Příručka oboru

Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technika (EEKR-M)

Magisterský navazující studijní program

Prezenční studium

ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBORU

Kybernetika, automatizace a měření (M-KAM)

akademický rok 2013/2014

Obsah
  1. Charakteristika a cíle oboru
  2. Profil a uplatnění absolventa
  3. Oborová rada
  4. Základní zásady a pravidla studia
  5. Návaznost studia na další typy studijních programů
  6. Studijní plány
  7. Anotace předmětů
  8. Praxe
  9. Státní závěrečná zkouška

1. Charakteristika a cíle oboru

Obor je zaměřen na výchovu inženýra se širokým základem znalostí teorie, konstrukce a aplikačního využití měřicích, řídicích a automatizačních systémů v průmyslové praxi. V průběhu studia se student může orientovat na oblast měření, automatického řízení, robotiku, aplikovanou informatiku, průmyslové počítačové sítě, principy umělé inteligence nebo systémy průmyslové automatizace. Absolventi se uplatní ve výzkumu, vývoji i provozu širokého spektra moderních metod a prostředků automatizace, aplikované informatiky, umělé inteligence a číslicové techniky. Mohou též zastávát klíčové řídicí a manažerské funkce, ve kterých uplatní své znalosti systémové analýzy a optimálního řízení.

2. Profil a uplatnění absolventa

Matematika, fyzika a teoretická elektrotechnika. Elektronické obvody a systémy. Číslicová měřicí a řídicí technika. Teorie i praxe automatického řízení. Měřicí systémy. Principy a systémy aplikované umělé inteligence.
Absolvent se uplatní ve výzkumu, konstrukci i provozu rozhodovacích, automatizačních, informačních, inteligentních systémů.
Všechny procesy a technologie, ve kterých se uplatní informační, řídicí a měřicí systémy.

3. Oborová rada

Za obsahovou náplň a organizační zajištění studia každého oboru studijního programu odpovídá oborová rada, složená z významných akademických pracovníků ústavů fakulty a odborníků z praxe působících na tomto oboru. Pro uvedený obor je současné složení oborové rady následující:

doc. Ing. Václav Jirsík, CSc. - předseda
Ing. Soňa Šedivá, Ph.D. - člen interní
doc. Ing. Zdeněk Bradáč, Ph.D. - člen interní
prof. Ing. Pavel Jura, CSc. - člen interní
doc. Ing. Čestmír Ondrůšek, CSc. - člen interní
prof. Ing. Pavel Václavek, Ph.D. - člen interní
doc. Ing. Petr Beneš, Ph.D. - člen interní
prof. Dr. Ing. Pavel Zemčík - člen externí

4. Základní zásady a pravidla studia

Studijní předměty na oboru M-KAM jsou hodnoceny tzv. kredity. Kredit vyjadřuje přibližnou týdenní hodinovou zátěž studenta při studiu daného předmětu. Kredity za daný předmět student získá až po jeho předepsaném zakončení, tj. po udělení zápočtu, klasifikovaného zápočtu, případně vykonáním zkoušky za podmínek daných Studijním a zkušebním řádem VUT v Brně, příslušnými Směrnicemi děkana FEKT VUT a skladbou a obsahem individuálně stanovených v každém předmětu. Ve dvouletém magisterském studiu musí student získat minimálně 120 kreditů. V jednotlivých skupinách studijních předmětů je přitom na oboru M-KAM nutno získat:
– v povinných předmětech (včetně obou semestrálních projektů) 47 kreditů
– za vypracování, odevzdání, přijetí a obhájení diplomové práce 10 kreditů
– ve volitelných oborových předmětech minimálně 35 kreditů
– ve volitelných předmětech teoretické nadstavby minimálně 10 kreditů
– ve volitelných mimooborových předmětech minimálně 10 kreditů
– ve volitelných všeobecně vzdělávacích předmětech minimálně 10 kreditů
při celkovém počtu minimálně 120 kreditů. Nezískání těchto minimálních počtů v jedné skupině předmětů nelze kompenzovat překročením počtu kreditů získaných v jiné skupině předmětů.

Povinné předměty (včetně obou semestrálních projektů) oboru M-KAM absolvuje student v semestrech a ročnících tak, jak jsou uvedeny ve studijních plánech v této příručce. Při zpracování semestrálních projektů je přitom nutno absolvovat nejprve Semestrální projekt 1, po jeho úspěšném obhájení potom Semestrální projekt 2 a teprve po jeho úspěšném obhájení je možné přistoupit k řešení diplomové práce. Nezakončí-li student úspěšně povinný předmět předepsaným způsobem, musí jej zapsat znovu hned v následujícím akademickém roce svého studia.

Volitelné oborové předměty jsou oborově zaměřené odborné předměty, které Profilují studenta do užších oblastí jeho zájmů. Tyto předměty si pro daný akademický rok volí student sám z aktuální nabídky oboru M-KAM při respektování pravidel pro jejich výběr uvedených ve studijních plánech v kapitole 6 této příručky (zejména povinný zápis alespoň minimálního požadovaného počtu těchto předmětů z každé vymezené nabídkové skupiny).
Při výběru volitelných oborových předmětů se student řídí svými odbornými zájmy s ohledem na odbornou oblast oboru M-KAM, na kterou se chce blíže zaměřit. Přitom může vycházet z obsahových charakteristik volitelných předmětů oboru M-KAM v kapitole 8 této příručky, případně může využít služeb studijního poradce na Ústavu automatizace a měřicí techniky, který mu poradí při sestavování jeho konkrétních studijních plánů. Těmito studijními poradci v současné době jsou:
Ing. Soňa Šedivá, Ph.D. (ÚAMT, Kolejní 2906/4, místnost č. E532).
Výběr volitelných oborových předmětů v jednotlivých semestrech si student musí volit tak, aby na konci svého magisterského studia dosáhl předepsaný (nebo vyšší) počet kreditů v předepsané skladbě.

Volitelné mimooborové předměty jsou odborné předměty vybrané z nabídek jiných magisterských studijních oborů FEKT. Jejich úkolem je rozšířit znalosti studentů i do jiných odborných oblastí než těch, které tvoří náplň studovaného oboru. Tyto předměty si student volí tak, aby do konce studia z nich získal alespoň minimální požadovaný počet kreditů, a to z jejich vymezené nabídky ve studijních plánech (při respektování uvedených pravidel). Pro vhodný výběr volitelných mimooborových předmětů platí stejné zásady jako u volitelných oborových předmětů, včetně možnosti využít i zde služeb oborového studijního poradce. Volitelné mimooborové předměty zajišťují vybrané ústavy z ostatních oborů magisterského studia FEKT. Jejich výuka se uskutečňuje společně se studenty těchto oborů.

Volitelné předměty teoretické nadstavby jsou předměty z oblasti vyšší matematiky a fyziky, jimiž si student dále prohlubuje své teoretické vysokoškolské znalosti těchto základních disciplín. Tyto předměty si student volí sám z nabídky uvedené ve studijních plánech. Do konce studia musí student absolvovat minimálně 2 předměty této kategorie, tj. musí získat minimálně 10 kreditů. ALESPOŇ JEDEN PŘEDMĚT MUSÍ BÝT MATEMATICKÝ (zajišťovaný Ústavem matematiky FEKT VUT). Většina předmětů teoretické nadstavby je společná pro všechny magisterské studijní obory fakulty.

Volitelné všeobecně vzdělávací (VVV) předměty rozšiřují všeobecné znalosti studentů. V nabídce VVV předmětů jsou vytvořeny dvě tematické skupiny:
* skupina 91 obsahuje předmět Angličtina pro život (English for Life). Předmět má 4 kredity a je zakončen zápočtem a zkouškou. Výuku zajišťuje UJAZ.
* skupina 92 obsahuje:
- 7 předmětů ekonomického, právního a ekologického charakteru s 2 až 5 kredity, zakončené zápočtem nebo zkouškou. Výuku zajišťují UJAZ a UMEL.
- 8 předmětů odborné angličtiny ze všech oborů magisterského studia. Každý předmět má 3 kredity, výuka 1 semestr, zakončení klasifikovaným zápočtem. Výuku zajišťují finální ústavy FEKT.
- 5 předmětů CISCO akademie XCA1 až XCA5. Každý předmět má 3 kredity, výuka 1 semestr. Výuku zajišťuje UTKO.
Student si musí vybrat a absolvovat ze skupiny 91 jeden předmět, ze skupiny 92 minimálně dva předměty, aby splnil požadavek minimálně 10 kreditů za VVV předměty.
Z nabídky ostatních VVV předmětů si student může zapsat i další předměty, avšak jejich absolvování není vyžadováno pro úspěšné absolvování studovaného oboru. Tyto úspěšně absolvované předměty však mohou být uvedeny v Diploma Supplement Label. Mezi tyto předměty je zařazen i předmět Tělesná výchova (XTEL), který student může, ale nemusí absolvovat. Jeho kreditová hodnota je nula.

Pokud student úspěšně neabsolvuje zvolený a zapsaný volitelný oborový, mimooborový, všeobecně vzdělávací předmět či předmět teoretické nadstavby, může, ale nemusí si jej v dalším akademickém roce zapsat znovu. Místo něj lze zvolit jiný volitelný, všeobecně vzdělávací či teoretický předmět. Jakýkoliv volitelný předmět může student absolvovat kdykoliv během studia, avšak pouze v semestru uvedeném ve studijním plánu.
Vhodným výběrem volitelných předmětů na oboru se může student magisterského studia úžeji orientovat na odbornou oblast svého zájmu.
V navazujícím magisterském studijním programu EEKR-M si nelze zapsat předmět, který již byl absolvován v předchozím bakalářském studiu EEKR-B na FEKT VUT v Brně (například předměty se zkratkou začínající písmenem X). Výjimkou je pouze předmět XTEL.

