studijní program

Economics and Management

FPZkratka: BAK-EAk. rok: 2017/2018Typ studia: bakalářský

Získaný titul: Bc.

Úroveň kvalifikace: bakalářský (první cyklus)

Udělovaná kvalifikace: Bc. v oblasti "Economics and Management"

Specifické požadavky na přijetí

Podmínkou přijetí je dosažení úplného středního nebo středního odborného vzdělání.

Profil programu

Akademicky zaměřený.
Tříletý bakalářský obor „Entrepreneurship and Small Business Development“ se v rámci programu „Ekonomika podniku“ zaměřuje na oblast podnikání a managementu s důrazem na rozvoj malých podniků. Studium v oboru „Entrepreneurship and Small Business Development“ je nabízeno v prezenční formě a v anglickém jazyce. Primárním vzdělávacím cílem studia je vychovávat absolventy, kteří mají jak předpoklad pro rozvoj vlastní podnikatelské činnosti na úrovni malého podniku, tak mohou působit na pozicích zodpovědných za rozvoj činností souvisejících s podnikatelskou činností větších podniků, případně s rozvojem dalších organizací. Pojetím teoretické výuky a formou praxe obor rozvíjí interdisciplinární znalosti a dovednosti absolventů, které vytváří potenciál pro jejich široké uplatnění při rozvoji všech klíčových funkcí podniku a vytváření podnikatelských modelů. Princip interdisciplinarity je zde vnímán jako propojení ekonomického a manažerského pohledu v podnikatelských projektech. Z tohoto pohledu lze za obecný společenský cíl oboru označit rozvoj znalosti podnikatelství ve smyslu základu ekonomicko-společenského rozvoje ekonomiky státu a posílení konkurenceschopnosti na úrovni podniků i ekonomiky. Cílem komplexního budování podnikatelských kompetencí, které obor nabízí, je to, aby absolventi disponovali hlubokým pochopením ekonomických, manažerských a společenských souvislostí podnikatelské činnosti. Z hlediska praktické orientace oboru je pak zásadním cílem to, aby studenti získali reálnou praktickou zkušenost s podnikatelskou činností již v průběhu studia. Aplikované výukové přístupy jsou voleny s cílem dosažení maximální možné efektivity vzdělávacího procesu, rozvíjejícího kompetence absolventů na základě propojení praktického tréningu s individuálním vzděláváním a skupinovým učením.

Klíčové výsledky učení

Znalosti absolventů:
o disponuje teoretickými a koncepčními znalostmi potřebnými pro identifikaci a analýzu podnikatelských problémů v kontextu globálního trhu a tržní ekonomiky, jasně chápe a definuje roli podnikatelských aktivit a podnikatelských subjektů v globalizované tržní ekonomice a jejich společensko-ekonomický význam, vymezuje a chápe matematické nástroje a jejich význam v oblasti analýzy pro potřeby podnikatelských aktivit, chápe význam makroekonomických ukazatelů a definuje jejich dopad na podnikatelskou činnost;
o definuje a kriticky vyhodnocuje ekonomické kategorie, chápe a vymezuje prvky finančního řízení podniku ovlivňující podnikatelské aktivity, jasně chápe a definuje účetní a daňové aspekty podnikatelské činnosti;
o vymezuje ekonomický, finanční a právní rámec podnikání, umí vymezit funkce potřebné pro řízení a rozvoj podnikatelského subjektu a zabezpečení činností podnikatelského charakteru, definuje varianty vstupu do podnikatelských aktivit a vysvětluje jejich specifika, vymezuje faktory podnikatelského prostředí ovlivňující činnost podniku a definuje principy rozvoje vztahů podnikatelského subjektu se zainteresovanými zájmovými skupinami ve všech fázích rozvoje podniku, definuje strukturu business plánu a přístupy k jeho tvorbě;
o definuje a kriticky vyhodnocuje manažerské přístupy a principy vedení pro rozvoj podnikatelských aktivit, definuje metody a postupy používané v klíčových manažerských funkcích pro zajištění rozvoje podnikatelské činnosti;
o popíše a chápe komunikační a prezentační techniky pro potřebu prezentace podniku a jeho záměrů, vymezuje přístupy v komunikaci v rámci týmu, jasně definuje roli komunikace se zájmovými skupinami a vymezuje odpovídající nástroje;
o široká a pokročilá znalost anglické terminologie z oblasti řízení a ekonomiky podniků s důrazem na činnost podnikatelského subjektu;

Profesní profil absolventů s příklady

Absolvent bakalářského studijního oboru „Entrepreneurship and Small Business Development“ disponuje znalostmi a dovednostmi potřebnými pro zahájení a rozvoj podnikatelské činnosti jak formou živnostenského podnikání, tak formou založení obchodní společnosti. Identifikuje, vytváří a vyhodnocuje podnikatelské příležitosti v prostředí globalizovaného trhu a umí navrhnout způsoby jejich využití, včetně zpracování odpovídajícího podnikatelského plánu. Jasně vymezuje globální společenské a ekonomické tržní vlivy na podnikatelské aktivity a je schopen přijmout relevantní opatření. Aplikuje analytický přístup pro nalezení řešení problémů spojených s podnikatelskou činností. Pro řízení podnikatelské činnosti, založení vlastního podniku a jeho rozvoj absolvent oboru aplikuje postupy pro získání a organizování všech potřebných zdrojů. Je schopen vymezit odpovídající podnikatelský model. Zná, chápe, definuje a nastavuje řídící procesy nově založených nebo rozvíjejících se podnikatelských subjektů. Je schopen navrhnout a aplikovat přístupy k zajištění podnikatelských aktivit způsobem odpovídajícím aktuální fázi růstu podniku. Vymezuje pozici vlastního podniku jak v hodnotovém systému trhu, tak ve společensko-ekonomickém kontextu podnikatelského prostředí. Absolvent disponuje zkušenostmi a dovednostmi získanými vlastní podnikatelskou činností a má zkušenost s aplikací teoretických konceptů a znalostí v reálném podnikatelském prostředí. Kompetence absolventa vychází jak ze zkušeností z práce v týmu, tak z interakce týmu a podniku se zákazníky, dodavateli, konkurenty, obchodními partnery a dalšími externími zájmovými skupinami. Svoje znalosti a schopnosti mohou uplatnit na pozicích zodpovědných za vyhodnocení a rozvoj podnikatelských aktivit podniku. Mohou pracovat ve funkcích zodpovědných za rozvoj a realizaci marketingových a obchodních aktivit podnikatelských subjektů a dalších organizací. Absolventi se uplatní rovněž v řídících pozicích malých podniků, nebo při řízení projektů a týmů.

Přístup k dalšímu vzdělávání

Absolventi mohou pokračovat studiem navazujícího magisterského studijního programu.

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a známkování

Požadavky pro úspěšné absolvování

Bakalářská práce, státní závěrečná zkouška

Forma studia

prezenční studium

Garant programu

Koordinátor ECTS

Obory (struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů)

Roč. Obor Struktura kurzů
č. Zkr. Název (zaměření) Pov. Vol. Cel.
 
 Pov.  
 
 Vol.
1BAK-ESBDEntrepreneurship and Small Business Development60060
2BAK-ESBDEntrepreneurship and Small Business Development60060
3BAK-ESBDEntrepreneurship and Small Business Development60060