studijní program

Strojírenství

Fakulta: FSIZkratka: B3S-PAk. rok: 2011/2012

Typ studijního programu: bakalářský

Kód studijního programu: B2341

Udělovaný akademický titul: Bc.

Specifické požadavky na přijetí

Podmínkou přijetí je dosažení úplného středního nebo středního odborného vzdělání.

Klíčové výsledky učení

Obory, zařazené do tohoto programu, odpovídají tradičním inženýrským specializacím. Student se po absolvování společného prvního ročníku s dostatečnou mírou znalostí rozhoduje pro volbu jednoho z těchto oborů a přitom má naprostou svobodu v rozhodnutí, zda svoje vzdělávání ukončí dosažením bakalářského stupně, přizpůsobeného uplatnění v praxi, či zda doplní teoretický základ a dosáhne magisterského stupně vzdělávání s titulem inženýr.

Přístup k dalšímu vzdělávání

Absolventi mohou pokračovat studiem navazujícího magisterského studijního programu.

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a známkování

Požadavky pro úspěšné absolvování

Bakalářská práce, státní závěrečná zkouška

Forma studia

prezenční studium

Garant programu

Koordinátor ECTS

Obor