5. Návaznost studia na další typy studijních programů

Nejlepší absolventi magisterského studijního programu mohou (po splnění podmínek přijetí) pokračovat v navazujícím doktorském studiu na libovolné vysoké škole v České republice. Na FEKT VUT v Brně lze pokračovat ve čtyřletém doktorském studijním programu "Elektrotechnika a komunikační technologie" (EKT), v prezenční (EKT-PP) nebo kombinované (EKT-PK) formě studia. V programu EKT jsou následující obory doktorského studia:
o Biomedicínská elektronika a biokybernetika (BEB)
o Elektronika a sdělovací technika (EST)
o Fyzikální elektronika a nanotechnologie (FEN)
o Kybernetika, automatizace a měření (KAM)
o Mikroelektronika a technologie (MET)
o Matematika v elektroinženýrství (MVE)
o Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika (SEE)
o Teleinformatika (TLI)
o Teoretická elektrotechnika (TEE)

6. Studijní plány

Volitelné všeobecně vzdělávací předměty
Zkr. Název Roč. Př/Dv Uk. Zajišťuje Garant Kr. Pov. Sk.
XCA5 CISCO akademie 5 - CCNP1, 20/52zkUTKO Ing. Milan Šimek, Ph.D.3VV 92
XCA3 CISCO akademie 3 - CCNP1, 20/52zkUTKO doc. Ing. Jan Jeřábek, Ph.D.3VV 92
XCA1 CISCO akademie 1 - CCNA1, 226/52zkUTKO doc. Ing. Dan Komosný, Ph.D.3VV 92
XAEU Angličtina pro Evropu1, 20/26zkUJAZ Mgr. Přemysl Dohnal3VV  
XMW3 Síťové technologie Microsoft Windows1, 20/52zkFIT Ing. Radomír Kurečka5VV  
XPSO Pedagogická psychologie1, 252/0zkUJAZ Ing. Martin Jílek5VV  
XIPD Inženýrská pedagogika a didaktika1, 252/0zkUJAZ Ing. Martin Jílek5VV  
XPOU Podvojné účetnictví1, 226/26zkUJAZ Ing. Martin Jílek4VV 92
XMW1 Desktop systémy Microsoft Windows126/26zkFIT Ing. Radomír Kurečka5VV  
MEFL English for Life1, 213/13zá,zkUJAZ Mgr. Pavel Sedláček4VV 91
MEOS Elektronické obvody a signály1, 213/13zá,zkUREL prof. Ing. Milan Sigmund, CSc.6VV  
MYFZ Základy francouzštiny1, 20/26zá,zkUJAZ PaedDr. Alena Baumgartnerová6VV  
MASP Obecná angličtina pro středně pokroči... 1, 20/26zá,zkUJAZ Mgr. Pavel Sedláček3VV  
XAJD Akademické jazykové dovednosti se zam... 1, 20/26zá,zkUJAZ PhDr. Ludmila Neuwirthová, Ph.D.3VV  
XASA Angličtina pro severní Ameriku1, 20/26zá,zkUJAZ M. A. Kenneth Froehling3VV  
XARE Efektivní čtení odborných anglických ... 1, 20/26zá,zkUJAZ PhDr. Marcela Borecká3VV  
XJS2 Španělština pro mírně pokročilé1, 20/26zá,zkUJAZ PhDr. Marcela Borecká6VV  
XJS1 Španělština pro začátečníky1, 20/26zá,zkUJAZ PhDr. Marcela Borecká6VV  
XJR2 Ruština pro mírně pokročilé1, 20/26zá,zkUJAZ PaedDr. Alena Baumgartnerová6VV  
XJR1 Ruština pro začátečníky1, 20/26zá,zkUJAZ PaedDr. Alena Baumgartnerová6VV  
XJN5 Němčina nádstavbový kurs1, 20/26zá,zkUJAZ Mgr. Pavel Sedláček6VV  
XJN3 Němčina pro pokročilé i fortgeschritt... 1, 20/26zá,zkUJAZ Mgr. Pavel Sedláček6VV  
XJN2 Němčina pro mírně pokročilé grundkur... 1, 20/26zá,zkUJAZ Mgr. Pavel Sedláček6VV  
XJN1 Němčina pro začátečníky grundkurs i1, 20/26zá,zkUJAZ Mgr. Pavel Sedláček6VV  
XJA3 Angličtina konverzace1, 20/26zá,zkUJAZ Mgr. Agata Walek3VV  
XMAU Manažerské účetnictví1, 213/13UJAZ Ing. Martin Jílek2VV 92
MRET Rétorika1, 226/0ICV ThMgr. Milan Klapetek2VV  
MFIT Dějiny a filozofie techniky1, 226/0ICV ThMgr. Milan Klapetek2VV  
XTEL Tělesná výchova1, 20/26CESA RNDr. Hana Lepková0VV  
XEPO Etika podnikání1, 226/0UJAZ Ing. Martin Jílek2VV  
XKPT Kultura projevu a tvorba textů1, 226/26UJAZ Ing. Martin Jílek5VV  
MEID Elektronik in Deutsch1, 226/0UREL prof. Ing. Milan Sigmund, CSc.2VV  
XLAD Laboratorní didaktika1, 213/0UJAZ Ing. Martin Jílek0VV  
MMEN Microelectronics in English1, 226/0klUMEL prof. Ing. Jaromír Brzobohatý, CSc.3VV 92
MPSY Power Systems1, 226/0klUEEN doc. Ing. Petr Baxant, Ph.D.3VV 92
MESI Embedded systems for industrial contr... 1, 226/0klUAMT doc. Ing. Petr Fiedler, Ph.D.3VV 92
MEME Electromechanical Systems1, 226/0klUVEE doc. Ing. Čestmír Ondrůšek, CSc.3VV 92
XPRI Projektové řízení20/39zá,zkICV prof. Ing. Stanislav Hanus, CSc.4VV  
XPOM Podnikatelské minimum226/26UMEL doc. Ing. Pavel Legát, CSc.4VV 92
Zkr. Název Roč. Př/Dv Uk. Zajišťuje Garant Kr. Pov. Sk.
XCA4 CISCO akademie 4 - CCNP1, 20/52zkUTKO doc. Ing. Radim Burget, Ph.D.3VV 92
XCA2 CISCO akademie 2 - CCNA1, 226/52zkUTKO Ing. Milan Šimek, Ph.D.3VV 92
XPOU Podvojné účetnictví1, 226/26zkUJAZ Ing. Martin Jílek4VV  
XIPD Inženýrská pedagogika a didaktika1, 252/0zkUJAZ Ing. Martin Jílek5VV  
XAEU Angličtina pro Evropu1, 20/26zkUJAZ Mgr. Přemysl Dohnal3VV  
XPSO Pedagogická psychologie1, 252/0zkUJAZ Ing. Martin Jílek5VV  
XMW2 Serverové systémy Microsoft Windows126/26zkFIT Ing. Radomír Kurečka5VV  
XMW4 Podnikové technologie Microsoft1, 226/26zkFIT Ing. Radomír Kurečka5VV  
XMW5 Programování v .NET a C#1, 226/26zkFIT Ing. Radomír Kurečka5VV  
MASP Obecná angličtina pro středně pokroči... 1, 20/26zá,zkUJAZ Mgr. Pavel Sedláček3VV  
XAJD Akademické jazykové dovednosti se zam... 1, 20/26zá,zkUJAZ PhDr. Ludmila Neuwirthová, Ph.D.3VV  
XJA3 Angličtina konverzace1, 20/26zá,zkUJAZ Mgr. Agata Walek3VV  
XARE Efektivní čtení odborných anglických ... 1, 20/26zá,zkUJAZ PhDr. Marcela Borecká3VV  
MEFL English for Life1, 213/13zá,zkUJAZ Mgr. Pavel Sedláček4VV  
XASA Angličtina pro severní Ameriku1, 20/26zá,zkUJAZ M. A. Kenneth Froehling3VV  
MFIT Dějiny a filozofie techniky1, 226/0ICV ThMgr. Milan Klapetek2VV 92
XKPT Kultura projevu a tvorba textů1, 239/13UJAZ Ing. Martin Jílek5VV 92
XEPO Etika podnikání1, 226/0UJAZ Ing. Martin Jílek2VV 92
XLAD Laboratorní didaktika1, 213/0UJAZ Ing. Martin Jílek0VV  
XMAU Manažerské účetnictví1, 213/13UJAZ Ing. Martin Jílek2VV  
XTPR Technické právo1, 239/0ICV ThMgr. Milan Klapetek3VV 92
XTEL Tělesná výchova1, 20/26CESA RNDr. Hana Lepková0VV  
MRET Rétorika1, 226/0ICV ThMgr. Milan Klapetek2VV  
MPPM Properties and Production of Electrot... 1, 226/0klUETE doc. Ing. Josef Jirák, CSc.3VV 92
MARC Advanced Radio Communication Systems ... 1, 226/0klUREL doc. RNDr. Jitka Poměnková, Ph.D.3VV 92
MEDS Elements of Digital Signal and Image ... 1, 226/0klUBMI prof. Ing. Jiří Jan, CSc.3VV 92
MTOC Theory of Communication1, 226/0klUTKO Ing. Radim Číž, Ph.D.3VV 92
MELB Bezpečná elektrotechnika226/0zkUTEE doc. Ing. Pavel Kaláb, CSc.2VV  
XPRI Projektové řízení20/39zá,zkICV prof. Ing. Stanislav Hanus, CSc.4VV  
- Skupiny volitelných předmětů
Sk. 911 předmět/ů z 1 předmět/ů
Sk. 922 předmět/ů z 20 předmět/ů

7. Anotace předmětů

Advanced Radio Communication Systems and Their ComponentsMARC26Pletní semestrklUREL3
doc. RNDr. Jitka Poměnková, Ph.D.
Předmět je koncipován jako přehled nejnovějších trendů vývoje v oblasti rádiové komunikace. Historie rádiové komunikace; antény a šíření rádiových vln; systémy s rozprostřeným spektrem a s více nosnými; napájení embedded systémů; komunikace optickými spoji; kódování multimediálních signálů; digitální terestrické televizní vysílání a mobilní televise; radiolokační systémy; radiofrekvenční identifikace; systémy pro mobilní komunikaci; koexistence rádiových komunikačních systémů: elektromagnetická kompatibilita; centrum senzorických, informačních a komunikačních systemů.
Akademické jazykové dovednosti se zaměřením na elektroinženýrství a informatikuXAJD26Cjletní semestrzá,zkUJAZ3
PhDr. Ludmila Neuwirthová, Ph.D.
Cílem kurzu je posílit akademické kompetence studentů ektroinženýrství a informatiky osvojením si akademicky zaměřených komunikativních receptivních, produktivních a interaktivních činností v jazyce anglickém na úrovni odborné jazykové způsobilosti B1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Při výuce jsou procvičovány všechny základní řečové dovednosti: samostatný ústní projev, např. prezentace tématu ze svého oboru či profesní prezentace své osoby; ústní interakce zahrnující tvorbu reakcí různého typu, jako jsou např. pohovor v roli dotazovaného či účast v diskuzi k prezentované problematice; čtení s porozuměním adaptovaných odborných textů zaměřených na elektroinženýrství a informatiku; písemné vyjadřování zahrnující tvorbu abstraktu a shrnutí, stylizaci doprovodného dopisu při žádosti o místo, stylizaci profesního strukturovaného životopisu, psaní elektronických dopisů aj. Poslední řečovou dovedností, která je součástí každé vyučovací hodiny, je poslech, u kterého jsou studenti vedeni ke schopnosti porozumět interakcím mezi mluvčími, provádět poznámky na základě slyšeného textu, sledovat s porozuměním hlavní linii prezentace ve svém oboru v živém publiku. Svojí náplní kurz přispívá k lepší zaměstnatelnosti a konkurenceschopnosti absolventů na trhu práce.
Analýza signálů a obrazůMASO39P - 13Cpzimní semestrzá,zkUBMI6
prof. Ing. Jiří Jan, CSc.
Časově frekvenční analýza, vlnková transformace. Spojitá a diskretní reprezentace obrazů, 2D transformace, náhodný obraz. Zvýrazňování a edice obrazů, úvod do restaurace poškozených obrazů. Metody rekonstrukce obrazů z paralelních a vějířových tomografických projekcí. Analýza obrazu: detekce hran, hranic a oblastí, segmentace obrazu. Morfologické transformace, vizualizace 2D a 3D obrazových dat. Technické, medicínské a ekologické aplikace.
Angličtina konverzaceXJA326Cjletní semestrzá,zkUJAZ3
Mgr. Agata Walek
- Kurz otevírá možnost vyjadřovat se ke společensko-vědním kontroverznějším tématům, které se běžně vyskytují v médiích, a dát podnět k hlubšímu přemýšlení.
- Smyslem je překonat propast mezi umělou třídní konverzací a přirozenou, živou mluvou, a dát studentům prostor vyjádřit se k věcem, které hýbou společností a týkají se osobní, politické i morální roviny.
- Součástí kurzu jsou studentské prezentace, které obsahují potřebné vstupní informace a slouží jako odrazový můstek k diskuzím.

