterský navazující

Kód studijního programu: N6208

Udělovaný akademický titul: Ing.

Specifické požadavky na přijetí

Podmínkou přijetí je dosažení VŠ titulu bakalář a úspěšné absolvování přijímací zkoušky.

Klíčové výsledky učení

Absolvent programu získá teoretické znalosti a praktické dovednosti v oblasti ekonomie, ekonomiky, managementu, účetnictví a logistiky. Znalosti a dovednosti v základních ekonomických disciplínách v jednotlivých oborech doplňují znalosti v profilových předmětech. Bude schopen řešit problémy spojené s řízením podniků. Studium ekonomicky a manažersky zaměřených předmětů u absolventů technických a technologických oborů vytváří předpoklady pro přípravu kvalifikovaných manažerů střední řídící úrovně velkých podniků nebo pro výkon integrovaných funkcí v menších podnikatelských subjektech.

Přístup k dalšímu vzdělávání

Absolventi mohou pokračovat studiem doktorského studijního programu.

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a známkování

Požadavky pro úspěšné absolvování

Diplomová práce, státní závěrečná zkouška

Forma studia

prezenční studium

Garant programu

Koordinátor ECTS

Obor

Roč. Obor Struktura předmětů
č. Zkr. Název (zaměření) Pov. Vol. Cel.
 
 Pov.  
 
 Vol.
1MGR-PFOPodnikové finance a obchod362460
1MGR-ŘEPŘízení a ekonomika podniku421860
1MGR-UFRPÚčetnictví a finanční řízení podniku441660
2MGR-PFOPodnikové finance a obchod491160
2MGR-ŘEPŘízení a ekonomika podniku481260
2MGR-UFRPÚčetnictví a finanční řízení podniku53760