studijní program

Výtvarná umění

FAVUZkratka: Ak. rok: 2017/2018Typ studia: bakalářský

Získaný titul: BcA.

Úroveň kvalifikace: bakalářský (první cyklus)

Udělovaná kvalifikace: BcA. v oblasti "Výtvarná umění"

Specifické požadavky na přijetí

Podmínkou přijetí je dosažení úplného středního nebo středního odborného vzdělání a prokázání dostatečného talentu a vědomostí při přijímacích zkouškách.

Profil programu

Akademicky zaměřený.
Bakalář je vybaven na základě povinných zkoušek a seminářů sumou vědomostí a schopností samostatně vyhledávat a zpracovávat informace, týkající se jeho oboru. Je schopen analyzovat dané jevy a zahrnout je do historických a kulturních souvislostí. V ateliérové práci se bakalář učí teoretickým i praktickým základům svého oboru tak, aby byl schopen na jejich základě samostatně nebo v týmu pracovat ve svém oboru, případně kvalifikovaně rozhodovat nebo je v pedagogické činnosti předávat. Bakalář je vybaven všeobecnými znalostmi z historie a teorie umění a dalších souvisejících oborů a znalostmi potřebnými pro jeho specifickou ateliérovou práci. Je schopen si další informace cílevědomě vyhledávat a pracovat s nimi. Bakalář získává praktické zkušenosti především v ateliérové práci, případně v akcích pořádaných ateliérem, má možnost získávat zkušenosti při stážích v rámci fakulty. Účastní se stáží na školách v zahraničí i v České republice. V průběhu studia bakalář absolvuje dva roky výuky anglického jazyka, ukončené zkouškou na úrovni B1 - středně pokročilá. Znalost angličtiny na začátečnické úrovni je velkou výhodou, pokud jí student/ka nedisponuje, může se za dotovanou cenu zapsat na jazykovou výuku poskytovanou FAST VUT nebo si jazykové znalosti doplnit jinak - kurzy na FaVU jsou otevírány až od mírně pokročilé úrovně. Státní zkouška sestává ze dvou částí. Jako Vysokoškolská kvalifikační práce se předkládá k obhajobě umělecké nebo designové dílo. Teoretická část (ústní zkouška z dějin umění) prověřuje vědomosti a schopnost s nimi synteticky pracovat. V prvních dvou semestrech se studenti seznamují s prostředím fakulty a zvažují možnosti využití jejího potenciálu. Seznamují se zároveň se základy studia v ateliérech, ateliérových předmětech i teoriích. V následujících čtyřech semestrech studenti plní úkoly zadávané v praktickém, ateliérovém i teoretickém studiu. V posledních dvou semestrech se studenti připravují na státní závěrečnou zkoušku z dějin umění a realizují Vysokoškolskou kvalifikační práci.

Klíčové výsledky učení

Bakalář je vybaven všeobecnými znalostmi z historie a teorie umění a dalších souvisejících oborů a znalostmi potřebnými pro jeho specifickou ateliérovou práci. Je schopen si další informace cílevědomě vyhledávat a pracovat s nimi.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolvent bakalářského stupně FAVU má všeobecné vědomosti o základních jevech, osobnostech a souvislostech z dějin umění a architektury od počátků do současnosti. Kromě toho má základní znalosti z filozofie, estetiky, které si může rozvíjet v dalších humanitních oborech a je seznamován s hlubšími zákonitostmi hudby.literatury, filmu, fotografie. Dokáže informace vyhledávat a tvořivě s nimi pracovat podle potřeb své specializace. Bakalář FAVU se může uplatnit jako volný umělec, schopný splnit soukromou i veřejnou zakázku, jako organizátor kulturního provozu (kurátor, pracovník galerie), případně se uplatnit jako pedagog. Je připraven také zastávat zcela nové kreativní pozice v technologicky se rozvíjejících oborech. Absolvent bakalářského stupně FaVU je individuálně profilován v rámci oborů podle ateliérových specializací.