Angličtina pro EvropuXAEU26Cjletní semestrzkUJAZ3
Mgr. Přemysl Dohnal
Inovovaný kurz angličtiny se zaměřením na verbální i písemnou komunikaci a praktické uplatnění osvojených dovedností v rámci domácího i evropského trhu práce. Hlavní cíl kurzu představuje komplexní příprava studentů na profesionální vedení pohovorů a porad v anglickém jazyce, tvorbu psaných dokumentů, neformální komunikaci a zejména porozumění kulturnímu prostředí evropských zemí. Výchozím prvkem celé koncepce kurzu však přitom zůstává pohled občana České republiky na celkové kulturní, pracovní, právní a institucionální milieu Evropské unie, jež se dnes namnoze může zdát velmi složité. Celkový rámec semináře proto nabízí také průřezový pohled na základní instituce Evropské unie a především prezentuje angličtinu jako jazyk, který převzal roli nezbytného univerzálního průvodce na evropských cestách a stal se prostředníkem pro další vzdělávání i pracovní uplatnění absolventů domácích univerzit.
Základní formy práce v kurzu: panelová diskuse, prezentace individuálních názorů, interpretace psaných a audiovizuálních materiálů, prezentace výsledků domácích prací a diskuse k nim. Procvičování - praktické zásady tvorby základních osobních a úředních dokumentů. Jazykové hry a cvičení.
Angličtina pro severní AmerikuXASA26Cjletní semestrzá,zkUJAZ3
M. A. Kenneth Froehling
Tento kurz je zaměřen na studenty, jenž již mají dostatečné znalosti obecného jazyka pro běžnou komunikaci. Účelem tohoto kurzu je přiblížit studentům jazyková a zejména pak kulturní specifika Severní Ameriky, odlišné dialekty, politické a ekonomické podmínky a další odlišnosti od evropských zvyklostí, jejichž znalost jim usnadní pobyt a pohyb po Kanadě a USA a umožní jim lépe se orientovat v tomto novém a kulturně velmi odlišném prostředí. V průběhu kurzu bude nacvičována jak ústní komunikace v modelových situacích, tak i písemná korespondence.
Aplikace počítačového viděníMAPV26P - 26Lletní semestrzá,zkUAMT5
Ing. Karel Horák, Ph.D.
Předmět seznamuje s nejdůležitějšími úlohami počítačového vidění v technické praxi – měření rozměrů, polohy a orientace, inspekční systémy, OCR, rekonstrukce 3D objektů, navigace, analýza pohybu atd. Představuje implementaci základních principů využívaných v počítačovém vidění, parametry klasických i speciálních prostředků pro pořízení a zpracování obrazu. Látka je prezentována na reálných aplikacích řešených jak v akademické (Skupina počítačového vidění UAMT) tak i komerční sféře.
Automatizace procesůMAUP26P - 39Lzimní semestrzá,zkUAMT6
prof. Ing. František Zezulka, CSc.
Kurz MAUP je určen pro studenty druhého ročníku magisterského studia. Je to poslední ročník vysokoškolského studia a absolventi kursu MAUP mají po jeho ukončení vstoupit do projekčních a programátorských týmů řešících návrhy a realizace průmyslových řídicích systémů. Základními pilíři této práce je specifikace elektrických prvků technologického procesu, specifikace vstupních a výstupních signálů, návrh řídicího systému, vytvoření cenové nabídky pro uživatele, vytvoření programů pro PLC, vytvoření programů pro ovládání a vizualizaci (SCADA/HMI), vytvoření průmyslové komunikační sítě a vytvoření aplikace systému MES. Pro tyto činnosti musí být odpovědný pracovník schopen vytvořit časový harmonogram. Teoretickou podporou je znalost matematického modelování složitých technologických celků, verifikace modelů, numerických aspektů modelování a funkční bezpečnosti (standard IEC 61508 a související).Bezpečnost informačních systémůMBIS26P - 26Czzimní semestrzá,zkUTKO5
doc. Ing. Karel Burda, CSc.
Moderní civilizace závisí na správném fungování informačních systémů. Bezpečnosti těchto systémů proto musí být věnována značná pozornost. Po absolvování předmětu budou mít studenti komplexní přehled o možných metodách zabezpečení informačních systémů. Přednášky jsou věnovány vysvětlení fungování zejména kryptografických ochran, ochran komunikace, technikám řízení přístupu a zabezpečení počítačů. Cvičení jsou výpočetní a jsou určena k upevňování teoretických znalostí a ke kvantitativnímu posuzování různých typů ochran.
Bezpečná elektrotechnikaMELB26Pletní semestrzkUTEE2
doc. Ing. Pavel Kaláb, CSc.
Předmět seznamuje
- s právní úpravou bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v ĆR
- se zásadami prevence rizik
- s pravidly bezpečné obsluhy a práce na elektrickém zařízení
- s pravidly bezpečného provozování elektrického zařízení
- s provedením ochrany před úrazem elektrickým proudem
- s ochranou elektrických zařízení před účinky blesku a přepětí
- s ochranou elektrických zařízení proti požáru
- s poskytováním první pomoci při úrazu elektrickým proudem
CISCO akademie 1 - CCNAXCA126P - 52Lzimní semestrzkUTKO3
doc. Ing. Dan Komosný, Ph.D.
Předmět je dělen do dvou částí. V první část předmětu je probírán kurz CCNA1, který se zabývá základy síťové komunikace. V druhé části předmětu je probírán kurz CCNA2, který se zabývá směrováním v IP sítích. Obsahem laboratorních cvičení je plánování a realizace IP sítí menšího a středního rozsahu.
CISCO akademie 2 - CCNAXCA226P - 52Lletní semestrzkUTKO3
Ing. Milan Šimek, Ph.D.
CCNA 3 - Určení a odstranění běžných síťových problémů na 1., 2., 3. a 7. vrstvě s použitím vrstvového modelu. Analýza síťových schémat/grafů. Výběr vhodného síťového média, kabelů, portů a konektorů při propojení přepínačů k dalším síťovým zařízením a stanicím. Sítě s technologií Ethernet a metoda řízení přístupu k médiu. Základní způsoby přepínání, činnost přepínačů Cisco. Počáteční konfigurace přepínače a její ověření. Včetně správy vzdáleného přístupu. Zdokonalené technologie přepínání, např. VLAN, VTP (VLAN Trunking Protocol), RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol), PVSTP (Per VLAN Spanning Tree Protocol) a 802.1q. Jak vytvořit logicky oddělené sítě pomocí VLAN, jak mezi nimi probíhá směrování. Konfigurace, ověření a odstranění závad: VLAN, trunking u přepínačů Cisco, směrování mezi VLAN, VTP a RSTP. Analýza výstupu příkazů show a debug při ověření provozního stavu přepínané sítě Cisco. Ověření stavu sítě a činnosti přepínače s použitím základních nástrojů: ping, traceroute, telnet, SSH (Secure Shell), ARP (Address Resolution Protocol), ipconfig, spolu s příkazy show a debug. Určení a vyřešení běžných problémů s přenosovým médiem v přepínaných sítích, konfiguračními chybami, automatickým nastavením rychlosti a HW chybami přepínače. Správa operačního systému Cisco IOS. Správa konfiguračních souborů Cisco IOS (ukládání, editace, aktualizace a obnovení). Standardy spojené s bezdrátovým prostředím: IEEE, ITU/FCC. Určení a popis použití jednotlivých prvků malé bezdrátové sítě, např. SSID (Service Set Identification), BSS (Basic Service Set), ESS (Extended Service Set). Základní konfigurační parametry bezdrátové sítě zajišťující připojení zařízení ke správnému přístupovému bodu. Porovnání a určení rozdílů mezi bezpečnostními aspekty sítí s otevřeným přístupem, s WPA (Wi-Fi Protected Access), WEP (Wired Equivalent Privacy) a WPA-1/2. Běžné problémy bezdrátových sítí: interference a chybná konfigurace.

CCNA 4 - Síťové prvky potřebné pro komunikace v síti a přes Internet. Základní bezpečnostní opatření u přepínačů: port security, trunk access, management VLAN. Činnost a výhody DHCP a DNS. Konfigurace, ověření činnosti a odstranění závad DHCP a DNS služeb směrovače. Stávající způsoby ohrožení bezpečnosti a nasazení komplexní bezpečnostní politiky předcházení běžným bezpečnostním problémům síťových zařízení, stanic a aplikací. Doporučené postupy pro zabezpeční síťových zařízení. Účel a typy seznamů řízení přístupu ACL. Konfigurace a použití ACL k filtrování síťového provozu. Konfigurace a použití ACL pro omezení přístupu ke směrovači prostřednictvím protokolů telnet a SSH s použitím SDM/CLI (Security Device Manager command-line interface). Ověření, sledování a odstranění závad s ACL v síťovém prostředí. Základní činnost mechanismu překladu adres (NAT). Konfigurace NAT pro danou síť s použitím SDM/CLI.
Odstraňování problémů s NAT. Rozdílné metody připojení k WAN. Konfigurace a ověření činnosti základního sériového spoje WAN. Konfigurace a ověření činnosti PPP (Point-to-Point Protocol) spoje mezi směrovači Cisco. Konfigurace a ověření činnosti Frame Relay na směrovačích Cisco. Odstranění problémů spojených s realizací WAN. Výhody, úloha, vliv a součásti technologie virtuálních privátních sítí (VPN).
CISCO akademie 3 - CCNPXCA352Lzimní semestrzkUTKO3
doc. Ing. Jan Jeřábek, Ph.D.
Předmět, který je součástí oficiálního Cisco CCNP kurikula, se věnuje praktickým způsobem problémům směrování ve velkých sítích (ISP, WAN), propojování autonomních systémů, redistribuci směrovacích informací a zabezpečenému směrování. Zabývá se také použitím protokolu IPv6 v Internetu.
CISCO akademie 4 - CCNPXCA452Lletní semestrzkUTKO3
doc. Ing. Radim Burget, Ph.D.
Předmět seznamuje studenty s konfigurací přepínačů na vrstvě L2 a L3, vytváření VLAN sítí. Obsahuje konfiguraci STP a RSTP, zabývá se zálohování zařízení a síťových zdrojů. Součástí kurzů je konfigurace přepínačů pro přenos napájení PoE, vytváření bezdrátových VLAN sítí. Předmět obsahuje techniky pro zabezpeční přepínačů.
CISCO akademie 5 - CCNPXCA552Lzimní semestrzkUTKO3
Ing. Milan Šimek, Ph.D.
Předmět se zabývá řešením problému v sítích LAN. Konkrétně jsou řešeny problémy s VLAN sítěmí, s Trunk spoji, s VTP a STP protokolem. Na 3. vrstvě se problematika řešení probléml týká protokoů EIGRP, OSPF, BGP. Dále jsou řešeny problémy se zabezpečením sítě a ACL, NAT a DHC službou. Laboratorní cvičení vždy začíná přednáškou na dané téma a následně pak studenti ve skupinách řeší problémy v síti. Předmět je posledním předmětem z řady Cisco předmětů XCA na FEKT, VUT.
Desktop systémy Microsoft WindowsXMW126P - 26Cpzimní semestrzkFIT5
Ing. Radomír Kurečka
Úvod do administrace Windows
úvod do síťových technologií TCP/IP, IPadresy,
úvod do služeb DNS, NetBIOS, DHCP.
Administrace Windows: uživatelské účty, user right management, souborové sýstémy, uživatelská práva vs. oprávnění, sdílené prostředky a tiskárny, uživatelské prostředí (profily, Group Policy), diskové kvóty, hardware a ovladače zařízení, řešení problémů systému a zálohování, instalace software
vzdálená správa a Remote Desktop,
Zabezpečení systému (hesla, EFS, připojení do domény, Windows Firewall), auditování, bezpečnostní politiky a šablon
Instalace Windows: unattended instalace z CD, ze sítě, integrace ServicePack, úvod do Windows Deployment Services, Windows Update
Ukázky skriptování administrativních úkolů.
Diferenciální rovnice a jejich použití v elektrotechniceMDRE39P - 13Cpzimní semestrzá,zkUMAT5
prof. RNDr. Josef Diblík, DrSc.
Předmět je věnován některým důležitým okruhům diferenciálních rovnic a to jak obyčejných diferenciálních rovnic, tak i parciálních diferenciálních rovnic, které nebyly v bakalářském studiu probírány. Z obyčejných diferenciálních rovnic jde například o exaktní rovnice, které jsou souhrnných typem velkého množství rovnic. Je prohloubeno učivo o systémech lineárních diferenciálních rovnic včetně autonomních. Pro rovnice s konstantními koeficienty je uvedena metoda řešení pomocí exponenciály matice. Z aplikačního hlediska jsou důležité i další typy diferenciálních rovnic, kterým je v předmětu věnována pozornost. Mezi ně patří např. Besselovu rovnice a Laplaceovu rovnice. Jedním z centrálních pojmů v aplikacích diferenciálních rovnic je pojem stability, která je v kurzu probírána. Jsou uvedeny některé metody zjišťování stability, pro rovnice s konstantními koeficienty jde např. o Hurwitzovo kriterium a Michajlovovo kriterium. Je zmíněna
také metoda Ljapunovovských funkcí, která patří k základním ve vyšetřování stability. Je dána úplná klasifikace rovinných lineárních systémů s konstantními koeficienty ve fázové rovine. V kurzu je hojně využíván maticový počet, pomocí kterého je řada výsledků formulována. Parciální diferenciální rovnice často vyjadřují matematické modely mnoha technických a inženýrských jevů. Mimo jiné budou uvedeny aplikace základních metod řešení (Fourierova metoda, D'Alembertova metoda) na vlnové rovnice, rovnice vedení tepla a Laplaceovu rovnici. Ve cvičeních bude důraz kladen i na zvládnutí moderního matematického software při řešení různých typů diferenciálních rovnic.
Diplomová práceMMSK117VDletní semestrUAMT10
Ing. Soňa Šedivá, Ph.D.
Cílem práce je zpracování samostatné diplomová práce řešící vybraný problém z nabídky zadání na oborových ústavech nebo z praxe. Zpravidla jde o pokračování Semestrálního projektu 2. Téma je zadáno ve shodě s platnými studijními předpisy. Předmět je započten po předložení rukopisu bakalářské práce a po obhajobě u státní závěrečné zkoušce.
Distribuované systémy a sítěMDSS26P - 26Lletní semestrzá,zkUAMT6
doc. Ing. Petr Fiedler, Ph.D.
Předmět se věnuje moderní problematice v oblasti automatizační techniky, tj. distribuovaným řídicím systémům. Důraz je kladen na komunikační podsystém, který je základem těchto systémů. Praktické zkušenosti získají studenti s průmyslovými komunikačními systémy PROFIBUS, PROFINET, ETHERNET/IP, DeviceNet, RIO. Studenti si významně prohloubí znalosti o otevřené komunikaci, standardech a kvazistandardech průmyslových sítí a jejich implementaci. Další část předmětu je věnována distribuovaným automatizačním systémům od úrovně bezprostředního řízení až po úroveň operátorského řízení. Studenti jsou rovněž seznámeni se základními aspekty rizikové analýzy, funkční a informační bezpečnosti.
Dynamika elektromechanických soustavMDES26P - 39Cpzimní semestrzá,zkUVEE6
doc. Ing. Čestmír Ondrůšek, CSc.
Základní pojmy elektromechanické přeměny energie. Soustavy s více budícími cívkami, s lineárním a otáčivým pohybem, dynamické rovnice elektromech. soustavy. Variační princip. Teorie obecného el. stroje, jeho základní rovnice a jejich lineárni transformace, matematické modely točivých strojů. Matematický model synchronního generátoru, základní vlastnosti energetické sítě, vzájemná interakce generátoru a sítě, vliv zkratu v energetické síti,dynamika generátoru a sitě..
Dějiny a filozofie technikyMFIT26Pletní semestrICV2
ThMgr. Milan Klapetek
V předmětu Dějiny a filosofie techniky jsou postupně představeny jednotlivé etapy vývoje materiální kultury, řemesel a techniky od pravěku a starověku až po konec 19. století. Jsou pak zvláště zdůrazněny rozhodující kapitoly v dějinách technického vývoje, jako helenistická mechanika, průmyslová revoluce, počátky a využití elektrického proudu a sdělovací techniky. To vše je doplněno o dobové kulturní, filosofické a náboženské souvislosti.
Efektivní čtení odborných anglických textůXARE26Cjletní semestrzá,zkUJAZ3
PhDr. Marcela Borecká
Kurs je zaměřen tak, aby si studenti zlepšili efektivní čtení a porozumění anglickému odbornému textu a aby to dokázali následnou diskusí. Studenti pracují s různými typy textů (populárně vědecké, odborné), učí se různé techniky čtení (scanning, skimming, intensive reading), dosahují tak rozšiření běžné i odborné slovní zásoby. Kurs je vhodný i jako průprava pro zkoušku v PGS i další typy zkoušek konaných mimo VUT.
Kurs je jednosemestrální.