Přístup k dalšímu vzdělávání

Absolventi mohou pokračovat studiem navazujícího magisterského studijního programu na FaVU, nebo na jiné umělecké škole nebo fakultě.

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a známkování

Požadavky pro úspěšné absolvování

Bakalářská práce, státní závěrečná zkouška

Forma studia

prezenční studium

Garant programu

Koordinátor ECTS

Obory (struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů)

Roč. Obor Struktura kurzů
č. Zkr. Název (zaměření) Pov. Vol. Cel.
 
 Pov.  
 
 Vol.
1AGD1 (AGD1)Design56460
1APD (APD)Design56460
1AGD2 (AGD2)Design56460
1AFO (AFO)Intermediální a digitální tvorba56460
1AVI (AVI)Intermediální a digitální tvorba56460
1AMU (AMU)Intermediální a digitální tvorba60060
1AEN (AEN)Intermediální a digitální tvorba56460
1ATD (ATD)Intermediální a digitální tvorba56460
1AIN (AIN)Intermediální a digitální tvorba56460
1APE (APE)Intermediální a digitální tvorba56460
1AS2 (AS2)Výtvarná tvorba56460
1AKG (AKG)Výtvarná tvorba56460
1AM3 (AM3)Výtvarná tvorba56460
1AM1 (AM1)Výtvarná tvorba56460
1AM2 (AM2)Výtvarná tvorba56460
1AS1 (AS1)Výtvarná tvorba56460
2AGD1 (AGD1)Design451560
2APD (APD)Design451560
2AGD2 (AGD2)Design451560
2AFO (AFO)Intermediální a digitální tvorba451560
2AVI (AVI)Intermediální a digitální tvorba451560
2AMU (AMU)Intermediální a digitální tvorba451560
2AEN (AEN)Intermediální a digitální tvorba451560
2ATD (ATD)Intermediální a digitální tvorba451560
2AIN (AIN)Intermediální a digitální tvorba451560
2APE (APE)Intermediální a digitální tvorba451560
2AS2 (AS2)Výtvarná tvorba451560
2AKG (AKG)Výtvarná tvorba451560
2AM3 (AM3)Výtvarná tvorba451560
2AM1 (AM1)Výtvarná tvorba451560
2AM2 (AM2)Výtvarná tvorba451560
2AS1 (AS1)Výtvarná tvorba451560
3AGD1 (AGD1)Design362460
3APD (APD)Design481260
3AGD2 (AGD2)Design362460
3AFO (AFO)Intermediální a digitální tvorba362460
3AVI (AVI)Intermediální a digitální tvorba362460
3AMU (AMU)Intermediální a digitální tvorba362460
3AEN (AEN)Intermediální a digitální tvorba362460
3ATD (ATD)Intermediální a digitální tvorba362460
3AIN (AIN)Intermediální a digitální tvorba362460
3APE (APE)Intermediální a digitální tvorba362460
3AS2 (AS2)Výtvarná tvorba362460
3AKG (AKG)Výtvarná tvorba362460
3AM3 (AM3)Výtvarná tvorba362460
3AM1 (AM1)Výtvarná tvorba362460
3AM2 (AM2)Výtvarná tvorba362460
3AS1 (AS1)Výtvarná tvorba362460
4AGD1 (AGD1)Design431760
4APD (APD)Design431760
4AGD2 (AGD2)Design431760
4AFO (AFO)Intermediální a digitální tvorba431760
4AVI (AVI)Intermediální a digitální tvorba431760
4AMU (AMU)Intermediální a digitální tvorba431760
4AEN (AEN)Intermediální a digitální tvorba431760
4ATD (ATD)Intermediální a digitální tvorba431760
4AIN (AIN)Intermediální a digitální tvorba431760
4APE (APE)Intermediální a digitální tvorba431760
4AS2 (AS2)Výtvarná tvorba431760
4AKG (AKG)Výtvarná tvorba431760
4AM3 (AM3)Výtvarná tvorba431760
4AM1 (AM1)Výtvarná tvorba431760
4AM2 (AM2)Výtvarná tvorba431760
4AS1 (AS1)Výtvarná tvorba431760