Electromechanical SystemsMEME26Pzimní semestrklUVEE3
doc. Ing. Čestmír Ondrůšek, CSc.
Kurs je přednášen v angličtině a je určen pro zájemce, kteří se chtějí seznámit s anglickou terminologií a základními poznatky z elektrických strojů, přístrojů, pohonů a výkonové elektroniky. Elektromechanická přeměna elektrické energie. Energetická bilance, určení ztrát a účinnosti. Elektrické pohony a výkonová elektronika.
Elektrické regulované pohonyMERP39P - 26Cpletní semestrzá,zkUVEE6
prof. Ing. Jiří Skalický, CSc.
Stejnosměrné pohony s tyristorovými měniči, regulace otáček, adaptivní regulace, číslicová regulace. Kombinovaná regulace otáček napětím kotvy a buzením. Pohony s reverzací momentu. Pohony s elektronicky komutovanými motory, návrh regulační struktury, servopohony s polohovým řízením. Pohony s asynchronními motory, skalární a vektorové řízení, asynchronní motor v elektrické trakci. Pohony se spínanými reluktančními motory. Rušení v zařízeních výkonové elektroniky.
Elektronická měřicí technikaMEMT26P - 39Lletní semestrzá,zkUAMT6
Ing. Soňa Šedivá, Ph.D.
Předmět se věnuje problematice měřicích přístrojů pro měření pasivních a aktivních veliči, teorii měření a experimentu. Studenti si prohloubí znalosti o principech, vlastnostech a použití elektronických měřicích přístrojů. Důraz je kladen na správné používání normalizovaných pojmů. Naučí se používat měřicí přístroje pro měření aktivních veličin s důrazem na osciloskopy a spektrální analyzátory, měření frekvence, času a fáze. obecných impedancí.
Elektronické obvody a signályMEOS13P - 13Cjzimní semestrzá,zkUREL6
prof. Ing. Milan Sigmund, CSc.
Předmět vychází ze znalostí povinných předmětů bakalářského studia z oblastí elektrotechniky a signálů. Nová témata např. ve zpracování signálů a zpracování měřených dat jsou obsahově orientovány na výzkumné projekty řešené na zahraničních partnerských vysokých školách a firmách, na kterých se mohou podílet také naši studenti. Při výuce je kladen důraz na odbornou slovní zásobu a pružnost komunikace v situacích výuka - výzkum.
Elektronik in DeutschMEID26Pzimní semestrUREL2
prof. Ing. Milan Sigmund, CSc.
Předmět vychází ze znalostí povinných předmětů bakalářského studia z oblasti elektroniky. Nové doplněné oblasti jsou např. ve zpracování signálů a zpracování měřených dat jsou tématicky orientovány na výzkumné projekty řešené na zahraničních partnerských vysokých školách a firmách, na kterých se mohou podílet naši studenti. Při výuce je kladen důraz na odbornou slovní zásobu a pružnost komunikace v situacích výuka - výzkum.
Elements of Digital Signal and Image ProcessingMEDS26Pletní semestrklUBMI3
prof. Ing. Jiří Jan, CSc.
Předmět slouží jako úvod do zpracování a analýzy signálů a obrazů v angličtině.
Embedded systems for industrial controlMESI26Pzimní semestrklUAMT3
doc. Ing. Petr Fiedler, Ph.D.
Cílem předmětu je jednak seznámit studenty s vybranými odbornými a etickými tématy v anglickém jazyce, ale především seznámit studenty s problematikou prezentování obecně s důrazem na prezentace v anglickém jazyce. Obsah výuky proto zahrnuje přednášku na téma jak prezentovat a dále pak přednášky na vybraná témata z oblasti průmyslové automatizace a embedded systémů, přičemž přednášky jsou realizovány výhradně v AJ. Ve druhé třetině semestru studenti týmově prezentují jimi zvolené téma, přičemž téma může být buď striktně odborné, nebo se může jednat o téma z oblasti inženýrské etiky na rozhraní věd technických, společenských a přírodních.
English for LifeMEFL13P - 13Cjletní semestrzá,zkUJAZ4
Mgr. Pavel Sedláček
Kurz angličtiny se zaměřením na pokročilé procvičování a osvojování dovedostí v rámci praktické verbální i písemné komunikace. Semináře zahrnují nejen širokou škálu funkčních prvků jazyka, ale také forem práce, k nimž náleží především aktivní diskuse, prezentace, interpretace audiovizuálních materiálů a tvorba textu spojená s jeho podrobným rozborem. Témata pokrývaná v průběhu semestru jsou navržena tak, aby studentům umožnila efektivnější užívání anglického jazyka v každodenním pracovním i společenském životě.
Etika podnikáníXEPO26Pletní semestrUJAZ2
Ing. Martin Jílek
Etika - základní pojmy, hospodářská etika, firemní ektika. Firemní komunikace. Praní špinavých peněz, korupce, lobbing a jiné negativní ekonomické projevy ve společnosti. Právní prostředí v České republice - základní pojmy, některé problémové oblasti práva. Modelové situace v rámci nácviku komunikačních dovedností. Etiketa - nejčastější situace. Kulturní a ekonomické odlišnosti v Evropě, popř. v jiných zemích světa.
Fuzzy systémyMFSY26P - 13Cp - 13Oletní semestrzá,zkUAMT5
prof. Ing. Pavel Jura, CSc.
Motivace předmětu, klasické množiny a fuzzy množiny. Operace nad fuzzy množinami, t-normy a konormy. Fuzzy relace a operace nad nimi. Projekce, cylindrické rozšíření, kompozice. Přibližné usuzování. Jazyková proměnná. Fuzzy implikace. Zobecněný modus ponens a fuzzy pravidlo if-then. Pravidla inference. Ohodnocení a vlastnosti souboru fuzzy pravidel. Fuzzy systémy typu Mamdani a Sugeno. Struktura fuzzy systému, znalostní a datová báze. Fuzzifikace a defuzzifikační metody. Fuzzy systém jako universální aproximátor. Adaptace ve fuzzy systémech, neuro-fuzzy systémy.
Inteligentní a polovodičové senzoryMIPS26P - 26Lzimní semestrzá,zkUAMT6
doc. Ing. Petr Beneš, Ph.D.
Předmět se věnuje problematice nejpoužívanějších principů polovodičových snímačů, jejich charakteristické konstrukci, základním technologickým postupům při výrobě, typickými vlastnostmi, parametry, použitím, aplikacemi a omezeními. Důraz je také kladen na seznámení s obvody pro zpracování a úpravu výstupních signálů z těchto snímačů, požadavky kladené na inteligentní snímače (např. metody autodiagnostiky, autokalibrace snímačů) a MEMS snímače. Studenti v rámci laboratorních cvičení získají praktické zkušenosti s vybraným typem polovodičového / inteligentního snímače, čímž si prohloubí znalosti o použití senzorů fyzikálních (neelektrických) veličin.
Internetové aplikaceMIAP39P - 13Oletní semestrzá,zkFIT5
prof. Ing. Tomáš Hruška, CSc.
Značkovací jazyky a rodina SGML a její současní členové html a zejména xml. Technologie výstavby stránek v html včetně dynamických stránek a stránek se skripty Java + Visual Basic. Technologie xml, tj. jazyk xml, prostředky pro definici schémat, dotazovací jazyk, vytváření hypertextových vazeb, transformace xml, objektový model dokumentů, způsoby využití xml pro moderní informační systémy.
Inženýrská pedagogika a didaktikaXIPD52Pletní semestrzkUJAZ5
Ing. Martin Jílek
IPD se zabývá v souladu se základy obecné pedagogiky všemi návaznými oblastmi studia a specifikací vlivů technických obsahů a jejich ovlivnění výukovými metodami. Jsou specifikovány cíle výuky a učení ve vyučování odborným předmětům s respektováním jejich hierarchie. Struktura přednášek zohledňuje odbornosti účastníků studia.
Kultura projevu a tvorba textůXKPT39P - 13Czletní semestrUJAZ5
Ing. Martin Jílek
Kurz nabízí teoretické seznámení se zásadami efektivní společenské komunikace a prezentace, zájemcům z řad studentů poskytne i praktické informace z oblasti tvorby učebních textů.
Laboratorní didaktikaXLAD13Pletní semestrUJAZ0
Ing. Martin Jílek
- Uplatňování audiovizuálních informací ve výuce
- Specifika didaktické a výpočetní techniky
- Pedagogické funkce didaktické techniky
- Zpětná projekce a její výhody-projekční plochy
- Internet, webové stránky
- Prezentační programy, metodika vytváření počítačových prezentací
- Multimédia ve výuce
- Digitální fotografování - podpora výuky
- Tvorba didaktických náplní, možnosti lektora
Logické systémyMLOS39P - 13Cz - 13Lzimní semestrzá,zkUAMT6
Ing. Radovan Holek, CSc.
Při studiu kurzu se předpokládají znalosti z předmětu Řídicí elektronika (REB), který student absolvoval v bakalářeském studiu. Náplň kurzu představuje širší pohled na logické systémy a jejich teoretický základ (např. vícehodnotová logika a její přednosti a nedostatky), a ucelený soubor podrobněji probíraných témat souvisejících s aplikací logických systémů v řízení, v ovládání měřicích celků a ve sběru a zpracování dat (vznik a eliminace rušení, řešení a navrhování nestandartních logických členů a obvodů, kódování a jeho využití k zabezpečení přenosu a ukládání dat, využití obvodů velké integrace - polovodičových pamětí, programovatelných logických polí včetně jejich programování, podpůrných obvodů mikroprocesorů).
Manažerské účetnictvíXMAU13P - 13Czletní semestrUJAZ2
Ing. Martin Jílek
Manažerské účetnictví – pojem, cíl, obsah a struktura. Základní pojmy a kritéria manažerského účetnictví. Členění nákladů, výnosů v účetnictví a jejich dopad na daňové zatížení podniku. Daně z příjmů. Vliv charakteru podnikání na manažerské účetnictví. Interpretace účetních údajů ve finančním řízení podniku.
Maticový a tenzorový početMMAT26P - 18Cp - 8Oletní semestrzá,zkUMAT5
doc. RNDr. Martin Kovár, Ph.D.
Definice matice. Základní pojmy. Rovnost a nerovnost matic. Transponování matic. Některé druhy matic. Determinant, základní vlastnosti. Základní operace s maticemi. Speciální tvary matic. Lineární závislost a nezávislost. Řád a hodnost matice. Inverzní matice.
Řešení lineárních algebraických rovnic. Linéární a kvadratické formy. Spektrální vlastnosti matic, vlastní čísla, vlastní vektory a charakteristické rovnice. Lineární prostor, dimenze. Linearní transformace souřadnic vektoru.
Kovariantní a kontravariantní souřadnice vektoru a jejich transformace. Definice tenzoru. Tenzor kovariantní, kontravariatní a smíšený. Operace s tenzory. Operace s tenzory. Součet dvou tenzorů. Násobek tenzoru reálným číslem. Úžení tenzorů. Symetrie a antisymetrie tenzorů.
Microelectronics in EnglishMMEN26Pzimní semestrklUMEL3
prof. Ing. Jaromír Brzobohatý, CSc.
Základní terminologie studia na universitě. Čtení matematických symbolů a výrazů.
Terminologie základů elektrotechniky, obvodů, polí, signálů, zákonů a teorémů.
Základy fyziky polovodičů, přechod PN. Diody a tranzistory.
Analogové integrované obvody. Digitální integrované obvody.
Polovodičové paměti. Mikroprocesory.
Technologie mikroelektroniky, materiály, struktury.
Současný stav a perspektivy mikroelektroniky.
Mikroelektronická terminologie na konferencích a prezentacích,
v diskuzích, při zkouškách , v publikacích a při psaní zpráv.
Modelování a identifikaceMMID26P - 26Cpzimní semestrzá,zkUAMT6
doc. Ing. Petr Blaha, Ph.D.
Předmět je zaměřen na:
- metody identifikace dynamických systémů
- postupy při neparametrické a zejména při parametrické identifikaci
- on-line a off-line identifikaci
- spektrální estimaci, ocenění vlivu šumu a poruch při identifikaci
Modelování biologických systémůMMOB26P - 13Cpzimní semestrzá,zkUBMI4
Ing. Martin Vítek, Ph.D.
Předmět se věnuje problematice modelování biologických systémů. Studenti získají teoretické znalosti v oblasti terminologie modelování , klasifikace biologických systémů, cílů modelování, identifikace parametrů modelu a způsobů jeho popisu. Praktické dovednosti studenti získají v oblasti návrhu matematického modelu, jeho analýzy, praktické realizace v programovém prostředí MATLAB a SIMULINK a simulace modelu.
Moderní numerické metodyMMNM39P - 13Cpletní semestrzá,zkUMAT5
doc. RNDr. Jaromír Baštinec, CSc.
Předmět se zabývá vybranými numerickými metodami, které slouží k nalezení numerického řešení úlohy, kterou neumíme a nebo nejsme schopni řešit analyticky. Všechny metody jsou korektně zavedeny a ve většině případů i dokázány. Proto se nejdříve věnujeme teorii chyb, jsou zavedeny pojmy metrika a norma a jejich vztahy. Dále se věnujeme Banachově větě o pevném bodu, která je základem řady numerických metod. Vysvětlení jejího působení se provádí na soustavách lineárních algebraických rovnic. Při výkladu se začíná od finitních metod a až na ně navazují iterační metody řešení. Obdobně postupujeme i při hledání řešení nelineárních rovnic, algebraických rovnic a jejich systémů. Dále se zabýváme vlastními čísly matice a hledáním řešení počáteční a okrajové úlohy pro obyčejné diferenciální rovnice a jejich systémy a také pro parciální diferenciální rovnice druhého řádu. U každé numerické metody jsou uvedeny podmínky, které garantují konvergenci metody.
Měření neelektrických veličinMMNV26P - 26Czzimní semestrzá,zkUAMT5
doc. Ing. Ludvík Bejček, CSc.
Kurz je zaměřen na metody a metodiku měření základních veličin zejména v průmyslové praxi. Předpokládá se znalost principů senzorů (MSNV).
Terminologie, měřicí řetězec. Metody zmenšení chyb snímačů. Popis jednotlivých veličin. Využití v automatizační technice a robotice. Etalonáž základních veličin. Výhody měření neelektrických veličin elektrickými metodami. Měření polohy a rozměrů. Měření rychlosti a zrychlení. Měření sil a hmotnosti. Měření tlaku a momentu. Měření deformace. Bezdotykové měření teploty, tepla a tepelného toku. Měření záření záření. Měření průtoku a výšky hladiny. Měření vlhkosti. Měření síly a hmotnosti. Měření viskozity a hustoty. Měření složení látek a kvality ovzduší. Měření s optickými a vláknovými snímači. Základní koncepce měřiče a systému. Senzorová informatika.
NanotechnologieMNAN26P - 13Cp - 6L - 7Oletní semestrzá,zkUFYZ6
prof. RNDr. Pavel Tománek, CSc.
Předmět se věnuje moderrní problematice Nanotechnologie - principům a aplikacím. Důraz je kladen na pochopení základních nanostruktur a různých typů interakce v blízkém poli (silová, optická, elektrická, magnetická, tepelná). Další část předmětu je věnována počítačové nanotechnologii, detekci a lokalizaci nanostruktur. Studenti aktivně připravují a prezentují témata z aplikačního potenciálu nanotechnologie (nanoelektronika, metamateriály, nanofotonika) v moderním světě.
Němčina nádstavbový kursXJN526Cjzimní semestrzá,zkUJAZ6
Mgr. Pavel Sedláček
Kurz je určen jak pro studenty, kteří absolvovali kurz JN3, tak pro studenty, kteří jsou pokročilí a zvládli základy německé mluvnice, ale potřebují se naučit vyjadřovat v běžných situacích.Kromě běžných témat se účastník kurzu naučí psát životopis, seznámí se s pojmy z oblasti internetu a s tématy hospodářské němčiny.Součástí výuky je i práce s odbornými texty, poslech a práce s poslechovým a čteným textem. Jde o specializovaný kurz.
Němčina pro mírně pokročilé grundkurs IIXJN226Cjzimní semestrzá,zkUJAZ6
Mgr. Pavel Sedláček
Kurs navazuje na předchozí studium na střední škole,příp. na absolvovaný kurz JN1 (Němčina pro začátečníky)
Probíraná mluvnice je účinně využívána v poslechových a komunikativních aktivitách, zaměřených na běžné každodenní situace.
Němčina pro pokročilé i fortgeschrittene IXJN326Cjzimní semestrzá,zkUJAZ6
Mgr. Pavel Sedláček
Kurs navazuje na předchozí studium na střední škole,příp. na absolvovaný kurz JN2 (Němčina pro mírně pokročilé)
Probíraná mluvnice je účinně využívána v poslechových a komunikativních aktivitách, zaměřených na běžné každodenní situace.
Němčina pro začátečníky grundkurs iXJN126Cjzimní semestrzá,zkUJAZ6
Mgr. Pavel Sedláček
Cílovou skupinou kurzu jsou studenti-začátečníci.Kurz zahrnuje úvod do studia jazyka s důrazem na poslech a gramatiku.Výuka je směrována na rychlé a přímé osvojení komunikativních návyků v každodenních situacích.
Obecná angličtina pro středně pokročiléMASP26Cjletní semestrzá,zkUJAZ3
Mgr. Pavel Sedláček
Kurz pokrývá učební látku druhé poloviny učebnice International Express Intermediate a dále se opírá o elektronické texty pro tento kurz vytvořené (viz literatura a hodnocení kurzu). Předmět je určen pro studenty, kteří v bakalářském studiu absolvovali pouze XAN3 (první polovinu učebnice International Express Intermediate).
Odborná praxeMXMK80OPletní semestrUAMT0
Ing. Soňa Šedivá, Ph.D.
Odborná praxe v celkové délce trvání 2 týdnů (80 odpracovaných hodin) absolvovaná v podnicích a firmách elektrotechnického a elektronického průmyslu. Student má možnost zvolit tuzemskou i zahraničí firmu. Praxi si zařizuje student sám. Praxi je třeba konat mimo dobu pravidelné výuky (zejména v letním prázdninovém období) od začátku do konce magisterského studia na FEKT VUT. Praxe je započtena na konci posledního ročníku magisterského studia po předložení písemného potvrzení o jejím absolvování.
Operační systémy a sítěMOSS26P - 26Cpzimní semestrzá,zkUAMT5
Ing. Tomáš Macho, Ph.D.
První část předmětu je věnována základním principům operačních systémů, správě procesů a vláken, komunikaci mezi procesy, synchronizaci procesů a vláken, správě paměti, souborovým systémům, strukturám operačních systémů a virtualizaci. Druhá část předmětu se zabývá počítačovými sítěmi. Studenti získají informace o síťových protokolech a standardech jako Ethernet, IEEE 802.1Q VLAN, PoE, TCP/IP, HTTP, SMTP, fungování systému DNS a DHCP a směrování v IP sítích. Zvláštní pozornost je věnována novému protokolu IPv6.
Operační systémy reálného časuMRTS26P - 26Lzimní semestrzá,zkUAMT5
Ing. Pavel Kučera, Ph.D.
Předmět si klade za cíl seznámit posluchače jak s teoretickými, tak i s praktickými aspekty implementace řídicích aplikací do operačních systémů reálného času. Předmět je koncipován tak, aby seznámil posluchače krok za krokem se všemi důležitými aspekty tvorby řídicí aplikace, jako jsou analýza úlohy, volba vhodné architektury a operačního systému reálného času, tvorba více vláknových procesů a jejich synchronizace s ohledem na časová omezení a sdílené zdroje, syntéza a verifikace úlohy na cílové platformě. Předmět připravuje posluchače na metodiku vývoje systému pomocí schématu analýza-verifikace-syntéza s ohledem na vysoce funkční a vysoce bezpečné řízení. Většina teoretických poznatků je vyzkoušena na praktických příkladech a jejich pochopení a zvládnutí je ověřeno na závěrečném projektu.
Optimalizace regulátorůMOPR26P - 26Cpzimní semestrzá,zkUAMT5
prof. Ing. Petr Pivoňka, CSc.
Kurs je zaměřen na výběr vhodného typu regulátoru s optimalizací jeho struktury a parametrů s ohledem na požadované vlastnosti regulačního obvodu. Zabývá se klasickými i moderními metodami návrhů řídicích algoritmů (adaptivní, optimální a prediktivní přístupy) včetně použití principů umělé inteligence v řídicích algoritmech.
Optoelektronické snímačeMOES39P - 26Lzimní semestrzá,zkUAMT6
doc. Ing. Ludvík Bejček, CSc.
Úvod, kategorizace a specifikace signálu. Vývoj, současnost a perspektivy.
Šíření světla (shrnutí základů), přenos záření prostředím.
Vláknová optika, vedení optického signálu ve vláknech, optické vlákna a jejich použití. Zdroje, snímače a zesilovače optického signálu. Optoelektronické komponenty. Optické vláknové (světlovodné) snímače (OVS. Měření fyzikálních veličin. Volba měřicí metody, obecný měřicí řetězec.
Základní koncepce OVS a měřičů, dělení, principy, konstrukce a příklady použití. Amplitudové, fáízové, polarizační a OVS s modulací vlnové délky. Měřící systémy pro sběr a zpracování měřených dat, senzorové systémy, lokální sítě. Současný stav a předpokládaný vývoj.
Aplikace mimo měřicí techniku (optický záznam a paměťová média, spotřební, lékařská a stavební technika, vojenství atd.).
Pedagogická psychologieXPSO52Pletní semestrzkUJAZ5
Ing. Martin Jílek
Předmět představuje úvod do studia psychologických disciplín. Zaměřuje se na psychologickou metodologii, psychologii osobnosti, sociální psychologii, vývojovou psychologii, obecnou psychologii, základy neurofyziologie lidského mozku, stěžejní psychologické směry a na pedagogickou psychologii. Součástí přednášek je psychologické testování, diskuse a rozprava nad případovými studiemi.

Podnikatelské minimumXPOM26P - 26Czzimní semestrUMEL4
doc. Ing. Pavel Legát, CSc.
Předmět se zabývá následujícími čtyřmi problémovými okruhy:
1.Sledování elementárních ekonomických operací v podniku, dopad operací do účetních výkazů (rozvaha, výsledovka). Druhy nákladů (fixní, variabilní), nákladové modely pro hromadnou výrobu.
2.Právní rámec podnikání v ČR, podnikání fyzických a právnických osob dle živnostenského zákona a obchodního zákoníku, typy právnické osoby podle českého práva.
3.Daňový systém ČR, základní informace o jednotlivých druzích daní (u každé daně je popsán poplatník daně, předmět zdanění a základ daně, aktuální daňové sazby, výpočet výše daně, popis způsobu výběru daně). Zdravotní pojištění a pojištění sociálního zabezpečení.
4.Časová hodnota peněz (úročení a budoucí hodnota, odúročení a současná hodnota budoucích příjmů, výnosnost a vliv faktoru rizika).
Podnikové technologie MicrosoftXMW426P - 26Cpletní semestrzkFIT5
Ing. Radomír Kurečka
Exchange Server. ISA Server. Software Management Server. Microsoft Operations Manager.
Podvojné účetnictvíXPOU26P - 26Czletní semestrzkUJAZ4
Ing. Martin Jílek
Kurz je jednosemestrový a posluchači se postupně seznámí s rozvahou, jejím rozepsáním do účtů, ovládnou princip podvojného účtování, naučí se sestavit výsledovku a účetní závěrku.
Power SystemsMPSY26Pzimní semestrklUEEN3
doc. Ing. Petr Baxant, Ph.D.
Předmět je vyučován v anglickém jazyce a věnuje se zejména základním informacím z elektroenergetiky. Důraz je kladen na postupné osvojování si anglické terminologie od základních matematických formulací a výslovnosti vztahů, veličin, matematických zápisů až po specializovaná témata např. z jaderné energetiky. Studenti se seznámí s rannou historií elektroenergetiky, hlavními osobnostmi, které stáli u zrodu prvních elektráren a energetických systémů. Dozví se, jak funguje systém výroby, přenosu a rozvodu elektrické energie v rámci přenosových soustav České republiky, ale i v evropském měřítku. Součástí jsou přednášky z oblasti výroby elektrické energie v jaderných elektrárnách, koncepce moderních jaderných zařízení, nakládání s vyhořelým palivem. Dále zde jsou prezentovány informace z oblasti užití elektrické energie pro osvětlení a elektrotepelná zařízení. Další částí jsou témata věnovaná alternativním a obnovitelným zdrojům energie.
Počítače pro řízeníMPOR26P - 39Lletní semestrzá,zkUAMT6
doc. Ing. Zdeněk Bradáč, Ph.D.
Mikrokontroler: Programátorský model. Adresovací módy. Instrukční soubor. Vnitřní periferie, čítače, časovače, přerušovací systém. Mapování a adresování periferií.
Periferie: čítače + časovače, synchronní a asynchronní sériová linka. Výkonové členy, inteligentní display. Připojování vnějších prvků k mikrokontroleru jako paměti, A/D a DA převodníky, displeje, klávesnice. Sběrnice I2C, 485. Programovací techniky pro vestavěné systémy, programování periferií. Úvod do OS realného času. Úvod do Faul-tolerant systémů.
Počítačové viděníMPOV39P - 26Lzimní semestrzá,zkUAMT6
Ing. Karel Horák, Ph.D.
Předmět Počítačové vidění se věnuje metodám pořízení a číslicového zpracování obrazových dat. Hlavní náplní předmětu jsou algoritmy a metody zpracování obrazů, rozpoznávání vzorů a analýza dynamických obrazů.
Pravděpodobnost, statistika a operační výzkumMPSO26P - 18Cp - 8Ozimní semestrzkUMAT5
doc. RNDr. Jaromír Baštinec, CSc.
Předmět se věnuje upevnění a rozšíření znalostí studentů v oblasti teorie pravděpodobnosti, matematické statistiky a vybraných metod z teorie operačního výzkumu. Proto se začíná důkladným a korektním zavedením pravděpodobnosti, odvozením základních vlastností pravděpodobnosti. Dále je definována náhodná veličina, její číselné charakteristiky a rozdělení. Na tento základ potom navazuje nejdříve popisná statistika a potom problematika testování statistických hypotéz, volba vhodného testu a vysvětlení závěrů jednotlivých testů. Z operačního výzkumu je do kurzu zařazeno lineární programování a jeho geometrické i algebraické řešení, dopravní a přiřazovací úloha a přehled o dynamickém a pravděpodobnostním programování a metodách skladových zásob. V této části jsou ilustrační příklady brány především z ekonomie.
Programování v .NET a C#XMW526P - 26Cpletní semestrzkFIT5
Ing. Radomír Kurečka
Úvod do platformy .NET. Předkompilovaný kód. Platformová nezávislost, MSIL, bezpečný kód. Jazyk C#: prvky jazyka, typy třídy, instance, atributy, metody, dědičnost, virtuální metody rozhraní, přetěžování, abstraktní třídy, zprávy, události, rozhraní, prvky grafického rozhraní, okna, menu, ovládaccí prvky. Grafika. Síťové aplikace: TCP/IP, komunikace TCP, UDP. Síťové služby: přehled ADO.NET a přístup k datům, SQL dotazy, DataSet, DataReader. Aktivní webové stránky ASP.NET, formuláře, aktivní obsah, XML, integrace do web serveru (IIS 6.0). Web services.
Projektové řízeníXPRI39Czletní semestrzá,zkICV4
prof. Ing. Stanislav Hanus, CSc.
Předmět bude obsahovat zejména tyto oblasti: pojmy projektového řízení (vlastnosti projektu, fáze projektu, trojimperativ a další), metody projektového řízení (metoda logického rámce, studie proveditelnosti (feasibility study)), strukturovaný rozpad činností (work breakdown structure), plánování a řízení projektů metodou síťové analýzy (uzlově orientované grafy), Ganttovy diagramy, Histogramy zdrojů, Řízení rizik (s akcentem na metodu RIPRAN), metoda CPM (Critical Path Method) a PERT (analýza nákladů, času a zdrojů), počítačová podpora řízení projektů, operativní řízení implementace projektů, řízení změn v projektech, řešení krizí v projektech, komunikování a komunikace v projektech, řízení projektových rizik (včetně metody RIPRAN – Risk Project Analysis), týmová práce v projektovém řízení, další náležitosti projektu
Properties and Production of Electrotechnic MaterialsMPPM26Pletní semestrklUETE3
doc. Ing. Josef Jirák, CSc.
Předmět je přednášen v angličtině a je určen pro zájemce, kteří chtějí zlepšit své znalosti technické angličtiny se zaměřením na terminologii v oblasti struktury, složení a vlastností základních skupin elektrotechnických materiálů a způsobů jejich přípravy.
RobotikaMRBT26P - 26Lletní semestrzá,zkUAMT5
prof. Ing. Luděk Žalud, Ph.D.
Prvky a struktura stacionárních průmyslových robotů. Kinematické konfigurace průmyslových robotů. Kinematika. Řešení inversní kinematické úlohy. Singularity. Dynamika. Rovnice pohybu. Plánování dráhy. Řízení v kartézském souřadnicovém systému, řízení v kloubovém souřadnicovém systému.
Prvky a struktura mobilních robotů (MR). Modely a řízení některých kinematických struktur MR. Senzorické systémy MR. Sebelokalizace MR. Mapy prostředí. Plánování trajektorie MR. Spolupráce člověk - MR, telepresence. Kooperující MR. Umělá inteligence v robotice. Netradiční pohony MR.
Robustní a algebraické řízeníMRAL26P - 14Cz - 12Cpletní semestrzá,zkUAMT5
doc. Ing. Petr Blaha, Ph.D.
Kurs je zaměřen na aplikaci algebraické teorie pro analýzu a syntézu regulačních obvodů. Obsah tvoří agebraická teorie řízení, návrh různých typů regulátoru pomocí polynomiálních metod, typy neurčitostí dynamických systémů, úvod do robustního řízení.
Ruština pro mírně pokročiléXJR226Cjzimní semestrzá,zkUJAZ6
PaedDr. Alena Baumgartnerová
Tento kurz navazuje na kurz JR1, případně je určen pro mírně pokročilé studenty,a opakuje učivo v těsné souvislosti s uváděním a procvičováním nových jazykových jevů a s rozvíjením dovedností poslechu, čtení, ústního a písemného projevu - to vše spolu s všestranným zvyšováním náročnosti.
Ruština pro začátečníkyXJR126Cjzimní semestrzá,zkUJAZ6
PaedDr. Alena Baumgartnerová
Kurs je určen pro začátečníky v ruském jazyce.
Výuka je založena na rozvíjení komunikativní kompetence,a to zejména v poslechu s porozuměním a v hovoru ve spojení s dovednostmi čtení a psaní.
Výuka je směrována na rychlé a přímé osvojení komunikativních návyků v každodenních situacích.
Vzhledem ke specifičnosti počáteční fáze výuky se klade(zejména v úvodních lekcích)velký důraz na zvukovou a grafickou stránku jazyka.
Jazykové učivo je úzce spjato i s poznatky mimojazykovými.
RétorikaMRET26Pletní semestrICV2
ThMgr. Milan Klapetek
Rétorika - umění společenské konverzace a argumentace - tedy schopnost efektivně komunikovat bývá občas při výčtu potřebných kvalit technika opomenuta. Přitom právě to, zda a jak dokáže odborník svoje myšlenky i své dovednosti prezentovat, bývá základem jeho úspěchu nebo neúspěchu. Kurz rétoriky seznamuje s praktickými, stylistickými, psychologickými i filosofickými souvislostmi mezilidské komunikace.
Kurz je určen pro studenty všech ročníků.
Sběr, analýza a zpracování datMZPD26P - 26Cpletní semestrzá,zkUAMT5
Ing. Marie Havlíková, Ph.D.
Předmět se věnuje problematice analýzy digitálních signálů v časové a frekvenční oblasti.
Důraz je kladen na ortogonální transformace zejména na DFT, rychlé algoritmy FFT, a waveletovy transformace. Část předmětu je věnována matematickým operacím s časovými řadami a číslicové filtraci signálů.
Semestrální projekt 1MM1K26Prletní semestrUAMT2
doc. Ing. Václav Jirsík, CSc.
Úvodní část samostatné technické práce studenta řešící jím vybraný problém z nabídky zadání ústavu nebo z praxe. Téma je zadáno ve shodě s platnými studijními předpisy.
Semestrální projekt 2MM2K39Przimní semestrklUAMT3
Ing. Soňa Šedivá, Ph.D.
Úvodní část samostatné technického projektu studenta řešící jím vybraný problém z nabídky zadání na ústavu nebo z praxe. Téma projektu se vybírá na počátku zimního semestru daného akademického roku a může být odvozeno od budoucího tématu diplomové práce.. Při úspěšné obhajobě může projekt pokračovat jako závěrečná diplomová práce studenta.
Senzory neelektrických veličinMSNV39P - 26Lzimní semestrzá,zkUAMT6
doc. Ing. Ludvík Bejček, CSc.
Předmět poskytuje studentům přehled používaných principů snímačů, jejich parametrů a konstrukcí. Zabývá se instrumentací, koncepcí a postupy měření neelektrických veličin. Na skutečných příkladech z průmyslové praxe prezentuje zejména specifika těchto měření a odlišnosti oproti obvyklým elektronickým měřením elektrických veličin. Pozornost je věnována i snímačům a metodám měření využívajících optických signálů, optických vláknových senzorů a dále sběru, zpracování a vyhodnocení (prezentaci) naměřených výsledků.
Serverové systémy Microsoft WindowsXMW226P - 26Cpletní semestrzkFIT5
Ing. Radomír Kurečka
Hlubší problematika TCP/IP, routing, NAT, Windows Firewall.
Active Directory: účty uživatelů a počítačů, organizační jednotky, uživatelské skupiny, Group Policy a správa uživatelských prostředí, zabezpečení a delegování správy, skriptování administrativních úkolů, vzdálené instalace software Remote Installation Services, Windows Deployment service
Zálohování a obnova systému Záchrana systému po kolapsu, řešení problémů, hardware.
Internet Information Services. Úvod do problematiky bezpečnosti a kryptografie, EFS. Úvod do problematiky IPSec a VPN (PPTP a L2TP).
Strojové učeníMSTU26P - 26Cpzimní semestrzá,zkUAMT5
Ing. Petr Honzík, Ph.D.
Předmět se zabývá otázkou, jak konstruovat počítačové programy, které se automaticky zlepšují pomocí učení. Cílem předmětu je představit přehled základních typů algoritmů a postupů definujících strojové učení, které tvoří matematicko-logický základ oborů, jako jsou umělá inteligence, rozpoznání vzorů nebo dolování dat. Důraz je kladen zejména na řešení klasifikačních a optimalizačních úloh.
Systémy diskrétních událostíMSDU26P - 26Cpzimní semestrzá,zkUAMT5
prof. Ing. Pavel Václavek, Ph.D.
Systémy diskrétních událostí, typy a příklady, modelování. Modelovací aparát. Petriho sítě, autonomní a barevné Petriho sítě. Sekvenční systémy. Markovovy řetězce a procesy, systémy hromadné obsluhy.
Síťové technologie Microsoft WindowsXMW352Cpzimní semestrzkFIT5
Ing. Radomír Kurečka
NAT, routing a Windows Firewall, multicasting. Služby a protokoly SMTP, NNTP a POP3. PKI: certifikační autorita, EFS, šifrování emailu, certifikáty pro IIS. IPSec a VPN (PPTP a L2TP), RADIUS (IAS). Softwareové instalace (Service Pack, Office + Office Resource Kit). Active Directory: sites, services, replikace, Global Catalog, typy doménových skupin, struktura databáze a LDAP, directory partitions a jejich replikace, integrace DNS a NetBIOS. SQL Server: instalace, systémové a uživatelské databáze, typy objektů (tabulky, view, stored procedure, funkce), primární a cizí klíče, SQL Query Analyzer, Enterprise Manager, Network Libraries, MSDE, zabezpečení: uživatelé a loginy, vnitřní struktura databáze (transakce a logy, locky, databázové soubory, zálohování a obnova databází, systémové tabulky), replikace databází, monitorování serveru, DTS.
Technické právoXTPR39Pletní semestrICV3
ThMgr. Milan Klapetek
Občanské právo jako soubor osobních, osobnostních a majetkových práv a povinností. Pojem, struktura a formy dané základními zásadami, vztahy a právy včetně aplikace občanského práva hmotného a procesního.
Trestní právo, jeho struktura, základní zásady jakož i vlastní trestněprávní instituty.
Teorie dynamických systémůMTDS39P - 12Cz - 12Cp - 2Ozimní semestrzá,zkUAMT6
doc. Ing. Petr Blaha, Ph.D.
Teorie systémů,systémový přístup, kybernetika.Klasický (V/V) a stavový popis. Kausalita a realizovatelnost systémů. Spojité,diskrétní, lineární,nelineární,časově proměnné a konstantní systémy. Dynamické parametry systémů ve vnějším a vnitřním popisu systémů. Stabilita systémů. Dynamická zpětná vazba. Dekompozice systémů. SISO a MIMO systémy. Řiditelost,dosažitelnost,pozorovatelnost a rekonstruovatelnost systémů. Stavové rekonstruktory. Deterministické a stochastické systémy. Estimace parametrů systémů v uzavřené smyčce. Robustnost systému, citlivostní analýza, základy algebraického řešení dynamických systémů.
Theory of CommunicationMTOC26Pletní semestrklUTKO3
Ing. Radim Číž, Ph.D.
Předmět se zabývá základními principy, metodami a vlastnostmi sdělovacích systémů. Zaměřuje se především na moderní digitální systémy a modulační metody. Studenti si však také prohloubí znalosti o analogových modulacích, jejich parametrech a metodách implementace. Zároveň si také osvojí anglickou terminologii a získají novou slovní zásobu z této oblasti.
Tělesná výchovaXTEL26Oletní semestrCESA0
RNDr. Hana Lepková
Tělesná výchova je na všech fakultách VUT v Brně organizována jako nepovinný předmět. Systém tělesné výchovy na VUT v Brně umožňuje všem studentům po dobu celého vysokoškolského studia (včetně studia doktorandského) zapojení se do tělovýchovné a sportovní činnosti. Semestrální nabídku tělesné výchovy tvoří 38 sportovních specializací na 5 výkonnostních úrovních. Tělesná výchova je zahrnuta ve studijních programech jednotlivých fakult v rozsahu 2 hodiny cvičení týdně. Nedílnou součástí výukových programů jsou také zimní a letní kurzy v rozsahu 30 hodin týdně.
Nad rámec studijních programů je pro všechny studenty připraven program sportovních aktivit na zkouškové období a bohatý kalendář sportovních soutěží a turnajů.
Nadstavbovou činnost v oblasti tělesné výchovy a sportu (rekreační i výkonnostní formy) zajišťuje celoročně Centrum sportovních aktivit (CESA) VUT v Brně ve spolupráci s Vysokoškolským sportovní klubem VUT v Brně (VSK VUT Brno).
Umělá inteligenceMUIN26P - 26Cpzimní semestrzá,zkUAMT6
doc. Ing. Václav Jirsík, CSc.
Kurz je zaměřen na prohloubení znalostí a aplikaci metod z oblasti umělé inteligence. Umělá inteligence – definice, směry vývoje. Umělé neuronové sítě, paradigmata neuronových sítí, metoda učení backpropagation, Kohonenovy samoorganizační mapy, Hopfieldova síť, RCE neuronová síť. Znalostní systémy, reprezentace znalostí, řešení úloh, struktura a činnost expertních systémů. Zpracování optické informace prostředky umělé inteligence. Inteligentní robot.
Základy francouzštinyMYFZ26Cjzimní semestrzá,zkUJAZ6
PaedDr. Alena Baumgartnerová
Výslovnost: francouzský fonologický systém, přízvuk, intonace, vázání
Mluvnice: přítomný čas a imperativ sloves 1. třídy, tvoření otázky a záporu, členy určitý a neurčitý, stahování členů, tvoření množného čísla u podstatných a přídavných jmen, zájmena přivlastňovací, ukazovací a osobní nesamostatná, číslovky 1-10, opisný budoucí čas
Slovní zásoba: představování, rodina, bydlení
Číslicové zpracování signálůMCSI26P - 39Lletní semestrzá,zkUTKO6
prof. Ing. Zdeněk Smékal, CSc.
Definice a klasifikace 1D a 2D diskrétních signálů a systémů. Příklady signálů a systémů. Spektrální analýza s využitím FFT. Spektrogramy a tekoucí spektra. Hilbertova transformace. Reprezentace pásmově omezených signálů. Decimace a interpolace. Transverzální a polyfázové filtry. Banky filtrů s dokonalou rekonstrukcí. Půlpásmové kvadraturní (QMF) filtry. Vlnková transformace. Analýza signálu s vícenásobným rozlišením. Náhodné veličiny, náhodné procesy a matematická statistika. Výkonová spektrální hustota a její odhad. Neparametrické metody výpočtu výkonové spektrální hustoty. Lineární predikční analýza. Parametrické metody pro výpočet výkonové spektrální hustoty. Komplexní a reálné kepstrum. V počítačových cvičeních si studenti ověří metody číslicového zpracování signálu v prostředí Matlab v reálném čase.
Španělština pro mírně pokročiléXJS226Cjzimní semestrzá,zkUJAZ6
PhDr. Marcela Borecká
Kurs navazuje na XJS1,studenti si v něm rozšiřují komunikativní schopnosti,slovní zásobu a znalost gramatiky,studenti provádějí nácvik poslechu s využitím náročnějších originálních španělských audio i video materiálů. V LS si studenti osvojí základy technické španělštiny a zdokonalí a upevní si tyto znalosti na originálních krátkých odborných textech.Kurs je dvousemestrální.
Španělština pro začátečníkyXJS126Cjzimní semestrzá,zkUJAZ6
PhDr. Marcela Borecká
Nový komunikativní kurs španělštiny pro začátečníky bude zahrnovat nácvik výslovnosti, základy gramatiky, konverzaci v každodenních situacích,čtení a poslech. Pro výuku budou m.j. zapůjčeny originální španělské učebnice, bude použito audio i video.Kurs je dvousemestrální a navazuje na něho kurs JS2 - Španělština pro mírně pokročilé.

8. Praxe

Odborná praxe v celkové délce trvání 2 týdnů absolvovaná v podnicích a firmách elektrotechnického a elektronického průmyslu, a to v tuzemsku i v zahraničí. Praxi si zařizuje student sám, příp. požádá (v dostatečném časovém předstihu) o organizační pomoc oborovou radu studijního oboru AMT. Praxi je třeba konat mimo dobu pravidelné výuky (zejména v letním prázdninovém období) od začátku do konce magisterského studia na FEKT VUT. Praxe je započtena na konci posledního ročníku magisterského studia po předložení písemného potvrzení o jejím absolvování.

Za praxi je možno uznat i studijní pobyt na zahraniční univerzitě realizovaný v rámci výměnných studijních programů.

9. Státní závěrečná zkouška

Státní závěrečná zkouška začíná obhajobou diplomové práce, po které následuje ústní zkouška. Náplň ústní zkoušky stanoví oborová rada tak, aby obsahovala vybrané tématické oblasti povinných a volitelných předmětů.

Na oboru M-KAM je ústní zkouška tvořena dvěma tématickými oblastmi:
- „Řídicí a měřicí technika“, která sdružuje vybraná témata povinných odborných předmětů oboru M-KAM,
- „Technické a programové prostředky automatizace“, která je tvořena vybranými tématy z volitelných předmětů oboru M-KAM. Student si volitelné předměty, které během studia absolvoval, vybírá sám.

Všechny části státní závěrečné zkoušky se konají ve stejném termínu. Ke státní závěrečné zkoušce může přistoupit student, který převzal zadání diplomové práce a odevzdal ji v řádném termínu uvedeném v časovém plánu akademického roku a který získal potřebný počet kreditů v předepsané skladbě nutný pro uzavření magisterského studia. Termíny a způsob zveřejnění témat výběru diplomových prací stanoví oborová rada studijního oboru M-KAM. Organizace a průběh státní závěrečné zkoušky jsou dány doplňující směrnicí děkana ke státním závěrečným zkouškám a příslušnými pokyny oborové rady M-KAM.